Jezus Do Ludzkości

Niemoralność seksualna doprowadzi was do piekła

wtorek, 19 kwietnia 2011 roku, godz. 23.50

Moja córko, choć świat jest podzielony w różny sposób – na tych, którzy przeżywają proste i uporządkowane życie, niektórzy w bogactwie i pokoju; na tych, którzy są dotknięci przez ubóstwo i choroby lub są ofiarami wojny; oraz na tych u władzy – wszyscy będą zdumieni, kiedy staną się świadkami dokładnie tych samych nadchodzących wydarzeń.

Wielu zobaczy w katastrofach ekologicznych Rękę Boga. Inni powiedzą, że one są znakiem końca czasów, podczas gdy jeszcze inni będą mówić, że wszystko to ma związek z globalnym ociepleniem. Ale teraz, w tym czasie, najważniejsze jest to zrozumieć. Grzech, jeśli wzrośnie do niespotykanych rozmiarów, spowoduje zniszczenia w waszym uporządkowanym życiu. Kiedy jednak nasila się do obecnej miary, czego w dzisiejszym świecie wy wszyscy doświadczacie i jesteście świadkami, to możecie mieć pewność, że takie katastrofy są z Ręki Boga.

Bóg, Ojciec Przedwieczny, już reagował i działał w ten sposób. Teraz, gdy przybliża się czas zniszczenia szatana i jego naśladowców, uwolnione zostaną przez Boga, w Jego Miłosierdziu, dalsze zaburzenia ekologiczne. Uczyni to, by powstrzymać szatana i wszystkich jego skorumpowanych ludzi-marionetki, którzy ślinią się na widok bogactw i chwały, które im obiecuje przez jego psychologiczne moce.

Szatan wzbudza złe myśli i czyny w duszach na tyle słabych, by odsłoniły się wobec jego opętańczych mocy. Tacy ludzie mają wspólne cechy. Są egocentryczni, mają obsesję na punkcie światowych ambicji i bogactwa i są uzależnieni od dewiacji seksualnych i władzy. Wszyscy skończą w piekle, jeśli nadal będą oddawać cześć antychrystowi, który właśnie ma się dać poznać światu.

Wielu niewinnych ludzi nie wierzy w szatana, antychrysta, a nawet w Boga, Ojca Wszechmogącego. Nie będą więc chcieli widzieć. Mimo to zastanawiają się, dlaczego upadło to społeczeństwo, w którym żyją. Nie rozumieją zatrważającej prędkości rozpadu tradycyjnej rodziny. Zaliczają to do chorób współczesnego społeczeństwa. Czego nie wiedzą, to że rodzina jest priorytetowym celem szatana. Jest tak, ponieważ on wie, że jeśli rozpada się rodzina, to rozpada się także społeczeństwo. Wielu o tym wie, bo staje się to w dzisiejszym świecie coraz bardziej oczywiste.

Spójrzcie też na niemoralność seksualną. Zastanawiacie się, jak straszliwie społeczeństwo zostało zaatakowane przez tę deprawację. Ale ponownie, nie zdajecie sobie sprawy z tego, że szatan jest odpowiedzialny za każdy akt obscenicznej niemoralności na świecie. Choć wy, którzy jesteście uwikłani w świat rozwiązłości, seksualnych dewiacji i znęcania się nad innymi, będziecie twierdzić, że te czyny są źródłem rozrywki i w niektórych przypadkach przynoszą zysk – musicie wiedzieć, że one będą waszą wejściówką do wiecznych ogni piekielnych.

Za każdy niemoralny akt seksualny, w którym uczestniczycie, wasze ciało, nawet gdy będziecie istnieć duchowo, będzie płonąć na wieki, jakbyście posiadali ciało. Każda część ludzkiego ciała, której nadużywacie przez grzech śmiertelny, będzie cierpieć największy ból w ogniu piekielnym. Dlaczego mielibyście tego chcieć? Wielu z was, biedne, zwiedzione dusze, nie zdaje sobie sprawy, że nigdy nie powiedziano wam prawdy – prawdy, że istnieje Niebo, czyściec i piekło. Wielu Moich mających dobre intencje wyświęconych sług Kościoła od bardzo długiego czasu nie przywiązuje wagi do tego Nauczania. Niech się wstydzą. Płaczę z powodu ich udręki, ponieważ tak naprawdę wielu z nich samych nie wierzy w piekło. Więc jak mogą głosić kazania o trwodze, jaką jest piekło? Nie mogą, ponieważ wielu z nich wybrało łatwą odpowiedź: „Bóg jest zawsze miłosierny. Nigdy nie zesłałby was do piekła. Zesłałby?”.

Odpowiedź brzmi: nie, nie uczyniłby tego. To prawda, bo On nigdy nie mógłby odwrócić się od Swoich dzieci. Ale rzeczywistość jest taka, że wiele, wiele dusz zablokowanych przez grzech śmiertelny, do którego popełnienia zostały nakłonione, wciąż na nowo uzależnia się od swoich grzechów, raz za razem. Znajdują się one w tak wielkiej ciemności – wygodnej wewnątrz ich własnej niemoralności – że nadal będą wybierać tę ciemność, nawet po śmierci. Nie mogą być wtedy zbawione. Wybrały tę drogę z własnej wolnej woli, Daru od Boga, w który On nie może ingerować. Ale szatan może. I czyni to.

