Jezus Do Ludzkości

Ostrzeżenie dla duchowieństwa

wtorek, 16 listopada 2010 roku, godz. 9.55

Moja córko, wczoraj cię odrzucono, gdy ludzie próbowali zasiać wątpliwości w twoim umyśle. Cierpiałaś z tego powodu. Nie rozpaczaj. Moje Słowo zostanie usłyszane. Będziesz napotykała przeszkody, które sprawią, że poczujesz się rozczarowana z powodu tego Dzieła. Moja córko, prowadzę cię. Musisz o tym pamiętać i nigdy nie zapominać o Mojej obietnicy. Uczyniłem, o co prosiłaś, i pozwoliłem ci minionej nocy spać spokojnie. Jesteś teraz silniejsza. Nie czujesz tego?

Uważaj, z kim się kontaktujesz. Moi wyznawcy lub ci, których uważasz za Moich wyznawców, nie zawsze są tacy, jakimi się wydają. Musisz czynić to, co mówi ci serce. Świat może wydawać się taki, jak był zawsze, ale następuje zmiana i to się teraz dzieje. Ta zmiana prowadzi ludzkość do ciemności, które ją okryją i które przysłaniają jej miłość do Mnie.

Dlaczego Moje dzieci muszą wciąż kwestionować Prawdę? Nie przestrzegają Mojego Nauczania, choć otrzymali ten Dar od Moich apostołów, którzy poprzez miłość do Mnie i w Mocy Ducha Świętego dali światu bardzo szczególny Dar. Daru Prawdy uczono i rozpowszechniano go wśród wszystkich Moich dzieci na całym świecie. Wiele dzieci szło za tym prowadzeniem przez wieki.

Inni, choć znali Prawdę, postanowili ją przeinaczyć, dostosowując ją do swoich własnych celów, pragnień, żądz i pogoni za władzą. Moi wyznawcy nie mogli wtedy odróżnić Prawdy Słowa Bożego od fałszów rozpowszechnianych przez tych, którzy byli w błędzie. To w ten sposób działa zwodziciel. Powoduje zamieszanie, rozpacz i poczucie beznadziei, a czyni to od czasu Mojej Śmierci na Krzyżu. Ale posłuchaj Mnie teraz. On nie zwycięży, Moja córko. Siły niebiańskiego prowadzenia raz jeszcze zaszczepią w dzieciach ich wiarę poprzez nauczanie Moich proroków.

Poproś Moje dzieci, aby były czujne na zmiany, jakie dostrzegają na świecie. Poproś je, by otworzyły swoje serca, oczy i umysły, by stały się świadkami kłamstw rozpowszechnianych przez szatana. Od niego wypływa sieć obietnic zaplanowanych, aby sprawić, by Moje dzieci odczuwały przywiązanie do zewnętrznych cudów. Te cuda i fałszywa chwała są puste. One nie odzwierciedlają miłości ani nie dają żadnej prawdziwej pociechy, kiedy już ujawni się ich pustka.

Siły zła stają się teraz mocniejsze, Moje dziecko – są planowane przez szatana poprzez jego armię nikczemnych zwolenników. Ci zwolennicy przez chciwość i miłość własną podążają w uległym uwielbieniu i będą prowadzeni do jego cielesnego raju. Jego obiecany raj to nic innego jak czarna ciemność i zanim Moje dzieci to sobie uświadomią, przeminie czas na odkupienie.

Modlitwa o zbawienie

Wszystkie Moje dzieci, jeśli chcą się wzajemnie ratować, muszą obudzić się wobec tego zła, nawet jeśli nastąpiłoby to z miłości do ich własnych rodzin. Będzie ich prowadziła Moja Miłość, jeśli zwrócą się teraz do Mnie. Nigdy nie mogą się obawiać zwrócić do Mnie i powiedzieć:

O Panie mój, prowadź mnie do Twojego Królestwa i chroń mnie przed ciemnością, która ogarnęła moją duszę.

Usłysz mnie teraz, o Najświętsze Serce, i niech przez Twoją Dobroć zajaśnieje Twoje Światło Miłości i ochrony.

