Jezus Do Ludzkości

Wielki Ucisk

poniedziałek, 20 grudnia 2010 roku, godz. 10.00

Zważ na to, Moja córko. Poprzez te Orędzia ludzkość jest ostrzegana przed toporem, który opadnie na tych, którzy wciąż będą odrzucać Ojca Przedwiecznego. Zbliża się czas nadejścia Wielkiego Ucisku. To wydarzenie rozpocznie się z końcem 2012 roku i nie może być mylone z czasem albo datą Mojego Powtórnego Przyjścia na ziemię. Bo ona, Moje dzieci, nie jest przepowiadana w tych Orędziach. Ktokolwiek próbuje podawać Moim dzieciom datę Mojego Powtórnego Przyjścia jest kłamcą, a nie prawdziwym prorokiem. Przez tego proroka odkrywam jednak lata konkretnych wydarzeń, w przygotowaniu na Moje Powtórne Przyjście.

Bóg nie pozwoli na realizację planu zmniejszenia populacji świata

Wielki Ucisk, jak zostało to tak dawno przepowiedziane, nastanie teraz na oczach niewierzącego świata. To wtedy Miecz Sprawiedliwości uderzy wszędzie. Mój Ojciec Przedwieczny nie do tego jest przygotowany, by się wycofać i pozwolić, aby ten zły plan, który jest teraz knuty za zamkniętymi drzwiami i ma na celu zmniejszenie populacji świata, został zrealizowany.

Ta diabelska grupa, oddani naśladowcy szatana, próbowali już w przeszłości dokonać ludobójstwa na dzieciach Mojego Ojca. To się im nie udało. Próbują ponownie. Znów im się nie powiedzie, ale wcześniej spowodują straszliwe zniszczenie.

Wierzący nie powinni się obawiać

Mój Ojciec Przedwieczny w Swoim Miłosierdziu będzie musiał zainterweniować, aby ich powstrzymać, chociaż boli Go uwalnianie globalnych katastrof, które was czekają. Wierzący, nie obawiajcie się o siebie ani o wasze rodziny. Jesteście chronieni. Ale proszę, proszę, módlcie się cały czas Różańcem świętym i Moją Koronką do Bożego Miłosierdzia, by pomóc złagodzić te katastrofy lub zapobiec niektórym z nich.

Zacznijcie teraz planować. Ci ludzie, gdy próbują mieć kontrolę nad waszymi pieniędzmi, waszym zdrowiem, waszą żywnością i nawet nad waszą wiarą, muszą być zwalczani. Powstańcie i chrońcie siebie i wasze rodziny poprzez modlitwę. Wołajcie do tych wszystkich świętych, których czcicie, aby pomogli wam jako orędownicy u Mojego Ojca Przedwiecznego.

Uderzą w was globalne katastrofy

Gdy te globalne katastrofy zaczną się dramatycznymi zmianami warunków pogodowych – które rozpoczęły się już w łagodnej formie – będą postrzegane jako rezultat globalnego ocieplenia. Tak, ludzie zniszczyli ziemię w bardzo groźny sposób, ale te katastrofy nie będą miały nic wspólnego ze zmianami klimatycznymi.

Mój Ojciec Przedwieczny mógłby, jeśliby tak zadecydował, stać z boku i nic nie robić. Wtedy zwyciężyłyby te nikczemne, głodne władzy i omamione grupy potężnych decydentów. Wsysając Moje niewinne dzieci w ich sidła hipnotycznej wierności wobec szatana, złego ducha, kradliby dusze. Nie dostaną na to pozwolenia.

Wezwanie do wszystkich religii, aby się połączyły

Teraz jest czas, aby dzieci i wyznawcy Mojego Ojca, jak również ci, którzy wierzą w Wyższą Istotę, to jest w Boga, Stworzyciela i Twórcę wszystkich rzeczy, połączyli swoje siły w jedno. Bez względu na to, którą drogą podążacie za Bogiem lub czy wierzycie we Mnie, Jego jedynego Syna umiłowanego, powstańcie wspólnie jako jedno. Walczcie z tą grupą, która reprezentuje złego ducha. On jest waszym wrogiem, jeżeli wierzycie w Boga Ojca Przedwiecznego. On próbuje powstrzymać was przed wejściem do Raju poprzez okłamywanie swoich zwolenników, że i on zabierze ich do równie pięknego boskiego raju. Ci biedni, zwiedzeni i odpowiedzialni zwolennicy nie potrafią przejrzeć tego kłamstwa, ponieważ są zaślepieni czarem materialistycznej chwały.

