Jezus Do Ludzkości

Wszyscy chrześcijanie, żałujcie teraz za swoje grzechy; katolicy, módlcie się za papieża Benedykta

sobota, 5 marca 2011 roku, godz. 10.00

Moja umiłowana córko, jesteśmy zjednoczeni kolejny raz. Przez te ostatnie kilka dni byłaś zajęta. Czy zauważyłaś siłę, jaką ci daję – zarówno w wierze, jak i w ciele? To dlatego, że twoja praca tak bardzo Mnie cieszy. Gdy będziesz kontynuować publikowanie tych Orędzi, proszę, zachęcaj tak wielu ludzi, jak znasz, by teraz szukali szybko pojednania z powodu swoich grzechów. Bez względu na to, do jakiego chrześcijańskiego wyznania należą. Muszą okazać Mi swoją pokorę i wierność poprzez zabieganie o Odkupienie.

Jeśli tak uczynią, to dzięki temu staną się silniejsi podczas wydarzenia, które nazywam Ostrzeżeniem. Okażcie skruchę, wy wszyscy, by ratować swoje dusze. Natychmiast przygotujcie się na Ostrzeżenie, ponieważ ci z was, którzy nie są w stanie Łaski, mogą go nie przetrwać.

Moja umiłowana córko, chcę, byś sprawnie postępowała naprzód w rozpowszechnianiu Słowa, gdy chodzi o te Orędzia. Już ci wcześniej wytłumaczyłem, że musi je otrzymać tak wielu ludzi, jak to możliwe, w najkrótszym możliwym czasie. Kiedy to wydarzenie wisi w powietrzu, podobnie jest też z pewnym wydarzeniem dotyczącym świętego Watykanu.

Proś każdego, by modlił się za Mojego umiłowanego świętego Wikariusza, papieża Benedykta, bo jest on otoczony wrogami Mojego Ojca Przedwiecznego. Módl się za księży, którzy nigdy nie wahali się w swojej wierze we Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego.

Powstanie fałszywego proroka

Muszą się teraz mocno modlić, bo wszyscy będą świadkami następstwa tego ataku na Mojego świętego Wikariusza. Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby fałszywy prorok został rozpoznany jako ten, kim jest. Zwróćcie uwagę na jego postawę. Na jego przyciągający uwagę program działania, na sposób, w jaki Moi wprowadzeni w błąd wyświęceni słudzy padną mu w podziwie do stóp. Uważnie słuchajcie też tego, co ma do powiedzenia. Jego pokora będzie fałszywa, jego intencje – złośliwe, a miłość, którą będzie promieniował, będzie dotyczyć jego samego. Będzie postrzegany jako innowacyjny, dynamiczny – powiew świeżego powietrza. Choć będzie wytrwały i energiczny, jego siły nie będą pochodzić od Boga, Ojca Przedwiecznego. Pochodzą one od szatana, od złego.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się. Bo wy, Moje dzieci, musicie się strzec. Potrzebujecie, bym was prowadził teraz, gdy te proroctwa są objawiane światu. Bądźcie silni. Bądźcie wierni Mojemu Nauczaniu. Módlcie się w grupach. Módlcie się Różańcem świętym, by zabiegać o ochronę przeciw złemu.

Zapamiętajcie jedną naukę. Moje Nauczanie nigdy się nie zmienia. Jest takie samo, jakie było zawsze. Jak powiedziałem wcześniej, jeśli odkryjecie, że się je przeinacza, łagodzi albo, jak będzie w tym przypadku, zniekształca w taki sposób, że będzie się ono wydawać wam dziwne lub odbiegające od Mojego Nauczania, odwróćcie się i módlcie się do Mnie o prowadzenie.

Wasz Boski Zbawiciel
Jezus Chrystus

All Christians Repent Now, Catholics Pray for Pope Benedict

Saturday, March 5th, 2011 @ 10:00

My beloved daughter we are united once more. You have been busy these last few days. Have you noticed the strength I Am giving you both in faith and body? This is because your work is so pleasing to Me. As you continue to publish these Messages please encourage as many people as you know to seek reconciliation, quickly now, for their sins. It does not matter which Christian faith they belong to. They must show their humility and allegiance to Me through the act of seeking Redemption.

This simple act will make them stronger during the event I refer to as The Warning. Repent, all of you, to save your souls. Prepare for The Warning immediately, because for those of you who are not in the state of grace, you may not survive it.

My beloved daughter, I want you to continue to move quickly to spread the Word regarding these Messages. I have explained to you before that they must be given to as many people as possible in the shortest possible time. As this event looms, so too will an event regarding the Holy Vatican.

Ask everyone to pray for My beloved Holy Vicar Pope Benedict, for he is surrounded by the enemies of My Eternal Father. Pray for the priests who have never wavered in their faith to Me or My Eternal Father.

Rise of the false prophet

They need to pray hard now, as the outcome of this attack on My Holy Vicar will be witnessed by you all. Pray, pray, pray that the false prophet will be identified for what he is. Watch out for his demeanour. His attention seeking agenda, the way in which My misguided sacred servants will drop in awe at his feet. Then listen to what he has to say, carefully. His humility will be false, his intentions mischievous and the love he exudes will be all about him. He will be seen as being innovative, dynamic – a breath of fresh air. While he is driven and energetic, his powers will not come from God the Eternal Father. They come from Satan, the evil one.

Pray, pray, pray. For you, My children, need to be on your guard. You need Me to guide you now as these prophecies are revealed to mankind. Be strong, loyal to My Teachings. Pray in groups. Pray the Holy Rosary to seek protection from the evil one.

Remember one lesson. My Teachings never change. They are the same as they have always been. As I said before, it is when you find that they are tampered with, toned down, or as will be the case, distorted in a way that seems strange, or at odds with My Teachings, turn away and pray to Me for guidance.

Your Divine Saviour
Jesus Christ