Te z Moich dzieci, które odmawiają tę modlitwę, zostaną wysłuchane. Otrzymają odpowiedź na swoje błagania o zbawienie siebie i tych, których kochają. Próbowałem, przez Moich wizjonerów, prowadzonych przez Moją Matkę Najświętszą, starannie wysyłać światu ostrzeżenia. Wiele, wiele razy Moi wizjonerzy, choć z początku odrzucani, w końcu byli przyjmowani. Tym razem nie otrzymają odpowiedniego czasu, aby ich orędzia zostały wysłuchane przez wystarczającą część Mojego ludu.

Strzeżcie się fałszywych proroków

Muszę jednak ostrzec Moje dzieci, aby uważały na fałszywych proroków. Wielu prawdziwych wizjonerów zostało zmylonych. Wizjonerom, którzy są wierni, zostaną udzielone Łaski, z których będzie promieniować Moja Prawda, w taki sposób, że będą im towarzyszyły nadprzyrodzone zjawiska i cuda, którym nie da się zaprzeczyć i się nie zaprzeczy.

Rozdziera Mi to Serce, gdy widzę, w jaki sposób wielu z nich zostało odrzuconych przez większość Moich wyświęconych uczniów. Ci sami uczniowie, których posłałem, żeby uczyli Moje dzieci, nie wywiązują się ze swojego zadania. Muszą teraz zwrócić się do Mnie o prowadzenie i modlić się o Łaski potrzebne do przewodzenia Mojemu ludowi.

Moi wyświęceni słudzy są bardzo szczególni, a ci, którzy otrzymali sakramenty, muszą wysłuchać Mojej prośby. Macie powinność wobec Mnie. Odnówcie teraz swoje przyrzeczenia. Uwierzcie i podążajcie za Moimi świętymi Orędziami. Bądźcie silni, bo teraz wszyscy jesteście wezwani, by dać świadectwo prawdzie z Księgi Apokalipsy i uznać, że nadszedł czas. Przygotujcie się teraz do tego Wielkiego Wydarzenia. Nie odrzucajcie Mnie ani się nie odwracajcie. Głoście kazania z siłą i przekonaniem. Nie rozwadniajcie Mojego Nauczania i nie mówcie Moim wyznawcom, że wszystko będzie dobrze. To nie jest orędzie, dla którego zostaliście powołani. Waszym obowiązkiem względem Mnie, waszego Boskiego Zbawiciela, jest informowanie waszej owczarni o Prawdzie.

Nie wolno mówić Moim dzieciom, że wszystkie z nich zostaną zbawione. Jest to nieprawda. Bo tylko ci, którzy odnajdą Moje przebaczenie i poddadzą się Mnie i Mojemu Nauczaniu, będą zbawieni.

Dlaczego nie postępujecie zgodnie z Nauczaniem Pisma? Dlaczego wymyślacie wymówki? Dlaczego wprowadzacie w błąd Moje dzieci i przekonujecie je, że Bóg przebaczy wszystkim? Mój Ojciec Przedwieczny przebaczy tylko tym, którzy wierzą we Mnie i którzy żałują.

Czy Moja Śmierć na Krzyżu nic wam nie powiedziała? Umarłem, aby ocalić ludzkość od wariactwa szatana. A jednak wy, przez błędnie pojętą tolerancję, nauczacie Moje dzieci kłamstwa. Padliście ofiarą presji ludzkości, by ukrywać Świętą Doktrynę, do której głoszenia zostaliście powołani.

Czy nie macie wstydu? Tak jesteście pochłonięci światowymi atrakcjami, które ziemia ma do zaoferowania, że postępujecie według fałszywego dogmatu, podyktowanego wam przez powszechną tolerancję, którą szatan rozpowszechnił wśród Moich dzieci. Te biedne zwiedzione dzieci potrzebują kierownictwa. Oni także muszą zrozumieć różnicę między ludzką interpretacją a Boską obietnicą, daną przeze Mnie.

Dlaczego Moje dzieci miałyby nie uwierzyć w Boską Interwencję? Dlaczego pomniejszacie znaczenie tego, gdy jest to wam przedstawiane? Moi kapłani, usłyszcie Moje błaganie. Módlcie się, aby Moje Orędzie Prawdy zostało usłyszane.

