Jezus Do Ludzkości

Demokracja zniknie – księża zostaną męczennikami

czwartek, 3 marca 2011 roku, godz. 23.00

O szczerze umiłowana córko, z radością przyjmuję tego wieczoru twoje zainteresowanie. Twoja nieobecność trochę Mnie zabolała, ale wiedziałem, że wkrótce do Mnie wrócisz.

Proszę, słuchaj uważnie. Choć zdaję sobie sprawę, że jesteś zajęta w swoim życiu, musisz zrozumieć realną pilną potrzebę tego Orędzia. Obecnie daję wam Moje Słowo w najbardziej udokumentowanej erze od początku. Ponieważ to w tym czasie świat doświadczy zmian, jakich ludzkość nigdy, do dzisiaj, nie była świadkiem.

Bądźcie teraz gotowi, Moje dzieci, gdziekolwiek jesteście na świecie. Ponieważ już wkrótce jeden z drogocennych Darów z Mojego Miłosierdzia zostanie udzielony każdemu z was. Moje Ostrzeżenie, które wam obecnie daję, wszędzie rozszerzy nawrócenie. Kiedy to będzie miało miejsce po tej chwili, gdy ziemia pozostanie w ciszy, Miłość dzięki przyjęciu Prawdy będzie powszechna.

Naśladowcom szatana trudno będzie bronić swoich nikczemnych zachowań, gdy poprzez was będą jaśnieć Miłość i Światło. Choć jednak to Wielkie Wydarzenie, które was zaskoczy, przyniesie wielkie nawrócenie, musicie wciąż się na nie przygotowywać.

Uznajcie, że to proroctwo się wypełni. Bardzo niewielu zaprzeczy temu zarówno podczas, jak i potem. Jednak wielu nadal będzie się odwracać ode Mnie. Nastąpi Wielkie Prześladowanie.

Księża będą cierpieć

Moja Armia umiłowanych wyznawców odważnie powstanie i będzie bronić Mojego Istnienia. A nawet ci, których najmniej byście o to podejrzewali, włączając w to przywódców Mojego Kościoła chrześcijańskiego, staną po stronie złego i jego pasożytów. Zostaną zwiedzeni z powodu swojej słabości w wierze. Zauważycie, że ci Moi święci wikariusze, Moi wierni wyświęceni słudzy, będą musieli bronić swojej wiary. Okrucieństwo, jakie zostanie im okazane, będzie podobne do tego, którego doświadczyłem od Moich oprawców. Zważcie na to, wy wszyscy, którzy za Mną podążacie. Nie ulegajcie pokusie pójścia ścieżką zdrajców, nawet jeśli jesteście przerażeni. Nigdy nie poddajcie się ich fałszywym obietnicom. Bądźcie dzielni. Módlcie się o siłę.

Prześladowania nie potrwają długo

Przygotujcie się, wierzący, ponieważ nawet najbliżsi wam odwrócą się od wiary. Możecie poczuć się osamotnieni, wyśmiani i publicznie wykpieni. Ignorujcie ich szyderstwa. Będę was wszystkich prowadził i ochraniał, bo ten czas nie potrwa długo. Najbardziej bolesne cierpienie, jakiego doświadczycie, to będzie ich niewierność wobec Mnie, wobec Prawdy.

Narody niechrześcijańskie będą panować

Modlitwa może pomóc osłabić niektóre z katastrofalnych wydarzeń, które się dokonają. Prześladowania, jakie zostaną wymierzone w tych z was, którzy wierzą we Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego, nastąpią ze strony tych narodów, które są pozbawione miłości. Miłości dla Boga. Jedyna miłość, jaką mają w swoich sercach, jest dla władzy nad mniej zamożnymi krajami. Ich głównym celem jest panowanie. Sława, pogoń za bogactwem i posiadanie was, waszego kraju i tych z was, którzy odmawiają wyrzeczenia się Mnie. Ulegnijcie, Moje dzieci, a będzie wam bardzo trudno się wycofać albo na nowo wyznaczyć drogę do Mnie. Będzie to wymagać ogromnej odwagi w obliczu potężnych przeciwności, ale zwyciężycie. Jeśli będziecie cierpieć z powodu żarliwości, którą odczuwacie w sercach dla miłości Boga, Mojego Ojca Przedwiecznego, to przyjmiecie to z radością w waszych duszach.

