Jezus Do Ludzkości

Nie wprowadzajcie niepokoju do swoich serc, nie spierajcie się o Mnie ani nie próbujcie Mnie przechytrzyć, ponieważ nie będzie to niczemu służyło

sobota, 9 sierpnia 2014 roku, godz. 17.43

Moja szczerze umiłowana córko, gdy szaleją nawałnice i gdy rozpada się pokój, wiedzcie, że zbliża się już czas na uderzenie Mojej Interwencji. Człowiek ujrzy zamieszanie, gdziekolwiek spojrzy, a niektórzy powiedzą, że czas jest bliski. Gdy zobaczycie wojny wybuchające w różnych częściach świata i kiedy będą masowo narastać nowe doktryny i szerzyć się wśród głodnych duchowo, którzy pierwsi za nimi podążą, jak pszczoły do miodu, dopiero wtedy będziecie mogli mieć pewność wielkich zmian, które przyspieszą Powtórne Przyjście.

Przed burzami będą zbierać się chmury, ale burze się rozszaleją, zanim zostanie rzucony z nieba ostatni piorun. Te znaki stają się coraz bardziej zrozumiałe dla tych, których oczy potrafią widzieć, lecz pozostali będą po prostu sądzić, że na świecie jest niewiele sprawiedliwości – podobne wstrząsy były już przedtem – tak jak było zawsze. Ale wiedzcie, że przepowiedziane proroctwa się spełnią i że wielu ujrzy je przed wielkim Dniem.

Nie wprowadzajcie niepokoju do swoich serc, nie spierajcie się o Mnie ani nie próbujcie Mnie przechytrzyć, ponieważ nie będzie to niczemu służyło, a tylko spowoduje, że w waszych sercach będzie się nasilał strach. Martwi Mnie, gdy widzę podziały na świecie; sprawia Mi ból oglądanie nikczemności, która prowadzi do zabijania niewinnych i cierpienia zadawanego słabym. Boli Mnie, gdy widzę tak wielu pogrążonych w ciemnościach, którzy płaczą łzami smutku, bo nie wierzą w przyszłość. Oni nie wierzą w Moją obietnicę, że odzyskam Moje Królestwo i przyniosę Chwałę ludzkości. O, jakże Mnie to smuci i jak bardzo tęsknię za tym, by przynieść tym duszom pocieszenie Mojej Miłości i pokój, który pragnę wnieść w głębiny ich dusz.

Kiedy zamęt, który dotyka świata, narasta w swojej intensywności, musicie złożyć swoją zbroję i odrzucić każdy czyn obronny kierowany przeciwko Mnie, by siebie chronić. I wtedy zawołajcie do Mnie w tej Modlitwie.

Modlitwa Krucjaty 163
Uratuj mnie od prześladowań

O Jezu, zachowaj mnie od bólu prześladowań w Twoje Imię.

Uczyń mnie miłym Twojemu Sercu. Uwolnij mnie w mojej duszy od pychy, chciwości, złośliwości, ego i nienawiści.

Pomóż mi prawdziwie poddać się Twojemu Miłosierdziu. Zabierz moje obawy.

Pomóż mi uwolnić się od mojego bólu i oddal ode mnie wszelkie prześladowania, abym mógł iść za Tobą jak małe dziecko, wiedząc, że wszystko jest pod Twoją Kontrolą.

Uwolnij mnie od nienawiści okazywanej przez tych wszystkich, którzy głoszą, że są Twoi, ale którzy w rzeczywistości wyrzekają się Ciebie.

Nie pozwól ich ostrym językom biczować mnie ani bym przez ich złe czyny był odciągany z Drogi Prawdy.

Pomóż mi skupić się tylko na Twoim nadchodzącym Królestwie i przetrwać z godnością wszelkie obelgi, które
być może będę znosił ze względu na Ciebie.

Przynieś mi pokój umysłu, pokój serca, pokój duszy.

Amen.

Proszę, zachowajcie spokój, gdy wzmagają się burze, bo jeśli nie zaufacie Mi całkowicie, osłabniecie, a wasz ból, gdy będziecie świadkami zła udającego dobro, stanie się nie do zniesienia. Ufajcie Mi. Nie odchodźcie od Mojego Nauczania i módlcie się, oddając mi swoją duszę, bez złośliwości, bo tego oczekuje się od was jako Moich wyznawców. Gdy tak będziecie czynili, zostaniecie uwolnieni i nic was ponownie nie zaniepokoi.

Wasz Jezus

Do not trouble your hearts, argue over Me or try to outwit Me, for this would not serve any purpose

Saturday, August 9th, 2014 @ 17:43

My dearly beloved daughter as the storms rage and as peace erupts know that the time is getting close for My Intervention to strike. Man will see disarray wherever he looks and some will say that the time is soon. Until you see wars breaking out in different parts of the world and when new doctrines are massed and scattered amongst the spiritually starved, who will be the first to grasp them like bees to the honey, only then can you be sure of the great changes, which will precipitate the Second Coming.

The clouds will gather before the storms and the storms will rage before the final thunderbolt is hurled from the skies. The signs are becoming clearer for those with eyes who can see but for the rest they will simply believe that there is little justice in the world – upheavals just like before – just as there have always been. But know that the prophecies foretold will occur and that they will be witnessed by many before the Great Day.

Do not trouble your hearts, argue over Me or try to outwit Me, for this would not serve any purpose other than to cause fear to fester within your hearts. It troubles Me to witness division in the world; it pains Me to see the wickedness, which leads to the killing of innocents and the suffering inflicted upon the weak. It pains Me to see so many in darkness, who cry tears of sorrow, for they do not believe in a future. They have no belief in My Promise to reclaim My Kingdom and to bring glory to mankind. Oh how this grieves Me and how I long to bring those souls the comfort of My Love and the peace I desire to bring into the core of their souls.

When the disruption, which afflicts the world, grows in its intensity you must put down all your arms and lay down every defensive deed you place before Me in order to protect yourselves and then call out to Me in this prayer.

Crusade Prayer (163)

Rescue me from persecution

O Jesus preserve me from the pain of persecution in Your Name.

Endear me to Your Heart. Rid me of pride, greed, malice, ego and hatred in my soul.

Help me to truly surrender to Your Mercy. Take my fears away.

Help me to unburden my pain and take all persecution away from me, so that I can follow You like a little child, in the knowledge that all things are within Your Control.

Free me from the hatred shown by all those who proclaim to be Yours but who really deny You.

Let not their cutting tongues scourge me or their evil acts divert me from the Path of Truth.

Help me to focus only on Your Kingdom to come and to persevere, with dignity against any insults, which I may endure on Your behalf.

Bring me peace of mind, peace of heart, peace of soul.

Amen.

Please remain calm as the storms gather momentum for if you do not trust in Me completely you will falter and your pain, as you witness evil masquerading as good, will become unbearable. Trust in Me. Never deviate from My Teachings and pray with the abandonment of your soul, free of malice, that is expected of you as a follower of Mine. When you do, you will be set free and nothing will trouble you again.

Your Jesus