Orędzie do biskupów

Moim biskupom to mówię. Odłóżcie swoje szaty, odwróćcie się od bogactw, w których pokładacie taką ufność. Odnajdźcie pokorę, której się od was wymaga. Przestrzegajcie teraz Mojego Słowa albo zmierzcie się z konsekwencjami. Macie powinność wobec Mnie i Mojego Ojca Przedwiecznego. Jakże staliście się ślepi. Obecnie poprzez wizjonerów dawane są znaki na niebie, a wam nie udało się ich spostrzec. Zamiast tego siedzicie w swoich pałacach i szydzicie. Dlatego wasze grzechy nie zostaną odpuszczone.

Grzechy Moich wyświęconych uczniów, tych, którzy wybrali Moją drogę, ogromnie Mnie obrażają. Otwórzcie oczy, serca i powróćcie do Nauczania z Mojej świętej Księgi.

Orędzie do kardynałów

Moim kardynałom to mówię. Na jak wyniosłe szczyty się wznieśliście, że zapomnieliście o sakramentach albo Prawdzie Mojego Nauczania, aby prowadzić Moje owce? Zejdźcie teraz na dół i podążajcie za Moim prowadzeniem. Nie rozpraszajcie się fałszami, które pochwyciły ludzkość. Wy również nie wyrzekajcie się Mnie.

Proszę was wszystkich o modlitwę za Mojego umiłowanego odważnego papieża, ostatniego prawdziwego papieża. Wy, Moi uczniowie, jesteście odciągani na bok przez zwodziciela. Dał się on poznać w korytarzach Mojego Kościoła, a teraz uwidaczniają się jego nikczemne metody. Wy, którzy macie oczy, patrzcie wciąż przed siebie i za siebie. On pochwyci wasze dusze, jeśli ulegniecie jego oszustwu.

Proszę, módlcie się teraz za was wszystkich. Błagajcie o Moje prowadzenie. Błagajcie o przebaczenie i pozwólcie Mi ponownie was prowadzić.

Wy, którzy będziecie kwestionowali te zalecenia, posłuchajcie teraz. Dlaczego nie miałbym nawiązywać z wami kontaktu w ten sposób? Nauczałem was wszystkich poprzez apostołów, którzy prowadzeni przez Ducha Świętego przekazali światu Moje Orędzia, które od tamtego czasu nadal są żywe. Teraz czas jest bliski. Całe swoje życie modliliście się o prowadzenie. W tym czasie teraz wzywam was, byście usłyszeli Moją prośbę.

Wasz Boski Zbawiciel
Jezus Chrystus

Warning to Clergy

Tuesday, November 16th, 2010 @ 09:55

My daughter, you were rejected yesterday as people tried to put doubts in your mind. You suffered for this. Do not despair. My Word will be heard. You will face obstacles that will make you feel disillusioned with the Work.

My daughter, I Am guiding you. You must remember this and never forget My promise. I did, as you requested, and allowed you to sleep peacefully last night. You are stronger now. Can’t you feel this?

Be careful who you communicate with. My followers, or those you think are My followers, are not always as they seem. You must do what your heart tells you. The world may seem as it always has, but there is change and it is happening now. This change is leading mankind into a darkness that will envelop them and which clouds their love for Me.

Why must My children keep questioning the Truth? They do not follow My Teachings, yet they were given this Gift from My apostles, who through love for Me and by the Power of the Holy Spirit, gave the world a very special Gift. The Gift of Truth was taught and spread to all My children throughout the world. Many children followed this guidance through the ages.

Others, while knowing the Truth, decided to twist it to suit their own means, desires, lust and quest for power. My followers then could not distinguish between the Truth of the Word of God and the falsehoods spread by those who were misguided. This is how the deceiver works. He causes confusion, despair and a sense of hopelessness, and has been doing this since My death on the Cross. But hear Me now. He will not win, My daughter. The forces of heavenly guidance will instil in the children their belief, once more, through the Teachings of My prophets.

Ask My children to be alert to the changes they see in the world. Ask them to open their hearts, their eyes and minds to witness the lies spread by Satan. From him springs a web of promises designed to make My children feel attracted to external wonders. The wonders and false glory are empty.

They are not reflective of love, nor do they offer any real comfort once the emptiness of them are revealed.

The forces of evil are getting stronger now, My child, they are planned by Satan through his army of wicked followers. These followers, through greed and love of self, follow in docile adoration and will be led into his flash paradise. His promised paradise is nothing but black darkness and by the time My children realise this the time for redemption will have passed.

