Jezus Do Ludzkości

Albo Mnie kochacie, pozostając w zgodzie z Moim Słowem, albo nie kochacie Mnie wcale

wtorek, 27 stycznia 2015 roku, godz. 14.35

Moja szczerze umiłowana córko, rozum nie odgrywa żadnej roli w umysłach tych, którzy będą zawzięcie odrzucali święte Słowo Boga, w tym tych, którzy tak czy inaczej będą przeciwko Mnie, oraz tych, którzy nie w pełni pozostają wierni Słowu. Tylko wtedy możecie powiedzieć, że jesteście Moi, gdy jesteście ze Mną w całości jako jedno ciało – nie tylko częścią swojego ciała. Nie możecie powiedzieć, że Mnie kochacie tylko częścią siebie. Albo Mnie kochacie, pozostając w zgodzie z Moim Słowem, albo nie kochacie Mnie wcale.

Kiedy będziecie Mnie zdradzać, to uczynicie to poprzez usprawiedliwianie powodów dla przyjęcia kłamstw o tym, Kim Ja Jestem, Czym Ja Jestem i co powiedziałem. Właśnie tak, jak zrobili to wasi przodkowie, odrzucicie Mnie i będziecie tworzyć fałszywe oskarżenia przeciwko Mnie. Posłużycie się Moim Słowem według swojej własnej interpretacji, a następnie oskarżycie sprawiedliwych, że nie mają miłosierdzia. Ubiczujecie Mnie przez zdradę Mojego Ciała i będziecie zadawali straszny ból i cierpienie tym, których w Moje Święte Imię będziecie oskarżali o herezję.

Rozsądek zostanie odrzucony, gdy będziecie wymyślać wszelkie wymówki, by podążać ścieżką w kierunku przeciwnym do tego, który został wyryty dla was przez Moją Śmierć na Krzyżu.

Szatan jest wielkim oskarżycielem dzieci Bożych i jeśli jest obecny w duszach tych, które atakuje, dopuści się każdego oskarżenia przeciw dzieciom Bożym w celu wyszydzenia Mojego Słowa. Będzie was oszukiwał, byście pozostawali nieświadomi Miłości, jaką Bóg ma dla was. Zniszczy on każdą odrobinę wiary, jaką posiadacie, jeśli się jemu poddacie. Wykorzysta waszą wolną wolę – prawo otrzymane od Boga – i sprawi, że uwierzycie, iż możecie żyć życiem bez Boga.

Wasz Jezus

You either love Me according to My Word or not at all

Tuesday, January 27th, 2015 @ 14:35

My dearly beloved daughter, reason plays no part in the minds of those who will reject fiercely the Holy Word of God including those who are against Me anyway and those who do not remain loyal to the Word completely. You can only say you are of Me as one body – not part of your body. You cannot say you love me with just a part of you. You either love Me according to My Word or not at all.

When you betray Me you will do this by justifying your reasons when you accept lies about Who I Am, What I Am and What I said. You will, just as your ancestors before you did, throw Me out and make false accusations against Me. You will use My Word according to your own interpretation and then accuse the righteous of being uncharitable. You will scourge Me by your betrayal of My Body and inflict terrible pain and suffering upon those you accuse of heresy in My Holy Name.

Reason will be left to one side as you make every excuse to follow a path in the opposite direction to the one which was carved out for you by My Death on the Cross.

Satan is the great accuser of God’s children and, when present in the souls of those he infests, will make every accusation against God’s children in order to discredit My Word. He will deceive you to make you ignorant to the Love that God has for you. He will destroy every ounce of faith you possess if you give in to him. He will take advantage of your free will – a God given right – and have you believe that you can live a life without God.

Your Jesus