Jezus Do Ludzkości

Księga Prawdy

sobota, 18 grudnia 2010 roku, godz. 9.40

Tak więc teraz wiesz, że to, co obiecuję, spełnia się. Posyłam ci kierownika duchowego, osobę, którą wybrałem jeszcze na początku twojej podróży. Potrzeba czasu, aby kilku wybranych podniosło Kielich Mojego Dzieła. Moja córko, potrzebujesz kierownika duchowego, aby Moje Orędzia były całkowicie zrozumiane przez Mojego sługę. W ten sposób Słowo się rozprzestrzeni i ludzie uświadomią sobie prawdę. Będzie to szlak pełen wertepów i krótkich ścieżek, które nagle będą sprawiały wrażenie, jakby kierowały cię w różne strony, ale nie lękaj się. Jesteś teraz prowadzona i poczujesz większe zaufanie wobec tego Dzieła.

Teraz to napisz. Księga Prawdy jest obecnie przedstawiana ludzkości, aby pomóc jej odkupić się w Moim Sercu. Dostaje teraz wybór, aby głosić Moją Chwałę, zanim powrócę jako Miłosierny Zbawiciel i Sędzia Sprawiedliwy. Nigdy nie chcę nakładać kary na Moje dzieci, ale w pewnych okolicznościach ci, którzy z pełną świadomością zmawiają się ze zwodzicielem i którzy mają do niego i do jego służalców tak wielki szacunek, do tego stopnia, że składają mu hołd przed ołtarzem, nie mogą być zbawieni. Oni wiedzą, kim są. Będzie im bardzo ciężko powrócić do Mnie. Módlcie się za nich.

Kogo atakuje szatan

Zwodzicielowi pozostało na ziemi bardzo mało czasu, by siać spustoszenie, więc wszędzie wzmógł swoje działania. Bierze na cel głównie Moje wyświęcone sługi w Kościele Mojego Ojca, młodych i pięknych, a także bardzo inteligentnych.

Ci, którzy nadal się chełpią, że nie wierzą we Mnie i w Mojego Ojca Przedwiecznego, otrzymają jeszcze tylko jedną szansę na otwarcie swoich serc. Boli Mnie, kiedy na nich spoglądam. Jest to jak patrzenie na samochód pełen ludzi, Moje najdroższe dzieci, jadący w gęstej mgle ku urwisku. Skręcili w złą stronę i teraz, choć wierzą, że kierują się z powrotem do swoich domów z wygodami, wpadną wkrótce w głęboką ciemność bez żadnej nadziei.

Przepowiedziane proroctwa zostaną teraz ukazane

Nie będzie to łatwe, Moja umiłowana córko, by Moje dzieci posłuchały. Musisz wytrwać pomimo przeszkód. Ważna jest cierpliwość. Te Orędzia są bardzo cenne i pełne miłości, tak jak ostrzeżenia. Oni, Moje dzieci, muszą się zatrzymać i zrozumieć, że proroctwa przepowiedziane tak dawno temu zostaną teraz ukazane. Te wydarzenia wkrótce będą mieć miejsce na tej ziemi, a czas jest bardzo, bardzo krótki.

Nigdy nie ujawnię daty Mojego Powtórnego Przyjścia

Nigdy nie ujawnię ci daty Mojego Powtórnego Przyjścia, Moja umiłowana córko, bo nie jest ona do twojej wiadomości. Ale zanim przyjdę, kontaktuję się teraz z całym światem, abym mógł okazać Moim dzieciom Moje sprawiedliwe Miłosierdzie.

Moja Matka działa w Moim imieniu

Moja umiłowana Matka, działając w Moim imieniu, rozpowszechnia orędzia poprzez wybranych wizjonerów. Inni wybrani prorocy wybrali dla ratowania dusz cierpienie na osobności. Pozwalam im cierpieć Mój ból, co jest gestem ogromnej hojności ze strony tych najbardziej oddanych wierzących. Są odpowiedzialni za zbawienie wielu. Jednak nie doświadczają tylko cierpień, które znosiłem na Krzyżu, lecz odczuwają także ten ból, który cierpię dzisiaj. Dodatkowo od czasu do czasu znoszą wyśmiewanie, obelgi i kpiny. Ale dzięki swojej pokorze znoszą to w milczeniu albo, w pewnych przypadkach, tak, że wszyscy to widzą. Inni, Moi wyświęceni słudzy, którzy decydują się na życie w odosobnieniu, oddają Mi wielką przysługę. Ich szczególna ofiara poprzez wyrzeczenie się samego siebie ponownie pomaga ratować dusze.