Prayer for Salvation

All of My children must, even if it be for the love of their own families, wake up to this evil, if they want to save each other. My Love will keep them guided, if they turn to Me now. They must never be afraid to turn and say:

O my Lord, lead me to Your Kingdom and protect me from the darkness that has engulfed my soul.

Hear me now, O Sacred Heart, and through Your Goodness let Your Light of Love and Protection shine through”

Those of My children who say this prayer will be heard. Their pleas for salvation, for they and those whom they love, will be answered. I have, through My visionaries, guided by My Blessed Mother, painstakingly tried to send warnings to the world. Many, many times My visionaries, though rejected in the beginning, were finally accepted. This time, they will not be afforded the dignity of time for their Messages to be heard by enough of My people.

Beware of false prophets

But I must warn My children to be wary of false prophets. Many genuine visionaries have been misled. Visionaries, who are genuine, will be given the graces that will emit My Truth, in such a way that they will be accompanied by supernatural occurrences and miracles that cannot and won’t be denied.

My Heart breaks when I see the way in which many of them have been denied by My most sacred disciples. These same disciples, whom I have sent to teach My children, are failing in their task. They must turn now to Me for guidance and pray for the graces required to lead My people.

My sacred servants are very special and those who have received the Sacraments must hear My plea. Your duty now is to Me. Renew your vows now. Believe and follow My Sacred Message. Be strong, for you are now all being called to bear witness to the Truth in the Book of Revelation, and accept that the time has come. Prepare now for this Great Event. Do not deny Me or turn your back. Preach with strength and conviction. Do not water down My Teachings and tell My followers that everything will be okay. This is not the Message for which you were called. Your duty to Me, your Divine Saviour, is to inform your flock of the Truth.

My children must not be told that all of them will be saved. This is an untruth. Because it is only those who seek out My forgiveness and surrender to Me and My Teachings who will be saved.

Why do you not follow the Teachings of Scripture? Why do you use excuses? Why do you misguide and convince My children that God will forgive all? My Eternal Father will only forgive those who believe in Me and who repent.

Did My death on the Cross not tell you anything? I died to save mankind from the folly of Satan. Yet you, through misguided tolerances, teach My children a lie. You have fallen victim to the pressure of mankind to camouflage the Holy Doctrine for which you were called to preach.

Have you no shame? So caught up, in the worldly attractions that the Earth has to offer, are you, that you follow false dogma, dictated to you by the popular tolerance that Satan has spread among My children. These poor misguided children need direction. They also must understand the difference between human interpretation and that Divine promise made by Me.

Why would My children not believe in Divine intervention? Why do you play this down when it is presented to you? My priests, hear My plea. Pray that My Message of Truth will be heard.

Message to Bishops

To My bishops, I say this. Put down your robes, turn your back on the riches, which you have given credence to. Seek out the humility that is required of you. Obey My Word, now, or face the consequences. Your duty is to Me and My Eternal Father. How blind you have become. Signs are now being given through visionaries, in the sky, and you have failed to heed them. Instead you sit in your castles and sneer. For this, your sins will not be forgiven.

The sins of My sacred disciples, those who chose My path, offend Me greatly. Open your eyes, your hearts and go back to the Teachings in My Sacred Book.

Message to Cardinals

To My cardinals, I say this. To what lofty heights have you risen that you have forgotten the Sacraments or the Truth of My Teachings to lead My flock? Come down now and follow My guidance. Do not be distracted by the falsehoods which have gripped mankind. Don’t you, too, deny Me.

I ask you all to pray for My beloved brave Pope, the last True Pope. You, My disciples, are being led astray by the deceiver. He has made himself known in the corridors of My Church and his evil ways now present themselves. To those of you who have eyes, keep watching, in front of you and behind you. He will snatch your soul if you give in to his deceit.

Please pray, now, for all of you. Beg for My guidance. Beg forgiveness and let Me lead you again.

To those of you who will question this instruction, listen now. Why would I not communicate with you in this way? I taught you all, through the apostles, who, with the guidance of the Holy Spirit, gave the world My Messages, which have lived on since. Now the time is near. All your life you prayed for guidance. At this time now, I urge you to hear My plea.

Your Divine Saviour
Jesus Christ