Jezus Do Ludzkości

Duch zła jest silniejszy niż wola człowieka

niedziela, 8 lutego 2015 roku, godz. 20.31

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Duch Święty przenika te Orędzia, Moje Słowo, tak jak to było podczas Mojego Czasu na ziemi, rozprzestrzenia się jak błyskawica. Szybkość, z jaką Duch Święty się rozprzestrzenia, jest poza możliwością zrozumienia śmiertelnego człowieka. I podczas gdy Pocieszyciel przez Moc Boga zstępuje na dusze tych wszystkich z pokornymi sercami, duch zła podąża wszędzie tam, gdzie jest On obecny.

Duch zła jest silniejszy niż wola człowieka, ale jest bezsilny wobec dzieci Boga, które pokładają w Nim całą swoją ufność. Duch zła zawsze ma jeden motyw działania, a jest nim oszustwo. Szatan, wielki zwodziciel, posłuży się pychą w duszy, aby przekonać człowieka, że jego błędne rozumowanie może dyktować mu, co jest dobre, a co złe. Ofiara uwierzy, że ma kontrolę nad własnym losem, dlatego wiara takiego człowieka, a ma jej niewiele, będzie drugorzędna.

Wolność sumienia może prowadzić słabe dusze do odrzucenia Istnienia Boga. Inne dusze, które rzeczywiście przyjmują Istnienie Boga, pozwolą, aby ich osobiste opinie dyktowały im własną interpretację tego, Kim jest Bóg i w jaki sposób Bóg podchodzi do grzeszników. Zarówno jedni, jak i drudzy odrzucą autorytet Boga na rzecz tego, w co sami będą chcieli wierzyć. Pycha doprowadzi ich do upadku.

Diabeł jest bardzo przebiegły i powie tym duszom: „Czyń to, co mówi ci sumienie”, i przekona je, aby dały temu pierwszeństwo przed Słowem Bożym. O, jak łatwo manipulować człowiekiem, który z powodu grzechu pada ofiarą takiego oszustwa. Dosyć tego, powiadam, kim jesteś, abyś decydował, że wiesz o Mnie więcej ponad to, czego cię uczyłem? Moje Nauczanie jest jasne, precyzyjne i nigdy się nie zmieni. Jeśli nie potrafisz zaufać Słowu Boga, nie możesz Go naprawdę pokochać. Z własnej wolnej woli wybierasz to, w co wierzysz. Ale człowiek, który przekręca Słowo Boże, aby starannie dopasować je do własnej opinii o Moim Słowie i do zaspokojenia swoich własnych potrzeb, to człowiek, który ulegnie pokusie złego ducha.

Wszędzie, gdzie zachowywane jest Moje Słowo, diabeł będzie krążył, czając się, by pożreć dusze, które będą bardziej ceniły swoje własne poglądy niż Słowo Boże. Każdy człowiek, który trwa mocno w Prawdzie, zmierzy się ze strasznymi próbami ze strony zwodziciela, który nigdy nie ustanie w wysiłkach, aby sprowadzić go na manowce. Tak więc wszędzie, gdzie Duch Święty rozpostrze Swoje skrzydła, tam zły duch podąży krok w krok. Nieugięty, sfrustrowany i zdeterminowany będzie dręczył te dusze, które zostały pobłogosławione Mocą Ducha Świętego.

Przekonacie się, że duch zła nie próbuje ingerować w dusze, które już opanował, ponieważ ich nie potrzebuje. Jest na to narażony człowiek, który Mnie kocha i postępuje według Słowa Bożego, bo to on jest najcenniejszą zdobyczą. Jednak nigdy nie wolno wam uwierzyć, że jesteście na tyle silni, by wytrzymać takie ataki na swoją wiarę, bo każdy z was jest grzesznikiem. I jako grzesznicy, jeśli nie będziecie regularnie oczyszczali swoich dusz przez spowiedź, wy też Mnie zdradzicie, bo nie będziecie wystarczająco silni, żebyście sami z siebie mogli wytrzymać naciski, by Mnie odrzucić.

Nigdy nie zapominajcie o tym, przed czym was ostrzegałem. Znajdujecie się w środku największej duchowej walki wszechczasów. Tylko najsprawniejsze, najsilniejsze i najczystsze dusze ją przetrwają.

Wasz Jezus

The spirit of evil is more powerful than the will of man.

Sunday, February 8th, 2015 @ 20:31

My dearly beloved daughter, as the Holy Spirit permeates throughout these Messages, My Word, like it was during My Time on earth, spreads like lightning. The speed by which the Holy Spirit spreads is beyond the understanding of mortal man. And, as the Paraclete, through the Power of God, engulfs the souls of all those with humility in their hearts, the spirit of evil will follow, everywhere it is Present.

The spirit of evil is more powerful than the will of man, but it is powerless against the children of God, who place all their trust in Him. The spirit of evil will always have one motive and that is to deceive. Satan, the great deceiver, will use pride within the soul to convince man that his flawed reasoning can dictate what is right or wrong. The victim will believe that he is in control of his own destiny and therefore his faith, what little he may have, is secondary.

Freedom of the conscience can lead weak souls into rejecting the Existence of God. Other souls, who do accept the Existence of God, will allow their personal opinions dictate their own interpretation of Who God is and how God responds to sinners. Either way, they will reject the Authority of God in favour of what they want to believe. Their pride will lead to their downfall.

The devil is very cunning and will say to such souls ‘do what your conscience says’ and convince them to give precedence over the Word of God. Oh how easily manipulated is man, who because of sin falls prey to such deceit. Come, I say, who are you to decide that you know more about Me than what I have taught you? My Teachings are clear, precise and never waive. If you cannot trust in the Word of God then you cannot love Him truly. It is by your own free will that you choose what to believe. But the man who twists the Word of God, to fit neatly into his own opinion of My Word and to suit his own needs, is the man who will succumb to the temptation of the evil one.

Everywhere My Word is upheld, the devil will hover waiting to devour souls who value their own views and opinions over the Word of God. Every man who remains firm to the Truth will face terrible trials by the deceiver, who will never cease in his efforts to lead him astray. So, everywhere the Holy Spirit spreads His Wings, the spirit of evil will follow every step of the way. Relentless, frustrated and determined, he will torment those souls who have been blessed by the Power of the Holy Spirit.

You won’t find the spirit of evil trying to tamper with the souls he has already won over, for he has no need of them. A man who loves Me and follows the Word of God is vulnerable for he is the most sought after prize. You must never believe, however, that you are strong enough to withstand such attacks on your faith, because each one of you is a sinner. And as sinners, unless you cleanse your souls through reconciliation on a regular basis, you too will betray Me for you won’t be strong enough on your own to withstand the pressure to deny Me otherwise.

Never forget what I warned you about. You are in the middle of the greatest spiritual battle of all time. Only the fittest, the strongest and the purest of souls will survive it.

Your Jesus