Jezus Do Ludzkości

Powstań przeciwko atakom szatana

środa, 20 kwietnia 2011 roku, godz. 17.45

Moja córko, twoja wiara jest nieustannie wypróbowywana, w każdej godzinie dnia, kiedy jesteś poddawana presji osób z zewnątrz, aby odrzucić te Orędzia. To się będzie zdarzać zawsze. Nadszedł czas, abyś przyzwyczaiła się do tej udręki. Możesz być teraz pewna, bardziej niż kiedykolwiek, że te Orędzia są prawdziwe i pochodzą ode Mnie, Boskiego Zbawiciela ludzkości, Jezusa Chrystusa.

Smuci Mnie, gdy widzę, jak wierzący, a szczególnie ci, którzy są pod tak wielkim wpływem zwodziciela, odrzucają Moje najświętsze Słowo, gdy jest dawane światu, by mógł stać się jego świadkiem.

Moja córko, jesteś teraz w stanie swobodnie ignorować wszystkie głosy, które utrzymują, że wypowiadają się na mocy władzy przyznanej im z Boskich źródeł. Wielu fałszywych proroków jest teraz obecnych na świecie i nie są tymi, za których się podają. Słuchaj tylko Mojego Głosu, tak jak ci wcześniej powiedziałem. Nie potrzebujesz zgody innych, by kontynuować to święte Dzieło. Treść tych świętych Orędzi zostanie z czasem uznana za to, czym jest. Nigdy nie możesz dać się zwieść źle poinformowanym duszom, że są one w Boski sposób natchnione, ponieważ tak nie jest. Nie wracaj do kłamstw, które będą atakować twoje uszy ze strony zwodziciela, szatana. On, Moja córko, chce zatrzymać to Dzieło i uczyni wszystko, aby uniemożliwić ci wypełnienie tej Misji.

Powstań teraz i mów z Mocą Ducha Świętego, która została ci udzielona, Moja droga córko. Jesteś wybranym posłańcem, aby dostarczyć, jak ci powiedziałem, te najważniejsze Orędzia dla ludzkości w tych czasach. Czynisz Mnie tak szczęśliwym z powodu siły i odwagi okazanej w obliczu ataków, które musiałaś znosić z rąk szatana. Pamiętaj jednak, musisz przyjąć to Dzieło z pokorą, jakiej się od ciebie oczekuje. Przyjmuj Mnie teraz w swojej duszy, każdego dnia, dla dodatkowych Łask. Kocham cię, Moja córko. Niebo się raduje, że tak szybko odpowiadasz na Moją Najświętszą Wolę.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

Stand up against the attacks by Satan

Wednesday, April 20th, 2011 @ 17:45

My daughter, your faith is being continually tested every hour of the day when you are being pressurized by outsiders to dismiss these Messages. This will always happen. It is time to get used to this torment. You can be reassured now, more than ever, that these Messages are authentic and come from Me, the Divine Saviour of Mankind, Jesus Christ.

It saddens Me when I see believers, in particular, so influenced by the deceiver to dismiss My Most Holy Word when it is being presented for the world to witness.

My daughter, you are more than capable of ignoring now all voices who claim to speak with the authority, given to them by Divine sources. Many false prophets are present in the world today and are not who they claim to be. Only listen to My Voice, as I have told you, before. You do not need the approval of others to continue with this Sacred Work. These volumes of Sacred Messages will be seen, for what they are in time. You must never be tempted, by misinformed souls, that they are Divinely inspired, because that is not the case. Block out the lies that will assail your ears by the deceiver, Satan; he, My daughter, wants to stop this Work and will do everything to prevent you from fulfilling this Mission.

Rise now and speak with the authority of the Holy Spirit, which has been bequeathed to you, My precious daughter. You are a chosen messenger to deliver, as I have said, the most important Messages for mankind in these times. You make Me so happy with the strength and courage you have shown, in the face of the attacks you have had to endure at the hands of Satan. Remember though, you must accept this Work with the humility expected of you. Receive Me in your soul now, every day, for extra graces. I love you, My daughter. Heaven rejoices at the speed of your response to My Most Holy Will.

Your Saviour
Jesus Christ