Jezus Do Ludzkości

Ludzie na całym świecie posiadają te same cechy

sobota, 30 kwietnia 2011 roku, godz. 20.45

Raduję się dzisiejszego wieczoru, Moja umiłowana córko, z powodu sposobu, w jaki jesteś Mi posłuszna. Twoje posłuszeństwo w codziennym uczestniczeniu we Mszy i przyjmowaniu Najświętszej Eucharystii jest Mi bardzo miłe. Stajesz się obecnie silniejsza w umyśle i duchu, by szybko dać odpowiedź Mojej Najświętszej Woli. Masz jeszcze wiele pracy do wykonania, by przygotować swoją duszę, Moja córko, na stan doskonałości, jaki jest od ciebie wymagany. Nigdy się nie lękaj, bo Ja cię prowadzę przy każdym kroku na drodze.

Moja córko, jak bardzo kocham grzeszników, jakże pragnę ich wierności wobec Mnie. Patrzę i widzę ludzi z przyjaciółmi i rodzinami, szczęśliwych, śmiejących się w domu, i jestem napełniony radością, ponieważ Mój Duch jest tam obecny. A potem zaglądam do innych domów i widzę nieład, smutek, gniew i w niektórych przypadkach zło w postaci przemocy. I płaczę. Ponieważ wiem, że w takim domu jest obecny szatan. Następnie patrzę i widzę grupy przyjaciół pracujących razem dla dobra innych w ich codziennym życiu, i jestem zadowolony. Potem patrzę na inne grupy pracujących gorączkowo dla dobra samych siebie z tylko jednym motywem. A jest nim wytworzenie ogromnej sfery władzy i bogactwa. Wszystkie ich działania mają jeden cel – troszczyć się o siebie samego. A dzieje się to zazwyczaj kosztem innych. Wówczas płaczę, ponieważ wiem, że są w ciemności. Przyglądam się potem z zadziwieniem grupom inteligentnych i wykształconych, którzy chcą przekonać świat, że Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny, nie istnieje. Wygłaszają i przedstawiają swoje wyrafinowane argumenty, gdy wyniośle zaprzeczają również Mnie. A wtedy bycie świadkiem tego, jak wierzący o słabej wierze zostają wciągnięci do tej jaskini ciemności, rozrywa Moje Serce – tak wiele, wiele grup z różnorodnymi interesami, celami, zamierzeniami. Bardzo niewielu, niestety, poświęca swój czas, aby utrzymywać kontakt z Bogiem, Ojcem Przedwiecznym.

Dzisiaj wiara została porzucona przez wiele milionów ludzi na świecie. W rezultacie wielu ludzi odczuwa zagubienie, nie wie, jakie cele realizować, ani nie zabiega u Moich wyświęconych sług o kierownictwo.

Ten wir zamieszania będzie nadal trwał, dopóki Moje dzieci nie będą do Mnie wołać, bym im pomógł. Módlcie się za wszystkie Moje dzieci wszędzie. Rozejrzycie się wokoło siebie, a zobaczycie, że ludzie na całym świecie są tacy sami. Mogą być różnych narodowości, mówić różnymi językami lub mieć inny kolor skóry. Posiadają jednak podobne cechy. Niektórzy są szczęśliwi, niektórzy cierpią, inni są pełni miłości, podczas gdy jeszcze inni są zagniewani i brutalni. Większość ludzi ma poczucie humoru i doświadcza tego na pewnym etapie swojego życia. A więc, gdy przyjrzycie się swojej własnej rodzinie i przyjaciołom, zauważycie te same podobieństwa.

Jeśli więc czujecie potrzebę modlitwy za tych najbliższych wam, to przynaglam was, byście wzięli pod uwagę swoich braci i siostry w każdym zakątku świata. Wy wszyscy jesteście Moimi dziećmi. Modląc się Koronką do Bożego Miłosierdzia za wszystkie Moje dzieci wszędzie, wy, Moi wyznawcy, możecie uratować ludzkość od ciemności piekielnych. Moc tej modlitwy zagwarantuje, że Moje Miłosierdzie okryje wszystkich na całym świecie.

Pozwólcie Mi wziąć was wszystkich do Mojego Raju. Nie pozwólcie Mi cierpieć, gdybym musiał pozostawić kogokolwiek z was w rękach szatana.

Módlcie się, módlcie się każdego dnia o godzinie piętnastej Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia, a możecie uratować świat.

Wasz zawsze miłosierny Jezus Chrystus

People all over the world share the same traits

Saturday, April 30th, 2011 @ 20:45

I rejoice tonight, My beloved daughter, because of the way in which you obey Me. Your obedience in attending daily Mass and receiving the Most Holy Eucharist is pleasing to Me. You are becoming stronger now in mind and spirit to respond quickly to My Most Holy Will. You still have much work to do to prepare your soul, My daughter, towards the perfection that is required of you. Never fear because I Am guiding you every step of the way.

My daughter, how I love sinners, how I yearn for their allegiance to Me. I look and I see people with friends and family, happy, with laughter in the home, and I Am filled with joy because My Spirit is present there. Then I look into other homes and I see disarray, sadness, anger and in some cases evil in the form of abuse. And I cry. Because I know that Satan is present in that home. Then I watch and see groups of friends working together for the good of others in their day-to-day life and I Am pleased. I then look at other groups working feverishly for the good of themselves with just one motive. That is to generate huge amounts of power and wealth. All their actions have one goal – to look after themselves. And this is usually at the expense of others. Then I weep because I know they are in darkness. And then I watch, with fascination, the intelligent, educated groups who want to convince the world that God, My Eternal Father, does not Exist. They rant and present sophisticated arguments as they arrogantly deny Me too. To then witness believers, of lukewarm faith, be sucked into this den of darkness breaks My Heart, so many, many groups with diverse interests, goals, aims. Very few, sadly, invest the time in communicating with God the Eternal Father.

Faith has deserted many millions of people in the world today. The result is that many people feel confused, don’t know what goals to aspire to, nor look for guidance from My sacred servants.

This whirlpool of confusion will continue unless My children call on Me to help them. Pray for all My children everywhere. Look around you and you will see that people all around the world are the same. They may be of different nationalities, speak in different tongues and have different coloured skin. They do, however, share similar traits. Some are happy, some suffer, others are full of love, while others are angry and violent. Most people have a sense of humour and experience this at some stage in their lives. So when you look at your own family and friends you will see the very same similarities.

So if you feel the need to pray for those closest to you, then I urge you to consider your brothers and sisters in every corner of the world. All of you are My children. By praying the Divine Mercy for all My children everywhere, you, My followers, can save mankind from the darkness of Hell. The power of this prayer will guarantee that My Mercy will cover everyone around the world.

Let Me take all of you to My Paradise. Don’t allow Me to suffer, should I have to leave any of you in the hands of Satan.

Pray, Pray My Divine Mercy at 3:00 P.M. every single day and you can save the world.

Your Ever-Merciful Jesus Christ