Jezus Do Ludzkości

Albo będziecie służyli Bogu, albo ulegniecie ludzkiej głupocie

środa, 1 października 2014 roku, godz. 21.15

Moja szczerze umiłowana córko, wśród tych, którzy mówią, że Mi służą, szerzy się zdrada wobec Mnie, Jezusa Chrystusa, Syna Człowieczego. Nawet ci, którzy mówią, że są Moimi wiernymi sługami, opuścili Mnie, a ich wiara jest ledwie przebłyskiem poprzedniego stanu. Co zaczęło się od miłości i współczucia dla Mnie, zostało zredukowane do ułamka tego, czym było wcześniej, a zostało to spowodowane przez wiele rzeczy.

Tak wielka pogarda dla Mojego Kościoła powstała z powodu upadłych dusz wewnątrz Kościoła, które zostały doprowadzone do grzechu ciężkiego. Wielu Moich niewinnych wyświęconych sług ucierpiało z powodu grzechów innych i przyniosło im to wiele wstydu. Potem, gdy Prawa Boże zostały zepchnięte na bok i prawie o nich się nie mówi, wielu zapomniało, że przykazania Boże muszą być zachowywane za wszelką cenę. Gdyby Moi wyświęceni słudzy przestali głosić Prawdę i zapomnieli o znaczeniu wskazywania na istnienie grzechu, to jak dzieci Boże mogłyby zacząć coś rozumieć? Moi wyświęceni słudzy mają moralny obowiązek stać na straży Słowa Bożego i ostrzegać dzieci Boże przed niebezpieczeństwem grzechu. Ale oni postanowili tego nie robić. Wielu boi się głosić Prawdę z obawy przed prześladowaniami ze strony tych, którzy będą ich winić za grzechy innych.

Podczas Mojego Czasu na ziemi nigdy nie wahałem się mówić o karach, które człowiek napotka, gdy nie będzie poszukiwał Bożego przebaczenia za swoje grzechy. Strach przed Bożą karą nie powinien stanowić powodu dla unikania grzechu, ale tylko tak, wy grzesznicy, możecie być zbawieni. Grzech to coś, z czym musicie żyć, ale nigdy nie wolno wam go zaakceptować. Musicie z nim walczyć, bo Ja pragnę ratować wasze dusze. Dlaczego nie miałbym pragnąć zbawienia waszych dusz bez względu na cenę? Czyż nie cierpiałem za was i nie umarłem w męczarniach na Krzyżu, abyście mogli być odkupieni w Bożych Oczach? Dlaczego więc Moi wyświęceni słudzy nie nauczają o absolutnej konieczności poszukiwania Życia Wiecznego? Jeśli nie poszukujecie Życia Wiecznego, to go nie znajdziecie.

Obowiązkiem tych wszystkich, którzy Mi służą, jest pomóc ratować człowieka od wiecznego potępienia. Prawda jest ukrywana od tak długiego czasu, że wiele dusz z powodu swojego samozadowolenia zostało dla Mnie utraconych. Wiedzcie, że w Dniu Ostatecznym poślę najpierw Moich aniołów i że ludzie zostaną podzieleni na dwie grupy – tych, którzy popełniali okrucieństwa, i tych, którzy są Moi. Proszę was, Moi wyświęceni słudzy, abyście mówili Prawdę, bo jeśli tego nie będziecie robili, to utracicie dla Mnie wiele dusz, czego wam nigdy nie przebaczę.

Albo będziecie służyli Bogu, albo ulegniecie ludzkiej głupocie.

Wasz Jezus

You either serve God, or give in to the folly of men

Wednesday, October 1st, 2014 @ 21:15

My dearly beloved daughter, the betrayal of Me, Jesus Christ, the Son of Man, is rampant amongst those who say they serve Me. Even those who say they are My loyal servants have deserted Me and their faith is but just a glimmer of its former state. What began with a love and compassion for Me, has been reduced to a fraction of what it was before and this has been caused by many things.

So much disdain for My Church came about because of fallen souls within it who were led into grave sin. Many innocent sacred servants of Mine suffered because of the sins of others, and this brought them great shame. Then, when the Laws of God were pushed to one side and barely spoken about, many forgot that the Commandments of God had to be upheld at all costs. If My sacred servants stopped preaching the Truth, and dismissed the importance of addressing the existence of sin, how then could God’s children be any the wiser? My sacred servants have a moral duty to uphold the Word of God and to warn God’s children about the danger of sin. But this, they have decided not to do. Many are afraid to preach the Truth for fear of being persecuted by those who will blame them for the sins of others.

During My time on earth I never hesitated to preach about the punishment, which man will face lest he seeks God’s forgiveness for his sins. Fear of God’s punishment should not be the reason to avoid sin but only so that you, the sinner, can be saved. Sin is something you have to live with but you must never accept it. You must fight it for I desire to save your souls. Why would I not desire to save your souls, whatever the cost? Did I not suffer for you and die an agonising death on the Cross so that you could be redeemed in God’s Eyes? Why then do My sacred servants not preach about the absolute necessity to seek eternal life? If you do not seek Eternal Life, then you will not find it.

It is the duty of all those who serve Me to help save man from eternal damnation. The Truth has been hidden for so long that many souls, due to their complacency, have been lost to Me. Know that I will send forth My Angels on the last day and that man will be divided into two halves – those who have committed atrocities and those who are of Me. I ask you, My sacred servants, to tell the Truth for if you do not, then you will lose Me many souls and for that I will never forgive you.

You either serve God, or give in to the folly of men.

Your Jesus