Jezus Do Ludzkości

Ci, którzy się przede Mną wywyższają, lecz mówią źle o innych, zostaną ode Mnie odcięci

niedziela, 4 stycznia 2015 roku, godz. 16.00

Moja szczerze umiłowana córko, jeśli człowiek, który nie wierzy we Mnie ani w Moje Słowo, otrzyma Dar rozeznania i przyjdzie do Mnie, prosząc o Moją pomoc i Miłosierdzie, to odkupię go i dam mu zbawienie. Jeśli człowiek, który Mnie zna, zdradza Mnie, a potem przychodzi do Mnie i próbuje bronić swoich czynów, odrzucę go, bo popełnił najgorszy grzech.

Moimi największymi wrogami są ci, którzy zostali pobłogosławieni Prawdą, ale których pycha sprawia, iż wierzą, że są uprzywilejowani, aby działać w Moje Imię. Kiedy chodziłem po ziemi, zostałem zdradzony nie przez tych, którzy Mnie nie znali, lecz przez jednego z Moich. Zawsze będzie tak samo, aż do czasu wielkiego Dnia.

Ci, którzy się przede Mną wywyższają, lecz mówią źle o innych, zostaną ode Mnie odcięci. Ci, którzy są odcięci ode Mnie, bo Mnie odrzucają, ale w końcu zwrócą się do Mnie, zostaną uratowani jako pierwsi. Bądźcie ostrożni, gdy głosicie, że jesteście ode Mnie, bo mądry człowiek będzie Mnie kochał niezależnie od otrzymanych Łask. Nigdy nie będzie się szczycił swoją świętością, swoim pobożnym życiem ani swoim rozumieniem Mojego Słowa. Pycha jest upadkiem tych, którzy wierzą, że ich wiedza o Mnie jest większa niż innych. To tych, którzy przychodzą do Mnie jako najmniejsi, przybliżam do Mojego Najświętszego Serca. Są to dusze, które kochają Mnie bezwarunkowo i które nie czują potrzeby, aby obnosić się ze swoją miłością do Mnie, tak by inni się nimi zachwycali i ich podziwiali. To właśnie człowiek, który pozostawia wszystko w Moich Rękach, kiedy głosi Prawdę, jest tym, który przyprowadza Mi dusze, których pragnę, a nie taki, który uważa, że zasługuje na wielkie uznanie za to, że to robi.

Zły duch uzyskuje wejście do dusz tych, których własne mniemanie o swojej wielkości w Moich Oczach przewyższa wszelką miłość do Mnie, jaką mogą mieć. Następnie wykorzystuje on te dusze tak, by dzięki swojej przebiegłości rozpowszechniały kłamstwa w Moje Imię. Grzech pychy jest główną przyczyną wszystkich możliwych grzechów przeciwko Mnie. Musicie zawsze usilnie walczyć z pokusą zdradzenia Mnie, gdy uważacie, że znajomość Mojego świętego Słowa daje wam prawo, by wyrażać swój pogląd na temat tego, jak Bóg działa w Swoim Planie Zbawienia. Tylko On, Który stoi ponad wszystkim, ma prawo to czynić. Wszystkie dusze muszą zgiąć przed Nim kolano, a nie podejmować zawczasu tego, co według ich mniemania będzie Jego Świętą Wolą, jeśli oznacza to obrażanie w Jego Święte Imię jakichkolwiek żyjących dusz.

Słuchajcie uważnie, co wam teraz mówię. Jeśli zdradziliście Moje Słowo lub Prawdę, musicie Mnie prosić o uwolnienie was od nieprawości, ponieważ czas na to, by szukać pocieszenia w Moim Bożym Miłosierdziu, który jak sądzicie, macie, nie będzie wam udzielony.

Wasz Jezus

Those who exalt themselves before Me but speak evil of others will be cut off from Me.

Sunday, January 4th, 2015 @ 16:00

My dearly beloved daughter, if a man who does not believe in Me or My Word, and who is given the gift of discernment, comes to Me and asks Me for My Help and My Mercy, I will redeem him and give him salvation. If a man who knows Me but betrays Me, then comes to Me and tries to defend his actions, I will cast him away for he has committed the worst sin.

My greatest enemies are those who were blessed with the Truth but whose pride makes them believe that they are privileged to act in My Name. I was betrayed by one of My Own when I walked the earth not by those who did not know Me. The same will always be the case until the time of the Great Day.

Those who exalt themselves before Me but speak evil of others will be cut off from Me. Those who are cut off from Me because they reject Me, but who finally turn to Me, will be saved first. Be careful when you proclaim that you are of Me, for the wise man will love Me irrespective of the graces he receives. He will never boast of his holiness, his devout life or his understanding of My Word. Pride is the downfall of those who believe their knowledge of Me is greater than others. It is those who come to Me as little ones whom I bring closer to My Sacred Heart. These are the souls who love Me unconditionally and who do not feel the need to display their love for Me, so that others will admire and look up to them. It is the man who leaves all in My Hands, when he speaks the Truth, who brings Me the souls I desire, not the man who feels he deserves great accolades for doing so.

The evil one gains entry into the souls of those whose opinion of their own greatness, in My eyes, surpasses any love, which they may have for Me. He then uses these souls so that, by their cunning, they will spread falsities in My Name. The sin of pride is the main cause of every conceivable sin against Me. You must strive always to fight the temptation to betray Me when you believe that any knowledge of My Holy Word gives you the authority to voice your opinion as to how God works, in His Plan of Salvation. Only He, Who is above all, has the right to do this. All souls must bend on one knee before Him and not stride ahead to do what they believe to be His Holy Will, if this means insulting any living souls in His Holy Name.

Listen carefully to what I tell you now. If you have betrayed My Word, or the Truth, you must ask Me to rid you of your iniquities for you will not be given the time you think you have to seek solace in My Divine Mercy.

Your Jesus