Wybierzcie życie, które chcecie – ścieżkę życia do Boga, Ojca Przedwiecznego, do Nieba, lub szatana, zwodziciela, w ogniach wiecznego piekła. Nie ma lepszego sposobu na wyjaśnienie wam skutków, Moje dzieci. To z powodu Mojej Miłości i współczucia muszę was uczyć prawdy.

To Orędzie powinno was trochę przestraszyć, bo dopóki nie pokazałbym wam, co was czeka, nie ujawniłbym Mojej prawdziwej Miłości do was wszystkich.

Nadszedł czas, aby stawić czoła przyszłości, nie tylko dla was samych, ale także dla tych przyjaciół, rodziny i bliskich, na których macie wpływ poprzez własne zachowanie. Zachowanie rodzi zachowanie. W przypadku kogoś niewinnego, poprzez swoją niewiedzę moglibyście także nieświadomie prowadzić go i kierować na drogę do wiecznej ciemności.

Zadbajcie o swoją duszę. Jest to Dar od Boga. Jest ona wszystkim, co weźmiecie ze sobą do przyszłego świata.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

Sexual Immorality will lead you to Hell

Tuesday, April 19th, 2011 @ 23:50

My daughter, as the world divides into different divisions – those who live simple and orderly lives, some in wealth and peace, those who are afflicted through poverty and illness or who are victims of war, and those in power – all will witness the very same forthcoming events in wonder.

Many will see ecological catastrophes as the Hand of God. Others will say that they are a sign of the end times; while others will say that it all has to do with global warming. But what is most important now at this time is to understand this. Sin, if it escalates to unprecedented levels, will cause destruction in your orderly lives anyway. But when it intensifies to the current levels experienced and witnessed by all of you in the world today then you can be assured that such catastrophes will be the Hand of God at work.

God the Eternal Father has already responded and acted in this way. Now, as the time approaches to destroy Satan and his followers, further ecological unrest will be unleashed by God, in His Mercy. He will do this to prevent Satan and all his corrupt human puppets, who salivate at the prospects of the riches and glory he promises them through his psychological powers.

Satan instils evil thoughts and actions in souls weak enough to expose themselves to his possessive powers. Such people share common traits. They are self-centred, obsessed with worldly ambitions and wealth and are addicted to sexual deviations and power. All will end up in Hell, if they continue to follow the glorification of the antichrist, who is about to make himself known in the world.

Many innocent people do not believe in Satan, the antichrist, or indeed, in God the Father Almighty. So they turn a blind eye. Yet, they wonder why the very society they live in has collapsed. They don’t understand the frightening speed at the collapse of the traditional family unit. They put this down to the ills of modern society. What they don’t know is that Satan targets the family as a priority. This is because he knows if the family collapses then society too collapses. Many do know this because it is becoming increasingly apparent in the world today.

Then look at sexual immorality. You wonder how horribly society has been infested with this depravity. Yet again, what you don’t realise is that Satan is responsible for every single act of obscene immorality in the world. While those of you, caught up in a world of promiscuity, sexual deviation and abuse of others, will argue that these acts are a source of amusement and in some cases a form of income – you must know they will be your passport to the eternal flames of Hell.

For every depraved sexual act you participate in, so too will your body, even though you will be in spirit, burn as if in the flesh, for eternity. Each part of the human body you abuse through mortal sin will suffer the most pain in the fires of Hell. Why would you want this? Many of you poor, deluded souls don’t realise that you have never been told the Truth, the Truth that there does exist Heaven, Purgatory and Hell. Many of My well-meaning sacred servants of the Churches have not emphasised these Teachings for a very long time. Shame on them. I cry for their anguish because many of them do not really believe in Hell themselves. So how can they preach about the horror that is Hell? They can’t, because many have opted for the easy answer. “God is ever Merciful. He would never send you to Hell. Would He?”

The answer is no – He doesn’t. That is true because He could never turn His back on His children. But the reality is that many, many souls blocked by the mortal sin they have been enticed to commit, become addicted to their sins time and time again, over and over. They are in so much darkness – comfortable within their own immorality – that they continue to choose this darkness even after death. They cannot be saved then. They have chosen this path by their own free will – a Gift from God, which He cannot interfere with. But Satan can. And he does.

Choose which life you want, the path of life towards God the Eternal Father to Heaven, or Satan, the deceiver, in the fires of eternal Hell. There is no clearer way of explaining the outcome to you, My children. It is because of My Love and Compassion, that I must teach you the Truth.

This Message is meant to frighten you somewhat, because unless I show you what is in store for them, I would not be revealing My True Love for all of you.

It is time to face up to the future, not only for yourself, but for those friends, family and loved ones whom you influence through your own behaviour. Behaviour breeds behaviour. In the case of an innocent, you could unwittingly be guiding and leading them, also, on the pathway to eternal darkness through ignorance.

Look after your soul. It is a Gift from God. It is all you will take with you into the next world.

Your Saviour
Jesus Christ