Jezus Do Ludzkości

Tytuły, które są związane ze Mną, otrzymają nowe określenia

piątek, 28 listopada 2014 roku, godz. 23.50

Moja szczerze umiłowana córko, świat jest przygotowywany na Moje Powtórne Przyjście i dwa oddzielne podmioty są zaangażowane w wytyczanie drogi do tego Dnia.

Tak jak Ja, Jezus Chrystus, przygotowuję was przez Moją Interwencję, tak też szatan przygotowuje swoją armię. Moi wrogowie, którzy od wielu lat podejmują wielkie planowanie, znają Prawdę, a mimo to zdecydowali się niszczyć Mój Plan Zbawienia. Wielu upadło, łącznie z wybranymi, a teraz oddało się okultyzmowi.

Moi wrogowie stworzyli wiele skomplikowanych planów, które obejmują ludobójstwo niewinnych bez ich wiedzy. Podczas gdy z powodu chciwości i żądzy władzy aranżują oni liczne nikczemne działania przeciwko rodzajowi ludzkiemu, najambitniejszy czyn będzie można ujrzeć wtedy, kiedy w końcu przejmą oni władzę nad Moim Domem.

Plany rzucenia na kolana Mojego świętego Domu są w toku. Przygotowania zostały poczynione, by bestia zajął swoją pozycję. Aby mieć pewność, że zostanie on przyjęty przez świat, został wprowadzony szczegółowy plan, który obejmie każdy aspekt światowej polityki i religii. Jednak zanim bestia zostanie ukoronowany i zanim zajmie on swoje miejsce na tronie w Moim Kościele, w tajemnicy odbędzie się wiele aktów profanacji na ołtarzach Mojego Kościoła. Czarne msze będą rozpowszechnione, przez co szatanowi i jego hierarchii przysporzą one wielkich mocy. Będą oni pożerali wszystko, co jest święte, i zadadzą sobie wiele trudu, aby niszczyć chrześcijaństwo, posuwając się do tego, co będzie największym oszustwem w historii Mojego Kościoła na ziemi. Dopuszczą się tego, udając, że przyjmują chrześcijaństwo. Nic już nie będzie takie, jakie się będzie wydawało, i tylko ci, którzy są pobłogosławieni Darem rozeznania, dostrzegą, co się naprawdę dzieje.

Każdy grzech zostanie uznany za dopuszczalny. Ja, Jezus Chrystus, będę przeklęty, ale Moje Imię zostanie wykorzystane, by przyzwolić na akceptację grzechu śmiertelnego. Diabeł przez swoje wierne kohorty odwróci tyłem do przodu wszystko, co pochodzi ode Mnie. Tytuły, które są związane ze Mną i tymi, którzy Mnie reprezentują, otrzymają nowe określenia. Ich dawne tytuły zostaną zastąpione nowymi, które jak będzie się mówiło światu, będą stanowić nowe, innowacyjne i pełne troski podejście do równości.

Grzechy człowieka zostaną wyniesione na Moich Oczach i umieszczone przed Moimi ołtarzami w geście nieposłuszeństwa. Wiedzcie, że ci, którzy twierdzą, że pochodzą ode Mnie, to kłamcy, jeśli nie przestrzegają Mojego świętego Słowa i jeśli odmawiają głoszenia Prawdy. To są oszuści. Mam być wyszydzany nie tylko przez same słowa, działania i zmiany w Świętej Doktrynie, ale także przez starannie inscenizowane rytuały, które będą się odbywały na Moich ołtarzach.

Nadejdzie dzień, kiedy Mój Ojciec wkroczy i powstrzyma tę ostateczną profanację. Próby wprowadzenia życia w te nowe pogańskie obrzędy, podejmowane przez Moich wrogów, będą daremne. Zorganizują oni wyszukane i rozrywkowe wydarzenia, by „oddawać cześć Bogu”, ale nic dobrego nie będzie mogło z tego wyniknąć, ponieważ zabraknie Płomienia Ducha Świętego. Będą natomiast widoczne kłęby dymu z ognia, którego nie można rozpalić. To jest dym szatana i będzie on dusił dzieci Boże.

Wasz Jezus

New names will be given to titles, which are associated with Me.

Friday, November 28th, 2014 @ 23:50

My dearly beloved daughter, the world is being prepared for My Second Coming, and there are two separate entities involved in paving the way for this Day.

Just as I, Jesus Christ, prepare you through My Intervention so, too, does Satan prepare his army. Much planning has been undertaken for many years by My enemies who know the Truth but who have chosen to destroy My Plan of Salvation. Many have fallen including the elect and are devoted, instead, to the occult.

My enemies have created many elaborate plans, which include genocide of the innocents, without their knowledge. While many wicked acts are being orchestrated against the human race, because of greed and a desire to control, the most ambitious act will be seen when they finally seize control of My House.

Plans are underway to bring, to its knees, My Holy House. Preparations have been made for the beast to take up his position. To ensure that he will be welcomed by the world, a detailed plan, which will touch every aspect of global politics and religions, has been put in place. But, before the beast is crowned and takes his seat on his throne in My Church, there will take place, in secret, many acts of desecration on the altars of My Church. Black masses will become rampant thereby giving great powers to Satan and his hierarchy. They will devour all that is Holy and will go to extraordinary lengths to destroy Christianity, in what will be the greatest deceit in the history of My Church on earth. They will do this by pretending to embrace Christianity. Nothing will be as it seems and only those who are blessed with the Gift of discernment, will see what is really happening.

Every sin will be adjudged to be acceptable. I, Jesus Christ, will be cursed but My Name will be used to condone the acceptance of mortal sin. The devil, through his faithful cohorts, will turn everything that comes from Me back to front. New names will be given to titles, which are associated with Me, and those who represent Me. Their former titles will be replaced with new ones, which the world will be told represent a new, innovative and caring approach to equality.

The sins of man will be elevated before My Eyes and placed before My Altars, as a gesture of defiance. Know that those who claim to come from Me are liars, if they do not uphold My Holy Word and if they refuse to proclaim the Truth. They are impostors. I Am to be mocked, not only through mere words, actions and changes in Holy Doctrine, but by carefully staged rituals, which will take place on My Altars.

The day will come when My Father will intervene and stop this final desecration. Attempts by My enemies, to inject life into their new pagan ceremonies, will be futile. They will present sophisticated and entertaining events of ‘worship to God’, but no good can come from it because the Flame of the Holy Spirit will be missing. Instead, all that will be seen will be the smoldering fumes of a fire that could not be lit. This is the smoke of Satan and it will choke God’s children.

Your Jesus