Jezus Do Ludzkości

Eutanazja jest w Moich Oczach odrażającym czynem

poniedziałek, 3 listopada 2014 roku, godz. 23.50

Moja szczerze umiłowana córko, eutanazja jest grzechem śmiertelnym i nie może być przebaczona. Kto pomaga w odbieraniu życia, asystuje przy tym i postanawia odebrać sobie życie z jakiegokolwiek powodu, popełnia w Oczach Boga straszny grzech.

Jest to jeden z największych grzechów ze wszystkich, by odebrać życie, a następnie oświadczyć, że świadomie zaplanowana śmierć jakiejkolwiek osoby jest rzeczą dobrą. Wśród wielu starannie zaplanowanych czynów przeciwko Bogu, które z premedytacją są przedstawiane światu w tym czasie w celu zachęcania ludzi, by grzeszyli przeciwko Bogu, jest grzech eutanazji. Nie miejcie złudzeń, eutanazja jest w Moich Oczach odrażającym czynem, a on niesie ze sobą poważne konsekwencje dla tych, którzy w nim uczestniczą.

Zabicie jakiejkolwiek duszy jest grzechem śmiertelnym, a dotyczy to dusz od momentu ich poczęcia, aż do tych, które przeżywają swoje ostatnie miesiące na ziemi. Nic nie może usprawiedliwić odebrania życia ludzkiego, kiedy jest to przeprowadzane z pełną wiedzą, że śmierć nastąpi w ustalonym czasie. Śmierć zadana innej żyjącej duszy zaprzecza Istnieniu Boga. Kiedy ci, którzy są winni tego aktu, uznają Istnienie Boga, wtedy przez dokonanie takiego czynu łamią piąte przykazanie.

W tym czasie istnieje plan, aby zachęcać miliony do skracania życia człowieka – zarówno życia ciała, jak i życia duszy. Gdy stajecie się ochoczymi uczestnikami czynu, który bezcześci świętość ludzkiego życia, nie będziecie mieli żadnego życia – żadnego Życia Wiecznego – a zbawienie nie może być ani też nie będzie waszym udziałem.

Wasz Jezus

Euthanasia is an abhorrent act in My Eyes

Monday, November 3rd, 2014 @ 23:50

My dearly beloved daughter, euthanasia is a mortal sin and cannot be forgiven. He who aids, assists or decides to take his or her life, for whatever reason, commits a terrible sin in the Eyes of God.

It is one of the greatest sins of all to take a life, and to then declare that the deliberate planned death of any person, to be a good thing. Among the many carefully planned acts against God, which are being deliberately presented to the world at this time, in order to encourage people to sin against God, is through the sin of euthanasia. Make no mistake, euthanasia is an abhorrent act in My Eyes, and it carries with it grave consequences for those who participate in the act.

It is a mortal sin to kill any soul and this includes souls from the moment of their conception, to those living in their final months on earth. Nothing can justify the taking of human life, when it is carried out in the full knowledge that death will occur at a given time. Death caused to another living soul denies the existence of God. When those who are guilty of this act accept the existence of God then, by carrying out such an act, they break the 5th Commandment.

There is a plan, at this time, to encourage millions to curtail the life of man – both life of the body and life of the soul. When you become a willing participant in an act, which defiles the sanctity of human life you will have no life – no Eternal Life – and salvation cannot, nor will it, be yours.

Your Jesus