Proroctwa z Księgi Jana wyjdą teraz na jaw

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, wy wszyscy, naprawdę każdego dnia. Już wkrótce wszyscy zrozumieją Prawdę Pisma Świętego. Wszyscy ostatecznie zrozumieją, że Nauczanie zawarte w Księdze Mojego Ojca jest poprawne. Ono nie kłamie. Proroctwa przepowiedziane w przeszłości wychodzą na jaw. Proroctwa zawarte w Księdze Jana wyjdą teraz na jaw. Te Orędzia, dane temu prorokowi, mają przygotować Moje dzieci do wejścia do Królestwa Mojego Ojca.

Idźcie teraz i szerzcie Moją Prawdę. Ratujcie siebie nawzajem z uścisku zwodziciela, zanim będzie za późno.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

The Great Tribulation

Monday, December 20th, 2010 @ 10:00

Heed this, My daughter. Mankind is being warned, through these Messages, of the axe that will befall those who continue to reject the Eternal Father. The time is drawing close for the advent of the Great Tribulation. This event will commence from the end of 2012 and must not be confused with the time, or the date, for My Second Coming on Earth. For this, My children, is not being foretold in these Messages. Anyone who attempts to give My children a date for My Second Coming is a liar and not a true prophet. I Am, however, revealing years of specific events leading up to My Second Coming, through this prophet.

God won’t allow a plan to deplete world population to happen

The Great Tribulation, as foretold so long ago, will now unfold before the eyes of a disbelieving world. This is when the Sword of Justice will strike, everywhere. My Eternal Father is not prepared to stand back and allow the evil plan, being plotted, right now, behind closed doors, and designed to deplete the world’s population, to be realised.

This evil group, devout followers of Satan, have attempted in the past to inflict genocide on My Father’s children. They failed. They are trying again. They will fail again, but not before they cause terrible destruction.

Believers should not fear

My Eternal Father, in His Mercy, will have to intervene to stop them, even though it pains Him to unleash the global disasters that lie ahead. Believers, do not fear for yourselves, or your families. You are being protected. But please, please pray the Holy Rosary and My Divine Mercy, at all times, to help ease and avert some of these disasters.

Start planning now. These people, as they attempt to control your money, your health, your food and even your faith, must be fought. Stand up and protect yourselves and your families using prayer. Call on all those saints you revere to aid you as intercessors of My Eternal Father.

Global disasters to strike

As these global disasters commence, with dramatic changes in weather patterns – which have already begun in a mild form – they will be seen as the result of global warming. Yes, mankind has damaged the Earth, in a very ugly manner, but these disasters will have nothing to do with climate change.

My Eternal Father could, if He decided, sit back and do nothing. Then these evil, power-hungry and deluded groups of powerful decision-makers would win. By sucking My innocent children into their snare of hypnotic allegiance to Satan, the evil one, they would steal souls. That will not be allowed.

Calling all religions to join together

It is time, now, for My Father’s children and followers, as well as those who believe in the Superior Being that is God the Creator and Maker of all things, to join forces as one. Irrespective of which path you follow God, or whether you believe in Me, His only beloved Son, stand together as one. Fight the group that represents the evil one. He is your enemy, if you believe in God the Eternal Father. He is trying to stop you from entering Paradise by lying to his followers, that he too, will take them to an equally beautiful Divine paradise. Those poor deluded and trustworthy followers cannot see through the deceit, because they are blinded by the lure of materialistic glory.

Prophecies in Book of John, now come to Light

Pray, pray, pray, all of you, every single day. Very soon, all will understand the Truth of Holy Scripture. All will understand, finally, that the Teachings contained in My Father’s Book are accurate. They don’t lie. Prophecies, foretold in the past, came to light. Prophecies contained in the Book of John, will now come to light. These Messages, given to this prophet, are to prepare My children to enter My Father’s Kingdom.

Go, now, spread My Truth. Save each other from the clutches of the deceiver, before it is too late.

Your loving Saviour
Jesus Christ