Jezus Do Ludzkości

Martwcie się najpierw o swoje własne dusze, a następnie módlcie się za innych

niedziela, 17 sierpnia 2014 roku, godz. 17.18

Moja szczerze umiłowana córko, niech nie będzie podziału wśród Moich wyznawców w tej Misji ratowania dusz, bo jest to pragnieniem tego, który Mnie nienawidzi. Gdy Moi umiłowani chrześcijańscy wyznawcy dzielą się i kiedy się wzajemnie zwalczają w Moje Imię, doprowadza Mnie to do wielkiego smutku. Mój smutek się potęguje, gdy ci, którzy głoszą Moje Słowo, odrzucają je później, wyrządzając innym krzywdę za pomocą okrutnych środków, aby zadać jad.

Wszystkie dzieci Boże są równe w Moich Oczach. Wiedzcie, że dobrzy spośród was nie są odporni na pokusy szatana, podczas gdy ci z rozpaczą i nienawiścią w sercach nie są nieczuli na Moje Dary. Każdy z was jest grzesznikiem. Nigdy nie przychodźcie przede Mnie i nie mówcie Mi, że pewna dusza nie jest Mnie godna. Nie oskarżajcie innej osoby przede Mną i nie oświadczajcie, że jest ona zła, bo kim jesteście w Moich Oczach, jeśli nie po prostu grzesznikami?

Świat jest pełen miłości. Ale z powodu istnienia grzechu jest on również pełen nienawiści i obojętności wobec Mnie, Jezusa Chrystusa. Dopiero wtedy, gdy grzech zostanie wykorzeniony, świat będzie uleczony. Musicie zatem martwić się najpierw o swoje własne dusze, a następnie modlić się za innych. Gdy tak będziecie czynili, wyleję Moje Miłosierdzie na was wszystkich. Człowiek, który wywyższa się przede Mną i mówi źle o innym człowieku, ostatni przyjdzie przed Mój Tron Sprawiedliwości, a człowiek, który się przede Mną uniża, przyjdzie pierwszy.

Kiedy naprawdę przyjmiecie Moje Nauczanie? Dlaczego mówicie, że jesteście Moi, gdy okazujecie innym nienawiść? Nigdy nie staniecie się godni Mojego Królestwa, dopóki nie zrzucicie swojego płaszcza myślenia o sobie jako o sprawiedliwych i pancerza pychy.

Wasz Jezus

Worry about your own soul first then pray for others.

Sunday, August 17th, 2014 @ 17:18

My dearly beloved daughter let there be no division amongst My Followers in this mission to save souls, for that is the desire of he who hates Me. When my beloved Christian followers divide, and when they fight each other in My Name, this brings Me great sadness. My sorrow is compounded when those who proclaim My Word then deny it by causing harm to others, through cruel means, in order to inflict venom.

All of God’s children are equal in My Eyes. Know that the good amongst you are not immune to the temptation of Satan, while those with despair and hatred in their hearts are not immune to My Gifts. Each one of you is a sinner. Do not come before Me ever and tell Me that one soul is not worthy of Me. Do not denounce another person before Me and declare him to be evil; for who are you but just a sinner in My Eyes?

The world is full of love. But it is also full of hatred and indifference to Me, Jesus Christ, because of the existence of sin. Only when sin is eradicated will the world become whole. You must, therefore, worry about your own soul first and then pray for others. When you do this I will shower My Mercy upon all of you. When the man who exalts himself before Me and speaks ill of another man, he will come before My Seat of Judgment last, while the man who humbles himself before Me will come first.

When will you truly accept My Teachings? Why do you say you are of Me when you show hatred to others? You will never become worthy of My Kingdom until you discard your cloak of self-righteousness and your armour of pride.

Your Jesus