Wyłonią się nowi dyktatorzy

Nagłe zmiany w sytuacji na świecie, które do tej pory wydawały się małymi zamieszkami, teraz okażą się zaciekłymi wojnami. Wojny doprowadzą do niedoboru żywności. Demokracja szybko osłabnie i powstaną nikczemne dyktatury. Te dyktatury będą jednak bardzo uważać na to, jak się je postrzega. Pojawią się jako pokojowi negocjatorzy i „zbawiciele”. W zamian za wyżywienie was będą kontrolować wasz dobytek, który potem stanie się ich. Będziecie musieli mieć pozwolenie, aby wyżywić wasze rodziny. Aby podróżować, będziecie potrzebowali specjalnej formy identyfikacji i zostaniecie poproszeni o przyjęcie znamienia – znamienia bestii. Uciekajcie, Moje dzieci. Ukrywajcie się. Bo to nie wszystko. Będą wam dyktować, jak macie się modlić, ponieważ to nie do Boga się zwracają. Te Moje dzieci stanowią armię szatana i chcą ukraść wasze dusze.

Wy, którzy wierzycie we Mnie, przygotujcie się. Natychmiast wróćcie do waszych kościołów. Módlcie się do Boga, Ojca Przedwiecznego. Zbierajcie się w grupach i módlcie się, módlcie się, módlcie się. Poproście teraz o pojednanie, abyście kiedy będziecie świadkami Ostrzeżenia, przyjęli z pokorą stan waszej duszy. Nie będziecie mieli się czego obawiać.

Módlcie się także za swoje rodziny i przyjaciół, swoje dzieci, swoich sąsiadów. Wszyscy oni powinni być przygotowani. Tak wielu się wtedy nawróci, kiedy doświadczą Prawdy Mojego Istnienia. Tak wielu nie będzie w stanie wytrzymać wstrząsu, gdy ujrzą, jak bardzo Mnie obrażali. Inni po prostu to zlekceważą. Godziny upływają.

Poproście Mnie, bym wam pomógł

Wszystkie znaki, które zostały przepowiedziane, są dookoła was, dzieci. Dostrzeżcie je i uznajcie je za takie. Powstania. Trzęsienia ziemi. Powodzie. Zmiany klimatu. Wszystko to się teraz nasili. Nie będzie starczać teraz pieniędzy, tak samo stanie się z waszą żywnością. Nie wierzcie, że wszystko jest stracone, bo gdy poprosicie Mnie o pomoc, wasze modlitwy zostaną wysłuchane. Będę trzymał was wszystkich za rękę i będę wam pomagał w tym zamęcie. Ale musicie otworzyć swoje serca. Odrzućcie każdą próbę zwodzenia was, byście przyłączyli się do spiskowania złego ducha. Zachowajcie czystość serca i umysłu. Bądźcie pokorni w waszych poglądach. Ale nigdy się nie lękajcie bronić swojego prawa do wiary we Mnie.

Czas, aby przygotować swoje dusze

Czas nadszedł. Idźcie teraz, Moje dzieci, i przygotujcie swoje dusze. Poszukujcie, poprzez sakramenty, Łask, potrzebnych do uświęcenia swoich dusz. Potem proście Mnie, abym wziął was w Moje Ramiona, i proście o zbawienie. Nie jesteście w stanie pojąć Mojej Miłości i współczucie do każdego z was. Ostrzeżenie, jeden z Moich najłaskawszych Darów, jakie mogę ofiarować wam wszystkim, zanim nastąpi Sąd Ostateczny, musi zostać przez was przyjęte. Bądźcie wdzięczni, że otrzymujecie ten wspaniały Dar. Bo gdy nawrócenie dokona się w każdym zakątku świata, będziecie naprawdę gotowi na Nowe Niebo i Ziemię, które złączą się wtedy w jedno – Mój Raj i wspaniałe Dziedzictwo, które każdy z was ma prawo dzielić, jeśli je wybierzecie.

Oczekujcie teraz na Moje Ostrzeżenie, Moje dzieci. Bo czas jest teraz bardzo bliski.

Wasz kochający Zbawiciel
Sędzia Sprawiedliwy i Miłosierny
Jezus Chrystus

Democracy to Disappear – Priests will be Martyred

Thursday, March 3rd, 2011 @ 23:00

O dearly beloved daughter, it is with joy that I welcome your attention this evening. Your absence has pained Me somewhat, but I knew you would turn back to Me soon.

Please listen carefully. While I realise that you are busy with your life, you must understand the sheer urgency of this Message. My Word is being given to you in the most historical era since the beginning. For it is in this time that the world will now experience changes never witnessed by mankind to date.

