Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Módlcie się o Miłosierdzie Mojego Syna, aby wszystkie cierpienia mogły zostać złagodzone

czwartek, 18 września 2014 roku, godz. 15.30

Moje drogie dziecko, musisz poprosić wszystkich, aby błagali o Boże Miłosierdzie w tych wszystkich sprawach, które dotyczą zagłady ludzkości. Nawiązuję tu do niegodziwych planów dotyczących wojen, planów wprowadzenia powszechnej szczepionki – o której byliście ostrzegani w Orędziu z 26 listopada 2010 roku – ludobójstwa i morderstw chrześcijan, a także innych ludzi różnych religii, z rąk nikczemnych ludzi.

Kiedy dusza jest opanowana przez szatana, jest zdolna do najbardziej intensywnej nienawiści względem dzieci Bożych. Gdy grupy ludzi pracują razem, w pełnym podporządkowaniu się złemu duchowi, ich niegodziwość przejawia się w każdym czynie – by powodować śmierć i zniszczenie tych, nad którymi mają władzę.

Musicie się modlić, wszyscy, aby pokrzyżować plany złych ludzi, których pragnieniem jest zmniejszenie populacji świata dla własnych korzyści. Ci, których to zło nie dotknęło, przekonają się, że znaleźli się pod kontrolą pewnej niewidocznej grupy. Wzywam wszystkich i każdego z osobna, abyście się modlili do Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby pomógł złagodzić te tragedie i niegodziwości. Niektóre z tych okropności mogą zostać złagodzone, ale nie wszystkie. Wasze modlitwy osłabią jednak wpływ tych strasznych działań, które są przeprowadzane przez wyznawców złego ducha. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, aby pomóc ograniczyć zabijanie niewinnych.

Modlitwa Krucjaty 166
O ograniczenie mordowania niewinnych

Najdroższa Matko Zbawienia, prosimy, przedstaw to nasze błaganie o ograniczenie mordowania niewinnych Swojemu umiłowanemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi.

Prosimy, aby w Swoim Miłosierdziu usunął groźbę każdej postaci ludobójstwa, prześladowań i terroru wobec dzieci Bożych.

Prosimy, błagamy Cię, droga Matko Zbawienia, abyś usłyszała nasze wołania o miłość, jedność i pokój na tym smutnym świecie.

Prosimy, aby Jezus Chrystus, Syn Człowieczy, chronił nas wszystkich w tych czasach wielkiego bólu i cierpienia na ziemi.

Amen.

Dzieci, kiedy te przekazane proroctwa będą się spełniać, będzie ważne, abyście się modlili o Miłosierdzie Mojego Syna, aby wszystkie cierpienia mogły zostać złagodzone i aby niegodziwe czyny, popełniane przeciwko ludzkości, mogły być rozproszone.

Idźcie w pokoju i miłości, aby służyć Panu.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Pray for my Son’s Mercy so that all suffering can be diluted

Thursday, September 18th, 2014 @ 15:30

My dear child, you must ask everyone to ask for God’s Mercy in all those matters, which involve the destruction of humanity. I refer to the wicked plans involving wars; plans to introduce a global vaccine – which you were warned about in the message of 26 November 2010 – genocide and the murder of Christians, as well as other people of different religions, by the hands of evil men.

When a soul is infested by Satan, it is capable of the most intense hatred for God’s children. When groups of men work together, in complete subjugation to the evil one, their wickedness is manifested in every act so as to cause death and destruction to those over whom they control.

You must pray, all of you, to hinder the plans of evil men whose desire is to reduce the world’s population, for their own gain. Those who are spared this evil will find themselves under the control of an invisible group. I call upon each and every one of you to pray to my Son, Jesus Christ, in order to help mitigate such tragedies and wickedness. Some of these horrors can be mitigated, but not all of them. Your prayers will, however, dilute the impact of these terrible acts, which are carried out by followers of the evil one. Please recite this Crusade Prayer to help mitigate the murder of innocents.

Crusade Prayer (166)

To mitigate the murder of innocents

Dearest Mother of Salvation, please present this, our plea to mitigate the murder of innocents, to your beloved Son, Jesus Christ.

We ask, that in His Mercy, He will remove the threat of genocide, persecution and terror against God’s children, in every form.

Please, we implore you, dear Mother of Salvation, to hear our cries for love, unity and peace in this sorrowful world.

We ask that Jesus Christ, the Son of man, will protect all of us during these times of great pain and suffering on earth.

Amen.

Children, when the prophecies foretold happen, it is important that you pray for my Son’s Mercy so that all suffering can be diluted and that wicked deeds, perpetrated against humanity, can be allayed.

Go in peace and love to serve the Lord.

Your beloved Mother

Mother of Salvation