Jezus Do Ludzkości

Uzbroję Moich aniołów i wybranych do walki z tymi, którzy Mnie potępiają

sobota, 23 sierpnia 2014 roku, godz. 20.00

Moja szczerze umiłowana córko, dwa znaki będą widoczne, gdy rzesza wybranych dusz powstanie, by Mi pomóc w odzyskaniu Mojego Królestwa na ziemi.

Pierwszy znak wiąże się z wyniosłością dusz w Moim Kościele na ziemi, w którym ludzkie rozumowanie, inteligencja i ambicja zniszczą prawdziwą wiarę Moich wyświęconych sług. Pycha i zadufanie, w połączeniu z wrodzoną tęsknotą za doświadczeniem głębszej wiary, która zawsze będzie poza ich zasięgiem, dadzą w rezultacie fałszywy kościół ciemności. Wytworzy on wyniosłą hierarchię, która rozmnoży nieprawdy i jałową wiarę.

Drugi znak dotyczy nędzy ciał, gdy ludzkie ciało – święty Dar od Boga – zostanie sprowadzone tylko do nośnika wykorzystywanego do światowych ozdób, ale bez okazywania mu jakiegokolwiek poszanowania. Brak moralności przyniesie brak szacunku dla ludzkiego ciała, łącznie z wykorzystywaniem ciała, tak że stanie się środkiem do uczestniczenia w czynach związanych z ciężkimi grzechami cielesnymi. Brak szacunku dla ludzkiego życia będzie również oznaczać, że morderstwa będą tak powszechne, że wielu w końcu stanie się całkowicie niewrażliwymi na grozę fizycznej śmierci z rąk złych ludzi.

Oczyszczenie człowieka jeszcze trwa, ponieważ bez cierpienia dusz ofiarnych wielu ludzi byłoby straconych. Dopiero wtedy, gdy wszystkie te rzeczy będą się wydawały nie do zniesienia, ci z Pieczęcią Boga Żywego otrzymają ulgę w cierpieniach, które będą nękały ludzkość, łącznie z grzechem, wojnami, głodem i chorobami. Nigdy nie wolno wam ignorować wojen, choćby były niewielkie – będą się bowiem rozprzestrzeniały. Nigdy nie ignorujcie braku prawdziwej wiary w Moim Kościele, bo on też będzie się rozszerzać. Nigdy nie lekceważcie nienawiści między narodami, które posługują się religią jako środkiem do wprowadzania terroru pośród swoich wrogów, bo to też będzie się szerzyć, by pochłaniać dusze tych, którzy Mnie kochają. Nie ignorujcie nienawiści wobec Bożych wizjonerów czy wybranych proroków, bo jeśli oni nienawidzą tych dusz, to nienawidzą Mnie. Nie wolno wam dopuścić, by ich nikczemne języki skusiły was do przyłączenia się do nich w ich podłych próbach zagłuszenia brzmienia Mojego Głosu. Bo jeśli ulegniecie, zostaniecie skażeni tak, jak oni.

I podczas trwania tych wszystkich zaburzeń uzbroję Moich aniołów i wybranych do walki z tymi, którzy Mnie potępiają. Następnie, w miarę jak świat będzie tracił resztki godności znanej człowiekowi, bestia otworzy otchłań i wtedy wszyscy wrogowie Boga przenikną do Mojego Kościoła. Ale od woli człowieka będzie zależało, czy będzie on przygotowany, czy też nie, do tego, by znosić takie niesprawiedliwości.

Ci, którzy powstaną i będą bronili Woli Bożej, zostaną napełnieni wielkimi Łaskami, a dzięki swojej wierze odpokutują grzechy tych, którzy są zbyt uparci albo zbyt zastraszeni, aby oprzeć się wszystkiemu, co sprzeciwia się Słowu Bożemu. Gdy będą narastały wszystkie złe okrucieństwa i gdy człowiek sobie uświadomi, że nie ma możliwości, by zwalczyć taką niegodziwość lub nad nią zapanować, musi się zwrócić do Mnie i powiedzieć:

Jezu, wybaw nas, bezradnych grzeszników, od Twoich wrogów.

Dopiero wtedy będę mógł interweniować, aby zmniejszyć oddziaływanie przemocy, morderstw, nienawiści i wojen spowodowanych przez grzech człowieka. Zwracajcie się do Mnie każdego dnia i wzywajcie Mojego Miłosierdzia. Nigdy nie opuszczę tych, którzy się do Mnie zwracają.

Wasz Jezus

I will arm My Angels and chosen ones to do battle with those who denounce Me

Saturday, August 23rd, 2014 @ 20:00

My dearly beloved daughter two signs will become apparent as the multitude of chosen souls rise to assist Me in reclaiming My Kingdom on earth. The first sign relates to the loftiness of souls in My Church on earth, where human reasoning, intelligence and ambition will destroy the true faith of My sacred servants. Pride and arrogance, coupled with an innate longing to experience a deeper faith, which will always be just beyond their grasp, will result in a false church of darkness. It will produce a lofty hierarchy, which will breed untruths and a barren faith.

The second sign relates to the lowly bodies when the human body – a sacred Gift from God – will be reduced to a mere vehicle used for worldly adornment, where no respect will be shown to it. Lack of morality will result in a lack of respect for the human body including the abuse of the body where it is used as a means to participate in grave acts of sins of the flesh. The lack of respect for human life will also mean that murder will become so common that many will, eventually, become completely immune to the horror of physical death at the hands of evil men.

The purification of man continues for without the suffering of willing souls, many people would be lost. Only then, when all things seem unbearable, will those with the Seal of the Living God, be given the relief from their sufferings which will blight humanity including sin, wars, famine and disease. You must never ignore wars – small though they may be – for they will spread. Never ignore lack of true faith in My Church for this, too, will spread. Never ignore hatred amongst nations, who use religion as a means to inflict terror amongst their enemies, for this also will spread to devour the souls of those who love Me. Never ignore hatred of God’s visionaries or chosen prophets for if they hate these souls then they hate Me. You must not allow their wicked tongues to tempt you into joining with them in their vile attempts to drown out the sound of My Voice. If you do, then you too will become as infested as they are.

And, while all of these disturbances take place, I will arm My Angels and chosen ones to do battle with those who denounce Me. Then just as the world loses every ounce of dignity known to man, the beast will open the abyss and then every enemy of God will infiltrate My Church. But it will be according to the will of man, whether or not, he is prepared to put up with such injustices.

Those who stand up and defend the Will of God will be filled with great Graces and, by their faith, will atone for the sins of those too stubborn or too fearful to resist all that contradicts the Word of God. When all evil atrocities increase and when man realizes that he does not have the ability to fight or control such wickedness, he must turn to Me and say:

“Jesus, deliver us helpless sinners from Your enemies.”

Only then can I intervene to dilute the impact of violence, murder, hatred and wars caused by the sin of man. Turn to Me every day and call out for My Mercy. I will never forsake those who reach out to Me.

Your Jesus