Jezus Do Ludzkości

Nic nie może powstać z niczego

sobota, 1 listopada 2014 roku, godz. 13.35

Moja szczerze umiłowana córko, strzeżcie się tych, którzy zaprzeczają Boskości Mojego Ojca. On i tylko On stworzył świat – wszystko pochodzi od Niego. Nic nie może powstać z niczego. Wszystko, co jest i będzie, pochodzi od Mojego Ojca Przedwiecznego.

Słowo nie może zostać rozbite, a jeśli kiedyś tak się stanie, nie przyjmujcie niczego, co jest przeciwne Prawdzie. Żyjecie w czasie, gdy wszystkie dowody na Istnienie Boga i wszystko, co On stworzył, zostanie odrzucone. Wszystko, co jest Mu drogie, zostanie zniszczone. Jego dzieło stworzenia jest rozdzierane przez tych, którzy Go odrzucają. Życie, które pochodzi od Niego, jest niszczone, a Prawda, którą On dał Swoim dzieciom poprzez Jego świętą Księgę, zawierającą Stary i Nowy Testament, jest obecnie podważana. Wkrótce wiele z tego, co przekazuje Słowo, zostanie uznane za nieprawdziwe.

Jak mało kochacie Tego, Który jest waszym Ojcem Przedwiecznym, i jak mało cenicie swój własny los, bo droga, którą wybieracie, jest starannie dobierana wyłącznie po to, by była odpowiednia dla waszej wyniosłości i samozadowolenia. Człowiek, który ma obsesję na punkcie własnego intelektu, wiedzy i próżności, nadal będzie się starał znaleźć drogę do Boga, ale według własnego wyobrażenia. To wyprowadzi go na manowce, a on skończy, żyjąc w kłamstwie. Kiedy wędrujecie przez to życie w poszukiwaniu sensu swojego istnienia, nigdy go nie znajdziecie, jeśli nie przyjmiecie prawdy o dziele stworzenia.

Stworzył was Bóg, Mój Ojciec Przedwieczny. Dopóki tego nie uznacie, nadal będziecie czcili fałszywych bogów, a wasze pogaństwo powali was na kolana w rozpaczy. Nadszedł czas, kiedy przyjmiecie wszystko, co dowodzi, że Mój Ojciec nie istnieje.

Otrzymaliście Prawdę. Przyjmijcie ją. Pozwólcie Mi prowadzić was za rękę do Mojego Ojca, abym mógł przynieść wam Zbawienie Wieczne. Cokolwiek innego niż Prawda zawiedzie was na drogę do piekła.

Wasz Jezus

Nothing can come from nothing

Saturday, November 1st, 2014 @ 13:35

My dearly beloved daughter, beware of those who deny the Divinity of My Father. He, and only He, created the world – all came from Him. Nothing can come from nothing. All that is, and will be, comes from My Eternal Father.

The Word cannot be broken and if, and when, it is do not accept anything that is contrary to the Truth. You live in a time when all evidence of the existence of God, and everything He created, will be denied. Everything that He holds dear will be destroyed. His Creation is being torn asunder by those who deny Him. Life, which comes from Him, is being destroyed and the Truth, which He gave His children through His Holy Book, containing the Old and the New Testaments, is now being questioned. Soon, much of what The Word says will be deemed to be untrue.

How little you love He Who is your Eternal Father and how little you value your own destiny, for the path you choose is carefully selected to suit only your own arrogance and self-gratification. The man who is obsessed with his own intellect, knowledge and vanity will continue to try to find a path to God, but by his own making. This will lead him astray and he will end up living a lie. When you wander through this life in search of the meaning of your existence, you will never find it unless you accept the Truth of Creation.

God, My Eternal Father, created you. Until you accept this you will continue to idolize false gods and your paganism will bring you to your knees in despair. The time has come when you will accept anything that proves My Father does not exist.

You were given the Truth. Accept it. Let Me lead you by the hand to My Father so that I can bring you Eternal Salvation. Anything other than the Truth will lead you on the road to hell.

Your Jesus