Dary od Boga przyjmuje się jako oczywistość

Przekazywanie Prawdy we współczesnym świecie, w którym technologia osiągnęła tak oszałamiający poziom, jest trudne. Mój Głos jest jak cichy płacz na pustkowiu, zepchnięty na bok na rzecz podniet.

Moim dzieciom nie udaje się zrozumieć, że wszystkie cuda, które zostały osiągnięte poprzez technologię dla dobra człowieka, są Darem od Ojca Przedwiecznego. Wszystkie cuda zaawansowanych lekarstw dla dobra człowieka także są Darem. Ale te Dary przyjmuje się jako oczywistość, bo Moje dzieci myślą, że to wszystko jest zasługą człowieka, lecz tak nie jest.

Dar inteligencji

Dar inteligencji, tak jak Dar śpiewania, jest Darem z Boskiego Królestwa i to właśnie dlatego, że są Darami od Boga, są namierzane przez szatana, złego. To poprzez jego wpływ ingeruje się w technologię, by niszczyć i powodować destrukcje na świecie. Jakże się on śmieje, kiedy widzi, jak wybuchają wojny, i kiedy technologia jest wykorzystywana do szpiegowania lub zabijania. Jakże się on śmieje, kiedy technologia produkcji leków jest wykorzystywana nie tylko do zabijania, ale i do usprawiedliwiania zabijania. Wszystkie te przerażające zbrodnie przeciwko ludzkości, umożliwione przez technologię, są obecnie ukrywane za fasadą tak zwanej tolerancji.

Tolerancja jako maska zła

Tolerancja może być najdoskonalszą maską zła. Każdemu, kto jest czujny, łatwo jest natychmiast to dostrzec, dzięki Mojemu Nauczaniu, kiedy te zbrodnie przeciwko ludzkości dokonują się przed waszymi oczami. W imię tolerancji ludzie są zabijani, odmawia się im ich wolności i nade wszystko prawa do walki o moralną sprawiedliwość. O tak, dzieci, bądźcie świadomi, czujni i na straży, kiedy słyszycie słowo „tolerancja”, bo jest to jedna z ulubionych oszukańczych taktyk szatana.

Ludziom nie udaje się stanąć w obronie chrześcijaństwa

Moim dzieciom, pomimo świata współczesnych środków przekazu, nie udaje się powstać i przyznać do chrześcijaństwa. Główna przyczyna tego jest taka, że oni, większość chrześcijan, żyją w świecie zachodnim. Obawiają się, że będą wyśmiewani i zastraszani. Mają zupełną rację. Będą. Ale zwróćcie na to uwagę. Moje dzieci zawsze cierpią jakiś rodzaj wyśmiewania się z nich, kiedy niosą Mój Krzyż. Mogą być wtedy pewni, że wykonują Moje Dzieło.

Ten, kto cierpi z Mojego powodu, otrzyma wielkie błogosławieństwa i wiele Łask. Ale chrześcijanie, którzy naprawdę walczą o prawo do publicznego głoszenia Mojego Imienia, będą cierpieć najbardziej. On lub ona muszą być mocni. Jesteście Moją nadzieją na tej ziemi. Bez Moich oddanych wyznawców Moje dzieci nie mogą zostać przeniesione przez ostatni próg do Królestwa Mojego Ojca.

Kocham wszystkich Moich wyznawców. Jestem w ich sercach, a oni to wiedzą. Zważcie teraz na Moje Słowa, poprzez tego proroka. Nie lekceważcie tych Orędzi. Pomogą one, gdy będą przekazywane w rozmowach, uratować miliony dusz na całym świecie przed Moim Powtórnym Przyjściem.

Idźcie teraz w pokoju i miłości.
Wasz oddany Zbawiciel
Jezus Chrystus

The Book of Truth

Saturday, December 18th, 2010 @ 09:40

Well now you know that what I promise comes to fruition. I have sent you a spiritual director, the person I chose right at the beginning of your journey. It takes time for the chosen few to take up the Cup for My Work. My daughter, you need a spiritual director, so that My Messages are fully understood, by a servant of Mine. That way the Word will spread and people will realise the Truth. This will be a path full of bumps and short laneways, which appear suddenly to throw you into a different direction, but have no fear. You are now being guided and will feel a greater confidence with your Work.

