Jezus Do Ludzkości

Zaufanie zostaje utracone zwykle dlatego, że winowajca pozwolił pysze zawładnąć swoimi myślami

sobota, 26 lipca 2014 roku, godz. 19.59

Moja szczerze umiłowana córko, przyszedłem jako Król, ale teraz, dzisiaj, wołam do was jako biedak, ponieważ nie mam odrobiny pychy, bo byłoby to niemożliwe.

Wołam do dzieci Bożych z tęsknotą, bym mógł obudzić w ich zatwardziałych sercach iskierkę miłości – miłości zrodzonej z Mojego Ojca Przedwiecznego, lecz pozostającej uśpioną i zapomnianą. Ja, Jezus Chrystus, również jestem zapomniany, choć nie ma na świecie nikogo, kto by o Mnie nie słyszał. Znają Mnie, ale zapominają, Kim Ja Jestem. Niektórzy znają Moje Imię, ale dla nich ono nic nie znaczy. Niektórzy Mnie kochają, ale są zbyt zajęci, aby ze Mną porozmawiać, poza skinięciem głową tu i tam w dowód uznania dla Mnie. Inni słyszeli o Mnie, ale w ich oczach Ja Jestem po prostu ikoną, czymś z minionej epoki – być może prorokiem, który może jest lub może nie jest prawdziwy. A dla innych dusz, które mają mało zrozumienia dla spraw duchowych, Ja nie istnieję. Jestem wytworem wyobraźni, istotą stworzoną w umysłach ludzi żarliwie pobożnych, którzy silą się na słomianą nadzieję, że po tym świecie będzie istniał nowy. Pozwólcie Mi zapewnić was – Bóg jest Bogiem. Ludzkość została stworzona przez Mojego Ojca Przedwiecznego, bo było to częścią Jego Planu dla wiecznego wszechświata. Wszystko było, jest i będzie z rozkazu i Woli Tego, Który Jest i Który Będzie. Wszyscy pokłonią się przed Bogiem, łącznie z Jego wrogami na tym świecie stworzonym przez Mojego Ojca.

Gdy człowiek staje się coraz bardziej niewolniczo oddany wszystkiemu temu, co widzi, czego dotyka i odczuwa swoją fizycznością – jego duchowość stanie się jałowa. Gdy uważacie, że wszystko się zaczyna i kończy wraz z tym światem, to mówicie, że Ja nie istnieję. Odrzucacie Mnie, Syna Człowieczego, wysłanego, aby ocalić was od oszustwa szatana. Ja Jestem od Mojego Ojca. Byłem częścią Jego wielkiego Boskiego Planu. Wszyscy jesteśmy jedno, ale wy, Moje ukochane dzieci, mieszkacie na pustyni pozbawionej życia i w niewiedzy, co oznacza Moja Boskość. Moje Królestwo jest doskonałe i zostało stworzone przez Mojego Ojca. Rodzaj ludzki był doskonały, dopóki nie został zniszczony przez największy grzech w Oczach Mojego Ojca – grzech pychy. Wystrzegajcie się grzechu pychy, ponieważ on rozwinął się z powodu miłości własnej Lucyfera. Lucyfer, najwyższy wśród Hierarchii Mojego Ojca, uważał, że z powodu posiadania wolnej woli może zrobić wszystko, czego zapragnie, ale nie udało mu się zrozumieć następującej rzeczy. Został on obdarzony nie tylko Darem wolnej woli, ale również zaufaniem Mojego Ojca. Mój Ojciec okazał całkowite zaufanie wszystkim Swoim stworzeniom. Niestety, nie zostało ono odwzajemnione.

Zaufanie zostaje utracone zwykle dlatego, że winowajca pozwolił pysze zawładnąć swoimi myślami, umysłem i działaniem. Gdy tylko pycha przedostanie się do waszych dusz, natychmiast tworzycie dystans między sobą a Tym, Który was stworzył z niczego, poza garścią gliny. On was uformował i dał wam Dary. Pycha jest największym zagrożeniem dla ludzkości, ponieważ przekonuje was, że macie większą wiedzę niż Bóg. Jeśli tak uważacie, nie jesteście godni przemawiać ani w Jego Imię, ani w ogóle. A kiedy będziecie przemawiali, wytworzycie środowisko, w którym wszystkie grzechy będą uznawane za rzeczy dobre. Kiedy to nastąpi, będziecie nie tylko zwodzić innych, ale będziecie oszukiwać także samych siebie.

Wasz Nauczyciel
Wasz umiłowany Jezus

When trust is broken, it is usually because the culprit has allowed pride to dictate his thoughts

Saturday, July 26th, 2014 @ 19:59

My dearly beloved daughter, I came as a King, but now, today, I call out to you as a pauper, for I hold not one ounce of pride, as this would be impossible.

I cry out to God’s children with longing, so that I may awaken within their hardened hearts a glimmer of love – a love borne of My Eternal Father, but which lies dormant and forgotten about. I, Jesus Christ, Am also forgotten, although there is not one person in the world who has not heard of Me. They know Me, but forget Who I Am. Some know My Name, but it means nothing to them. Some love Me, but are too busy to speak with Me, other than a nod here and there in recognition of Me. Others have heard of Me, but I Am simply an icon in their eyes, something of a bygone era – a prophet, perhaps, who may or may not have been authentic. As for other souls, who have little understanding of spiritual matters, I do not Exist. I Am a figment of the imagination, a creature created in the minds of fervently devout people, who are clinging to straws in the hope that a new world will exist after this one. Let Me assure you – God is God. Humanity was created by My Eternal Father, because it was part of His Plan for the eternal universe. All Was, Is and will Be, by the Command and Will of He Who Is and Who will Be. All bow before God, including His enemies, in the world of My Father’s Creation.

As man becomes more slavishly devoted to all that he sees, touches, and feels by his physical self – his spirituality will become barren. When you believe that all begins and ends with this world, you are saying that I do not Exist. You deny Me, the Son of man, sent to salvage you from the deceit of the devil. I Am of My Father. I was part of His Great Divine Plan. We are all one, but you, my beloved children, have been living in a desert bereft of life and in ignorance of what My Divinity means. My Kingdom is perfect and was created by My Father. The human race was perfect, until it was destroyed by the greatest sin in My Father’s Eyes – the sin of pride. Be wary of the sin of pride, for this evolved because of Lucifer’s self-love. Lucifer, the highest amongst My Father’s Hierarchy, believed that because he had free will that he could do anything he wished, but he failed to understand this. He was given not only the Gift of free will, but My Father’s trust. My Father showed complete trust in all of His Creation. Sadly, this was not reciprocated.

When trust is broken, it is usually because the culprit has allowed pride to dictate his thoughts, mind and actions. Once pride sets in your soul, you will immediately create a distance between you and He Who created you out of nothing, but a handful of clay. He molded you and gave you Gifts. Pride is the greatest threat to humanity, because it convinces you that you have more knowledge than God. If you believe that, then you are not worthy to speak either in His Name or at all. And when you do, you will create an environment in which all sins will be accepted as being a good thing. When that happens you will not only deceive others, but you will only fool yourself.

Your Teacher

Your beloved Jesus