Jezus Do Ludzkości

Będę interweniował na takie sposoby, które zadziwią świat

czwartek, 28 sierpnia 2014 roku, godz. 20.40

Moja szczerze umiłowana córko, znam Moich, a oni Mnie znają. Znają oni także tych, którzy są Moi, tak samo jak znają tych, którzy nie przychodzą ode Mnie.

Ci, którzy są Moi, mają czułe serca, są pełni miłości dla wszystkich grzeszników, w tym Moich wrogów, i są pełni pokory, bo wiedzą, że beze Mnie są niczym. Ich dusze są wolne od złości, złośliwości, nienawiści i cierpią z tego powodu. Jaśnieją jak latarnie morskie, ich dusze są pełne Światła Bożego. To Światło jest tym, ku któremu szatan i każdy upadły anioł kieruje wszelkiego rodzaju pokusy. Są to te dusze, których zły duch najbardziej poszukuje i w tych czasach, które nadchodzą, będą one ulegać kłamstwom. Niektórzy całkowicie odpadną od Prawdy. Inni będą się jej trzymać, ale będą musieli o to walczyć, podczas gdy ci, którzy mają w swoich sercach Łaskę Niebiańskiej Woli Boga, nigdy nie porzucą Prawdy.

Świat zamieni się w wielkie pole bitwy, na którym będzie panowało wielkie zamieszanie, a dusze, które są ode Mnie, staną przed największymi próbami. Pragnieniem szatana jest odebrać Mi tych, którzy Mnie znają. Są to te dusze, które są najbliższe Mojemu Sercu, więc stanowią one największa zdobycz. To właśnie będą te dusze, którymi jeśli popadną w błąd, Mój największy wróg będzie się chełpił przede Mną. Będę wyśmiewany z powodu ich zdrady i będę płakał gorzkimi Łzami żalu za tymi biednymi dziećmi Bożymi. Jednak to wiedzcie. Będę walczył o te dusze. Będę interweniował na takie sposoby, które zadziwią świat, abym mógł je wyrwać ze szponów oszustwa, a one poznają, kiedy to będę czynił. W tym dniu zapytam je ponownie: „Należycie do Mnie, czy nie?”. Wtedy będą wiedzieli, że to Ja, i odzyskam ich i zabiorę do Mojego Nowego Królestwa. Ci, którzy pozostaną silni ze względu na swoją niezachwianą wiarę w Moje święte Słowo, będą prowadzić tych, którzy należą do Mnie. Z powodu tych dusz – Mojej Reszty, Moje Miłosierdzie rozciągnie się daleko i poza granice tego, co jest widoczne dla oka.

Wołam teraz do tych, którzy Mnie znają. Pragnę, abyście każdego dnia żyli tak, jakby nie miało być jutra. Zaufajcie Mi. Proście Mnie o ochronę i proście Mnie o szczególne Łaski w waszej wędrówce ku Mojej Nowej Erze Pokoju. Za każdym razem przyjdę wam z pomocą i wyleję na was nadzwyczajne Łaski. Niczego wówczas nie będziecie się bali, bo będziecie wiedzieli, że idę z wami. Będę was trzymał za rękę, gdy będę was prowadził do przystani Mojego pokoju i Mojej wielkiej Chwały.

Przyjdźcie do Mnie i nie lękajcie się, bo Mój wielki Dzień zaświta niespodziewanie i nagle, i już więcej nie uronicie ani jednej łzy, bo będziecie zjednoczeni z Niebiańską Wolą Boga na wieczność.

Przyjmijcie Moją Miłość, Moje błogosławieństwa i Moje wielkie Miłosierdzie, bo gdy to zrobicie, wtedy będziecie mogli naprawdę twierdzić, że należycie do Mnie.

Wasz Jezus

I will intervene in ways which will astonish the world

Thursday, August 28th, 2014 @ 20:40

My dearly beloved daughter, I know My Own and they know Me. They also know those who are of Me, just as they know those who do not come from Me.

Those who are of Me are tender of heart, full of love for all sinners including My enemies, and full of humility for they know they are nothing without Me. Their souls are free of malice, spite, hatred and they suffer because of this. They shine like beacons, their souls full of the Light of God. It is this Light, which Satan and every fallen angel target with every kind of temptation. These are the souls who are most sought out by the evil one and in the times, which lie ahead, they will be swayed by lies. Some will fall away from the Truth completely. Others will cling to it but will struggle to do so, while those who have the Grace of the Divine Will of God in their hearts, will never forsake the Truth.

The world will turn into a great battlefield, where confusion will reign, and it is the souls who are of Me, who will face the greatest trials. It is Satan’s desire to take away from Me, those who know Me. These are the souls who are the closest to My Heart, for they represent the greatest prize. It will be such souls who will, should they fall into error, be paraded before Me by My greatest enemy. I will be mocked because of their betrayal and I will cry bitter tears of remorse for these poor children of God. But know this. I will fight for these souls. I will intervene in ways, which will astonish the world so that I can snatch them from the claws of deceit and they will know when I do this. On that day I will ask them again “Are you of Me or not?”. Then they will know it is I, and I will reclaim them and take them into My New Kingdom. Those who remain strong, because of their unshakable faith in My Holy Word, will lead those who are of Me. It will be because of these souls – My Remnant – that My Mercy will extend far and beyond that which is visible to the eye.

I now call out to those who know Me. I desire that you live every day as if there is no tomorrow. Trust in Me. Ask Me for protection and call on Me for special favours in your journey towards My New Era of Peace. I will come to your aid every time and shower upon you, extraordinary Graces. Then you will fear nothing for you will know that I walk with you. I will hold your hand as I guide you towards the Refuge of My Peace and My Great Glory.

Come to Me and do not fear for My Great Day will dawn unexpectedly and suddenly, and not one more tear will you shed for you will be united with the Divine Will of God for eternity.

Accept My Love, My Blessings and My Great Mercy for when you do you can truly claim to be of Me.

Your Jesus