Now write this. The Book of Truth is being presented to mankind to help them redeem themselves in My Heart. They are being given a choice to proclaim My Glory, before I come back as a Merciful Saviour and Just Judge. I never want to inflict punishment on My children, but in certain circumstances, those who partner the deceiver, in full-knowledge, and who place him and his evil minions in such high-regard, to the point of paying homage to him, before an altar, cannot be saved. They know who they are. They will find it very hard to turn back to Me. Pray for them.

Who Satan attacks

The deceiver has very little time left on Earth to wreak havoc and so he has intensified his activities, everywhere. He targets, mainly, My sacred servants in My Father’s Church, the young and the beautiful, as well as, the highly intelligent.

Those who continue to boast that they do not believe in Me, or My Eternal Father, will be given just one more chance to open their hearts.

It pains Me to watch them. It is like looking at a car full of people, My precious children, driving during a thick fog, towards a cliff. They have taken a wrong turn and now, while believing they are heading back to the comfort of their own homes, are about to plunge into deep darkness without any hope.

Prophecies Foretold will now be Revealed

To get My children to listen, will not, My beloved daughter, be easy. You must persevere despite the obstacles. Patience is important. These Messages are very precious and full of love, as well as warnings. They, My children, must stop and understand that the prophecies foretold, so long ago, will now be revealed. These events are about to take place on this Earth and the time is very, very short.

I will never reveal the date of My Second Coming

I will never reveal to you the date of My Second Coming, My beloved daughter, because that is not for your knowing. But, before I come, I Am communicating with the entire world, now, so that I can show My children My Just Mercy.

My Mother working on My behalf

My beloved Mother, working on My behalf, is spreading Messages through the chosen visionaries. Other chosen prophets are suffering privately, by choice, to save souls. I allow them to suffer My Pain, as a gesture of such enormous generosity, by these most devout believers. They are responsible for the salvation of many. But, they suffer not only the sufferings endured by Me on the Cross, but feel the pain I suffer today. In addition, they suffer ridicule, abuse and mockery, from time to time. Yet, through their humility, they endure in silence, or in some cases, for all to see. Others, My sacred servants, who opt for a life of solitude, do Me a great service. Their special sacrifice of self-denial again helps to save souls.

Gifts from God taken for granted

Communicating the Truth in a modern world, where technology has been taken to such dizzy heights, is difficult. My Voice is like a faint cry in the wilderness, shoved to one side in favour of titillation.

My children fail to understand, all the wonders that are brought about for the good of man, through technology, are a gift from the Eternal Father. All the wonders of drug development for the good of mankind are also a gift. Yet, these gifts are taken for granted, because My children think that this is all man’s doing, but it is not.

Gift of intelligence

The gift of intelligence, just like the gift of song, is a gift from the Divine Realm, and it is precisely because these are gifts from God, that they are targeted, by Satan, the evil one. It is through his influence that technology is tampered with to destroy and cause destruction in the world. How he laughs, when he sees wars erupt and when technology is used to spy or kill. How he laughs again, when the technology of medicines is used not just to kill, but to justify the killing. All these frightening crimes against humanity, enabled by technology, are being hidden behind the façade of so-called tolerance.

Tolerance as a mask for evil

Tolerance can be the most perfect mask for evil. It is clear, for anyone who is alert, through My Teachings, to immediately spot when these crimes against mankind, unfold before your eyes. In the name of tolerance, people are murdered, denied their freedom, and above all, the right to fight for moral justice. Oh yes, children, be aware, alert and on your guard, when you hear the word “tolerance”, as it is one of Satan’s favourite games of deceit.

People fail to stand up for Christianity

My children, despite the world of modern communications, fail to stand up and admit their Christianity. This is mainly because of the fact that they, most Christians, live in the western world. They are scared that they will be laughed at and bullied. They are absolutely correct. They will. But heed this. My children always suffer some kind of ridicule when they take up My Cross. They can then be sure that they are doing My Work.

He who suffers, on My behalf, will receive great blessings and many graces. But the Christians who do fight for the right to proclaim My Name in public, will suffer the most. He or she must stay strong. You are My Hope on this Earth. Without My devout followers, My children cannot be taken over that final threshold to My Father’s Kingdom.

I love all of My followers. I Am in their hearts and they know this. Heed My Word, now, through this prophet. Do not ignore these Messages. They will help, through word of mouth, save millions of souls throughout the world before My Second Coming.

Go now in peace and love.
Your devoted Saviour
Jesus Christ