Jezus Do Ludzkości

Nigdy nie krytykowałem grzeszników. Nigdy ich nie przeklinałem. Nigdy nie zadawałem im bólu

sobota, 20 września 2014 roku, godz. 16.38

Moja szczerze umiłowana córko, wiedz, że z ludzkiej słabości czerpię wielką siłę. Moja Moc jest największa, gdy dotykam dusz słabych, bo wtedy mogę czerpać z nich, aby pozwolili Mi w nich działać.

Ci z was, którzy są słabi, muszą poprosić Mnie, abym dał wam Dar zaufania. Zaufajcie Mi, Moje drogie maleństwa, a wtedy wszelka Moc będzie należeć do Mnie. Nie mogę czerpać z dusz pysznych, wyniosłych i aroganckich, bo one nie uniżą się w Moich Oczach. Pycha jest barierą między człowiekiem a Bogiem, bo człowiek pyszny uważa, że jego głos jest ważniejszy od Mojego. Zawsze to miało miejsce. Dziś nie jest inaczej. Proszę, aby wszyscy modlili się za te dusze, które Mnie błędnie rozumieją i które czują potrzebę głoszenia tego, co naprawdę oznacza Moje Słowo według ich własnej interpretacji.

Kiedy człowiek przeklina drugiego i mówi: „Tego właśnie chciałby Bóg, kiedy się broni Jego Słowa”, lub gdy usprawiedliwia złe postępowanie, mówiąc, że jest dobre w Moich Oczach, wiedzcie to. Kiedy będziecie Mnie kochali, nigdy nie odejdziecie od miłości, której uczyłem, ani od sposobu, w jaki należy Mnie naśladować. Nigdy nie krytykowałem grzeszników. Nigdy ich nie przeklinałem. Nigdy nie zadawałem im bólu i nigdy ich nie piętnowałem. Wy także musicie postępować tak, jak ja postępowałem.

Przyjmijcie grzeszników. Módlcie się za nich. Bo jeśli tego nie będziecie czynić, sprzeciwicie się Mojej Woli, a wasze działania będą służyły tylko waszym błędnym poglądom na to, Kim Ja Jestem. Nie możecie mówić, że jesteście Moi, jeśli głosicie coś przeciwnego do tego, czego nauczałem. Nigdy nie spoglądajcie z góry na tych, których uważacie za grzeszników w Moich Oczach. Módlcie się za nich, ale nigdy ich nie osądzajcie, bo nie macie do tego prawa.

Wasz Jezus

I never criticised sinners. I never cursed them. I never hurt them

Saturday, September 20th, 2014 @ 16:38

My dearly beloved daughter, know that out of human weakness I draw great strength. My Power is at its greatest when I touch the souls of the weak, for it is then that I can draw upon them to enable Me to act within them.

To those of you who are weak, you must ask Me to give you the Gift of trust. Trust in Me, My dear little ones, and then all Power is Mine. I cannot draw upon the souls of the proud, the haughty and the arrogant, as they will not humble themselves in My Eyes. Pride is a barrier between man and God because the proud man believes that his voice is greater than Mine. That is the way it has always been. Today it is no different. I ask that you all pray for those souls who misunderstand Me and who feel the need to declare what My Word really means, according to their own interpretation.

When a man curses another and then says this is what God would want when defending His Word, or when he justifies wrongdoing and says that this is a good thing in My Eyes, know this. When you love Me, you will never deviate from the love that I taught or the way in which you must imitate Me. I never criticised sinners. I never cursed them. I never hurt them and I never denounced them. So, too, must you do as I did.

Embrace sinners. Pray for them. For, if you do not, you will defy My Will and your actions will serve only your own flawed view as to Who I Am. You cannot say you are of Me if you preach the opposite to what I taught. Never look down on those you believe to be sinners in My Eyes. Pray for them but never judge them for this is not your right.

Your Jesus