Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Prawa Boże zostaną wkrótce obalone przez miliony

poniedziałek, 6 października 2014 roku, godz. 13.55

Moje drogie dzieci, dziesięć przykazań ustanowionych przez Boga nigdy nie może być ponownie napisanych, bo byłoby to świętokradztwo. Człowiek nigdy nie może fałszować Słowa i nadejdzie dzień, w którym Gniew Boży spadnie na ludzkość, kiedy dziesięć przykazań zostanie przez człowieka uznanych za wadliwe. Kiedy tak się stanie, wiedzcie, że Słowo Boże nie będzie już dłużej czczone, a ludzkość będzie doprowadzona do poważnego błędu.

Żaden człowiek, w tym wyświęcony sługa, nie otrzymał prawa do obalenia dziesięciu przykazań czy Słowa Bożego. Nigdy nie wolno tworzyć uzasadnień dla zaprzeczenia Prawdzie Słowa Bożego. Prawa Boże zostaną wkrótce obalone przez miliony. A wtedy w konsekwencji powstanie oszustwo i wszyscy, którzy mu ulegną, zostaną zaślepieni przez ciemności. Duch Święty nigdy nie może oświecić tych, którzy odrzucają Słowo lub którzy przyzwalają na grzech. Gdy Duch Święty nie będzie już obecny i gdy Słowo zostanie dostosowane do zaspokojenia egoistycznych potrzeb człowieka, to jakiekolwiek nowe prawa nic nie będą znaczyły w Oczach Boga.

Wrogowie Boga szybko przystąpią do obalenia Prawdy i Kościół Mojego Syna zostanie podzielony na dwie części. Ci, którzy będą niezłomnie bronili Prawdy, zostaną przeklęci za jej głoszenie. Ci, którzy będą wypowiadali bluźnierstwa i nazywali je prawdą, będą oklaskiwani. Duch zła zagnieździ się w sercach błądzących i wiele dusz zostanie utraconych. Nie będą oni zdolni stanąć przed Moim Synem i oświadczyć, że posiadają wewnętrzną spójność, ponieważ odmówią uznania Prawdy danej im dzięki Bożemu Miłosierdziu.

Wkrótce będzie się głosić, że Bóg jest miłosierny wobec wszystkich grzeszników, bez względu na to, co czynią, obrażając Go. To jest prawda, ale gdy Go obrażają, stawiając przed Nim wszelkie obrzydliwości i herezje, a następnie stwierdzają, że są one możliwe do przyjęcia przez Boga, On odwróci się od nich z obrzydzeniem.

Człowiek będzie tak pełen własnych pragnień pasujących do jego grzesznego życia, że będzie głosił, iż te bezprawne działania są pożądane w Oczach Boga. Będzie to równoznaczne z kłamstwem. I kiedy odważą się przedstawić je przed ołtarzami Boga, dusze te zostaną odrzucone. Jeśli pozwolicie wprowadzić się w poważny błąd, narazicie swoje dusze na śmiertelne niebezpieczeństwo.

Proszę, abyście odmawiali dziesięć przykazań tak często, jak możecie. Gdy tak będziecie czynić, będziecie wiedzieli, czego się od was wymaga, abyście prawdziwie służyli Bogu.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: The Laws of God will soon be overturned by millions

Monday, October 6th, 2014 @ 13:55

My dear children, the Ten Commandments laid down by God can never be re-written, because that would be a sacrilege. Man can never tamper with the Word and the day will come when the Wrath of God will descend upon humanity, when the Ten Commandments are deemed by man to be flawed. When this happens, know that God’s Word will no longer be revered and that humanity will be led into grave error.

No man, or sacred servant, has been given the authority to overturn the Ten Commandments or the Word of God. No excuse can ever be made to deny the Truth of the Word of God. The Laws of God will soon be overturned by millions of people. Then, all those who fall for the deceit, which will come about as a result, will be blinded by darkness. The Holy Spirit can never enlighten those who deny the Word or who condone sin. When the Holy Spirit is no longer present, and when the Word has been adapted, to suit the selfish needs of man, then any new laws will mean nothing in God’s Eyes.

The enemies of God will move quickly to overthrow the Truth and My Son’s Church will be divided into two. Those who staunchly defend the Truth will be cursed for speaking it. Those who utter profanities and declare these to be the Truth will be applauded. The spirit of evil will roost in the hearts of the misguided and many souls will be lost. They will not be able to present themselves before my Son and declare themselves to be whole, because they refuse to acknowledge the Truth given to them through God’s Mercy.

It will soon be declared that God is Merciful towards all sinners, no matter what they do to offend Him. This is true, but when they offend Him, by presenting before Him every abomination and heresy and then declare that these are acceptable to God, He will turn away from them in disgust.

Man will be so full of his own desires, to suit his sinful life, that he will pronounce unlawful acts as being desirable in God’s Eyes. This will amount to lies. And, when they dare to present these before the altars of God, these souls will be cast out. Should you allow yourselves to be led into grave error, you will place your souls in grave danger.

I ask that you recite the Ten Commandments as often as you can. By doing so, you will know what it is that is required of you in order to truly serve God.

Your beloved Mother

Mother of Salvation