Jezus Do Ludzkości

Publikuj Moje Orędzia na całym świecie

poniedziałek, 7 lutego 2011 roku, godz. 22.00

Moja córko, zabłądziłaś nieco i teraz prosisz o siłę, bym dał ci zaufanie i odwagę do wypełniania Moich poleceń. Jest to dobre. Daj Mi swój czas, tak jak poprosiła Moja umiłowana Matka, ponieważ twoja dusza musi pozostać czysta, kiedy przekazujesz Moje Słowo.

Muszę cię teraz prosić, abyś zaczęła planować wydanie Mojego cennego „Ostrzeżenia”, Daru naprawdę dla każdej osoby na świecie. Muszą otrzymać szczegóły tego do końca lutego, przez Internet i na całym świecie. Pośpiesz się, dziecko, czyń, co ma zostać uczynione, aby tak wiele ludzi, jak to możliwe, otrzymało szansę usłyszenia o tym. Poświęć ten czas, Moja umiłowana córko, bo jest to teraz pilne. Ta prośba nie jest po to, by cię przestraszyć. Ma ona podkreślić pilność, aby tak wiele ludzi na świecie, jak to możliwe, było przygotowanych. Wtedy będą mogli szukać pojednania, kiedy ich grzechy zostaną odsłonięte przed ich oczami.

Dzięki przygotowaniom odniosą wielką korzyść. To z powodu tej części Pisma przetrwają Ostrzeżenie. Wtedy będą czyści i z błogosławieństwem, które otrzymają, będą gotowi zmierzyć się z próbami, jakie nadejdą.

Przyjmij ten Dar, Moja córko. Nie czuj się zatrwożona lub rozczarowana. Jest to Dar dla ludzkości. Przyjęcie przez ciebie tego wezwania sprawiło, że cierpisz, ale nie w taki sposób, jak oczekiwałaś. Twoje cierpienie jest spowodowane poprzez kuszenie. Twoje wątpliwości wstrzymują cię od przyjęcia pokoju i radości w twojej duszy, które stałyby się twoimi, gdybyś pozwoliła Mi na wolność wzięcia ciebie i prowadzenia cię. Jest teraz czas, Moja córko, abyś oddała Mi wszystko. Ofiaruj Mi swoją wolną wolę jako Dar, a Ja dam ci Dar największy i najcenniejszy ze wszystkich. Pokój, radość i ogromną miłość do Mnie w każdej części twojego jestestwa. Przyjdź teraz, Moja córko. Bądź Moja. Połącz się ostatecznie w jedności ze Mną. Oddaj Mi całą swoją miłość, cierpienia, zmartwienia i troski. Po prostu je teraz zostaw. Wtedy i tylko wtedy będziesz naprawdę wolna i będzie ci lekko na sercu.

To Dzieło będzie wymagać siły, Moja córko. Nie jesteś tylko tym, co określasz mianem wizjonera. Daję ci Dar proroctwa. Dlaczego? Ponieważ ty, Mój drogi proroku, przyczynisz się do szerzenia całemu światu Dobrej Nowiny o Moim Powtórnym Przyjściu, że powrócę na ziemię.

Zdaję sobie sprawę, że ta wiadomość może być dla ciebie szokiem, ale przygotowywałaś się do tej roli od bardzo, bardzo długiego czasu, tylko że tego nie wiedziałaś. Aby pomóc ci w tym zadaniu, przydzieliłem ci wielu świętych, by ci pomagali. Wśród nich są święty Benedykt, święty Augustyn, papież Jan Paweł II, święta Faustyna, święty Malachiasz i święta Teresa z Avila. Z czasem ujawnię ci pozostałych. Wszyscy starają się teraz dopomóc ci w tym zadaniu, które jest jednym z najważniejszych w ogóle, danym ludzkości w tym kluczowym czasie w historii.

Nie lękaj się, Moja córko. Jesteś więcej niż uzdolniona do tego zadania. Dlaczego, jak myślisz, wymagam od ciebie takiej dyscypliny? Nadal masz pewną drogę do przebycia w swoich duchowym rozwoju, ale to przyjdzie z czasem. Nadal będę kontaktował się z tobą prywatnie, podczas gdy pierwszy tom zostanie opublikowany. Kocham cię, Moja córko. Wiem, że Mnie kochasz. Wiem, że może to być bardzo ciężkie dla ciebie, ze względu na całą presję. Ale wytrwasz, będziesz stawała się coraz silniejsza. Twoja energia i szybkie tempo myślenia zagwarantują, że ta ważna seria Orędzi rozejdzie się wszędzie do wszystkich Moich dzieci. Do wszystkich krajów.

To wszystko na teraz. Dziękuję ci za poświęcenie czasu tego wieczoru na medytację i odpowiedzenie Mi.

Twój kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

Publish My messages across the world

Monday, February 7th, 2011 @ 22:00

My daughter, you strayed a little and now you ask for the strength to give you the confidence and courage to carry out My instructions. This is good. Give Me your time as My beloved Mother requested because your soul must remain pure when communicating My Word.

I must now ask you to start planning the release of My precious Warning, a Gift for every single person in the world. They must be given details of this by the end of February, over the Internet and across the world. Hurry, child, do what has to be done so that as many people as possible are given a chance to hear it. Give this time, My beloved daughter, because it is now urgent. This request is not meant to frighten you. It is to emphasise the urgency, so that as many people as possible in the world are prepared. Then they can seek reconciliation when their sins are unveiled before their eyes.

By preparing, they will benefit greatly. It is because of this piece of Scripture that they will survive The Warning. Then they will be pure and with the blessings they will receive, will then be ready to face the trials that will follow.

Embrace this Gift, My daughter. Do not feel frightened or disillusioned. This is a Gift for mankind. Your accepting this call has meant that you have suffered, but not in the way you expected. Your suffering came about because of temptation. Your doubts have stopped you from accepting the peace and joy in your soul, that is yours if you would allow Me the freedom to take you and guide you. It is time now, My daughter, to surrender all to Me. Offer Me your free will as a Gift and I will give you the biggest and most cherished Gift of all. Peace, joy and a tremendous love for Me, in every part of your being. Come now, My daughter. Be Mine. Finally join in union with Me. Give Me all your love, suffering, worries and concerns. Just release them now. Then, and only then, will you be truly free and light of heart.

This Work will require strength, My daughter. You are not just what you term a visionary. I Am giving you the Gift of prophecy. Why? Because you, My precious prophet, will be instrumental in spreading the Good News to the whole world about My Second Coming, when I return to Earth.

I realise that this news may come as a shock, but you have been preparing for this role for a very, very long time, only you did not know it. To help you with this task, I have assigned a number of saints to help you. They include Saint Benedict, Saint Augustine, Pope John Paul II, Saint Faustina, Saint Malachi and Saint Theresa of Avila. I will reveal others in time. All are working now to support your task, which is one of the most important ever given to mankind at this crucial time in history.

Do not fear, My daughter. You are more than capable of this task. Why do you think I demand such discipline from you? You still have some way to go in your spiritual development, but that will come in time. I will continue to communicate privately with you while the First Volume goes public. I love you, My daughter. I know you love Me. I know that it can be very difficult for you with all your pressures. But, you will persevere, get stronger and stronger. Your energy and quick pace of mind will ensure that this important series of Messages goes out to all My children everywhere. All countries.

That’s all for now. Thank you for taking the time to meditate and respond to Me this evening.

Your loving Saviour
Jesus Christ