Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Otrę wasze łzy, zjednoczę świat i przyniosę pokój

niedziela, 24 sierpnia 2014 roku, godz. 17.15

Moja najdroższa córko, czy człowiek naprawdę zna ogrom Mojej Miłości do Moich dzieci? Czy on wie, że wraz z Miłością może przyjść straszliwy ból? Miłość, która jest czysta, może przysporzyć wielkiego bólu, gdy zostanie ona odrzucona.

Kocham Moje dzieci, Moje stworzenie, Moje Ciało i Krew. Z tego powodu odczuwam wielki ból ze względu na sposób, w jaki grzech doprowadził do rozdziału między Moimi dziećmi a Mną, ich Ojcem Przedwiecznym. Płaczę, kiedy widzę nienawiść, która może się zaogniać w ich sercach wobec siebie nawzajem. Płaczę, kiedy jestem świadkiem grzechów pożądliwości, zazdrości, pychy, chciwości i pragnienia wzajemnego prześcigania się oraz bólu i cierpienia, które sobie wzajemnie zadają.

Kiedy odbierają oni życie, którego udzieliłem człowiekowi, Mój ból jest tak wielki, że krzyczę z udręką tak, że całe Niebiosa wylewają wraz ze Mną Łzy smutku. Mój Czas jest bliski i kiedy usłyszycie o wojnach, plagach, głodzie i wzroście częstości trzęsień ziemi, wiedzcie, że będzie to ta godzina, kiedy powiem – dosyć!

Pozbędę się niegodziwych jednym tchnieniem, morderców – zaledwie szepnięciem, a Moich wrogów – w mgnieniu oka. Następnie ogłoszę tę godzinę, Czas dla Mojego Syna, aby odzyskał należne Mu Królestwo.

Otrę wasze łzy, zjednoczę świat i przyniosę pokój, pozbędę się tych, którzy prześladowali Moje dzieci i wprowadzę do Światłości Mojego Królestwa tych, którzy cierpieli w Moje Imię, ponieważ oni zostaną wywyższeni w Moim Nowym Królestwie na ziemi.

Przygotujcie się, Moje dzieci, wkrótce bowiem radosne życie w Moim Nowym Raju będzie waszym udziałem. Cierpienie na tej ziemi zaniknie, a łzy smutku zostaną zastąpione łzami radości. To jest Moja obietnica. Kiedy zatem poczujecie, że już więcej nie możecie znieść, wiedzcie, że bliski jest czas, gdy zaświta Nowa Era.

Wasz Ojciec Przedwieczny
Bóg Najwyższy

God the Father: I will wipe away your tears; unite the world and bring peace

Sunday, August 24th, 2014 @ 17:15

My dearest daughter, does man truly know the extent of My Love for My children? Does he know that with love can come a terrible pain? Love that is pure can create great pain when this love is repudiated.

I love My children, My Creation, My Flesh and Blood. Because of this I feel great pain at the way in which sin has created separation between My children and Me, their Eternal Father. I cry when I see the hatred, which can fester in their hearts for each other. I cry when I witness the sins of lust, jealousy, pride, greed and their desire to outdo each other and the hurt and anguish, which they inflict upon one another.

When they take away the Life I bequeathed to man, My Pain is so great that I cry out, with such anguish, that the entire Heavens spill tears of sorrow with Me. My Time is soon and when you hear of the wars; the pestilences; the famine and the earthquakes increase with frequency, know then that will be the hour when I say – enough!

I will banish the wicked in just one breath; the murderers with just a whisper and My enemies in the blink of an eye. Then, I will declare the hour, the time for My Son to reclaim His Rightful Kingdom.

I will wipe away your tears; unite the world and bring peace; banish those who persecuted My children and bring, into the Light of My Kingdom, those who suffered in My Name, for they will be exalted in My New Kingdom on earth.

Prepare My children for the joyful life in My New Paradise will be yours soon. The suffering on this earth will become extinct and the tears of sorrow will be replaced with tears of joy. That is My Promise. So when you feel that you cannot take anymore know that the time is close for the New Era to dawn.

Your Eternal Father

God the Most High