Jezus Do Ludzkości

Słowa pocieszenia w związku z tymi, którzy podważają te Orędzia

niedziela, 6 marca 2011 roku, godz. 15.00

Moja córko, bądź silna. Nie wolno ci się samej zadręczać, czytając komentarze w Internecie, które dowodzą nienawiści, jaką wiele, wiele Moich dzieci czuje wobec Mnie. Odrzucanie Mnie nie rozpoczęło się i nie zakończyło z Moim Ukrzyżowaniem. Jest kontynuowane i dziś jako bezpośredni skutek nienawiści szerzonej przez szatana poprzez Moje dzieci. Będziesz cierpieć w Moje Imię, tak samo będą też cierpieć Moi umiłowani wyznawcy, którzy odważą się Mnie bronić. To, Moja umiłowana córko, nie jest niczym nowym. Po prostu jest to dla ciebie szokujące, gdy jesteś tego świadkiem.

Nawet dla tych Moich wyznawców, którzy twierdzą, że wierzą we Mnie, te Orędzia okażą się trudne do przyswojenia. Z czasem, gdy dowód zostanie ujawniony, wszyscy ci, którzy pałają do Mnie nienawiścią, dokonają ponownej oceny swoich poglądów. Niektórzy będą płakać, gdy zostanie im pokazana słodycz Prawdy. Inni będą je wciąż na nowo kwestionować, ponieważ popełnią błąd, próbując dojść do swojej decyzji poprzez ludzkie rozumowanie.

Idźcie teraz, módlcie się za tych wszystkich, którzy badają te Orędzia. Mają wiele racji, że to czynią. Bo ci, którzy przychodzą w Moje Imię, muszą zaakceptować, że będą badani, i jest to słuszne. Dlatego też wszystkie orędzia powinny być traktowane z ostrożnością.

Idźcie teraz w pokoju i miłości. I pamiętajcie, kocham wszystkie Moje dzieci, łącznie z tymi, które pałają do Mnie nienawiścią.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus
Sędzia całej ludzkości

Words of Comfort regarding those who question these messages

Sunday, March 6th, 2011 @ 15:00

My daughter, stay strong. You must not torture yourself by reading the comments on the Internet, which prove the hatred that many, many of My children feel towards Me. My rejection did not begin and end at My Crucifixion. It continues today as a direct result of the hatred spread by Satan through My children. You will suffer in My Name, so too will My beloved followers who dare to defend Me. This, My beloved daughter, is not new. It is just shocking for you to witness it.

Even those of My followers who claim to believe in Me will find these Messages hard to digest. In time, when the proof will be revealed, all of those who proclaim to hate Me will re-evaluate their views. Some will cry when the sweetness of the Truth is shown to them. Others will still question and question because they make the mistake of trying to come to their decision through human reasoning.

Go now, pray for all those who question these Messages. It is only right that they do. For those who come in My Name, must accept that they will be challenged, and rightly so. So, therefore, all messages should be looked at carefully.

Go now in peace and love. And remember, I love all My children, including those who profess to hate Me.

Your loving Saviour, Jesus Christ
Judge of all mankind