Get ready now, My children, wherever you are in the world. For very soon one of the most precious Gifts, out of My Mercy, will now be given to each of you. My Warning, which is being given to you, will spread conversion everywhere. When this takes place, after that moment in time when the Earth will stay still, Love through the acceptance of the Truth will be widespread.

Satan’s followers will find it difficult to defend their wicked behaviour, before the love and light that will shine through you. But although the great event, which will startle you, brings much conversion, you must still prepare for it.

Accept that this prophecy will take place. Very few will deny it both during and afterwards. Yet many will still continue to turn away from Me. The Great Persecution will follow.

Priests will suffer

My army of beloved followers will rise bravely and defend My Existence. Yet even those who you least expect, including My Christian church leaders, will side with the evil one and his parasites. They will be seduced due to their weakness of faith. You will find that those holy vicars of Mine, My loyal sacred servants, will have to defend their faith. The cruelty, which will be shown to them, will be similar to that I faced by My executioners. Heed this all of you who follow Me. Do not be tempted to follow the path of the traitors, even if you are frightened. Never fall for their false promises. Be brave. Pray for strength.

Persecution won’t last long

Brace yourselves, believers, for even those closest to you will turn away from the Faith. You may find yourself isolated, laughed at and publicly ridiculed. Ignore their taunts. I will guide you all and protect you, because this time won’t last long. The most painful suffering you will experience will be their disloyalty to Me, to the Truth.

Non-Christian nations will control

Prayer can help diminish some of the catastrophic events, which will unfold. The persecution, which will be inflicted on those of you who believe in Me and My Eternal Father, will be by the nations who are empty of love. Love for God. The only love they hold in their hearts is for the power over less fortunate countries. Control is their primary aim. Glory, and the pursuit of wealth and ownership over you, your country and those of you, who refuse to denounce Me. Give in, My children, and you will find it very difficult to back track or retrace your steps towards Me. This will require tremendous courage in the face of powerful adversity, but win you will. Should you suffer because of the passion you feel in your hearts for the love of God, My Eternal Father, then you will accept this with joy in your souls.

Rise of new dictators

Sudden changes in global situations, which up to now seemed like trifle unrest, will now emerge as all out wars. Wars will lead to shortage of food. Democracy will diminish quickly and wicked dictatorships will rise. These dictatorships will, however, be very careful how they are perceived. They will come as peaceful negotiators and as “saviours.” In return for feeding your mouths they will control your possessions, which will then become theirs. You will have to get permission to feed your families. In order to travel you will need a special form of identification and will be asked to accept the mark – the mark of the beast. Run, My children. Hide. For that’s not all. They will dictate how you pray because it is not to God they turn. These, My children, are Satan’s armies, and they want to steal your souls.

Those of you who believe in Me, get ready. Go back to your churches immediately. Pray to God the Eternal Father. Gather in groups and pray, pray, pray. Ask for reconciliation now, so that when you witness The Warning you will accept, with humility, the state of your souls. You will have nothing to fear.

Pray too, for your family and friends, your children, your neighbours. All of them need to prepare. So many will then be converted when they witness the Truth of My Existence. So many will not be able to withstand the shock when they see how they have offended Me. Others simply won’t care. The hours are ticking now.

Ask Me to help you

Signs, all of which have been foretold, are around you, children. See them and accept them for what they are. Uprisings. Earthquakes. Floods. Climate change. They will now escalate. Money is now becoming scarce so too will your food. Do not believe that all is lost, for when you ask Me for help, your prayers will be answered. I will hold you all by the hand and help you through this turmoil. But you must open your hearts. Block any attempt to seduce you into joining in the evil one’s plotting. Retain purity of heart and mind. Be humble in your outlook. But never be afraid to defend your right to believe in Me.

Time to prepare your souls

The time is ready. Go now, My children, and prepare your souls. Seek, through the Sacraments, the graces needed to sanctify your souls. Then ask Me to take you in My Arms and ask for salvation. My Love and Compassion for each and every one of you is beyond your comprehension. The Warning, one of the most gracious Gifts I can give you all before the final judgment even takes place, must be welcomed by you. Be thankful that you are being given this wonderful Gift. Because when conversion takes place in every corner of the world, you will then be truly ready for the New Heaven and Earth, which will then merge as one – My Paradise and the glorious inheritance each one of you is entitled to share – should you so choose.

Await My Warning now, My children. For the time is drawing very close now.

Your loving Saviour, Just Judge and Merciful Jesus Christ