Jezus Do Ludzkości

Gdy Mi ufacie, musicie być wolni od stawiania jakichkolwiek warunków

środa, 23 lipca 2014 roku, godz. 17.04

Moja szczerze umiłowana córko, zaufanie jest słowem bardzo źle pojmowanym, jeśli chodzi o Moją relację z wami. Niełatwo jest o zaufanie, bo człowiek jest grzesznikiem i w każdym momencie może porzucić zaufanie nawet do tych, których kocha.

Ufanie Mi wymaga wielkiego wysiłku ze strony dusz. Gdy Mi ufacie, musicie być wolni od stawiania jakichkolwiek warunków lub wprowadzania swoich własnych zasad. Kiedy mówicie, że Mnie kochacie, obejmuje to wiele etapów. Pierwszy etap polega na wierze i miłości za to wszystko, czego nauczałem, i za to, Kim Ja Jestem. Drugi jest inspirowany miłością do Mojego Nauczania i głębokim współczuciem dla Mnie. Trzeci etap następuje wtedy, gdy pozostajecie w pełnej jedności ze Mną, gdy odczuwacie Moją Miłość, Mój ból, Mój smutek i rozumiecie – nie wiedząc dlaczego – co to znaczy być prawdziwym dzieckiem Boga. Oznacza to uznanie, że Ja Jestem Początkiem i Końcem i że wszystko pochodzi ode Mnie.

Kiedy kochacie Mnie otwartym sercem – takim, jakie ma dziecko, będziecie Mnie kochali bezwarunkowo. Będziecie wiedzieli, że przyjdę wam z pomocą, gdy będziecie odczuwali, że wszystko jest beznadziejne; będziecie wiedzieli, że Moja Miłość do człowieka nie ustaje, jest wolna od złośliwości, wolna od dyskryminacji i że nie odrzucę ani jednego grzesznika – bez względu na to, co zrobił. Do tego czasu nie pozostaną wam jakiekolwiek wątpliwości co do Mojej Boskości i całkowicie się Mi oddacie. Wszystko pozostawicie Mnie, mimo że bez wątpienia będziecie cierpieli z ręki człowieka, kiedy kochacie Mnie w ten sposób.

Ponieważ Moje Światło będzie jaśniało w waszych duszach, ci, którzy Mnie odrzucają, zrobią wszystko, co mogą, aby was umniejszyć, zakpić z was, ubiczować i utrudnić wam życie, dlatego nie miejcie złudzeń – chrześcijanie zawsze byli pogardzani i nadal będą prześladowani, tak jak Ja byłem, aż do Dnia Ostatecznego.

Ufajcie Mi, a Ja złagodzę wasz ciężar, i choć może będziecie znosić ataki słowne ze strony tych, którzy was nienawidzą z Mojego powodu, będziecie trwali w pokoju. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę, kiedykolwiek poczujecie się oddzieleni ode Mnie, a Ja przyjdę wam z pomocą. Napełnię was pokojem, którego nie można znaleźć ani też nigdy się nie znajdzie nigdzie na tym świecie.

Modlitwa Krucjaty 161
O ufność i pokój

Jezu, ufam Tobie.

Pomóż mi bardziej Cię kochać.

Napełnij mnie ufnością, abym poddał się pełnemu i ostatecznemu zjednoczeniu z Tobą.

Pomóż mi wzmacniać moje zaufanie do Ciebie w trudnych czasach.

Napełnij mnie Swoim Pokojem.

Przychodzę do Ciebie, drogi Jezu, jako dziecko, wolne
od wszystkich światowych przywiązań, wolne od wszelkich uwarunkowań i przekazuję Ci moją wolę, abyś czynił z nią to, co uważasz za odpowiednie dla duszy mojej i dla innych dusz.

Amen.

Wasz Jezus

When you trust in Me it must be free of any condition

Wednesday, July 23rd, 2014 @ 17:04

My dearly beloved daughter, trust is a very misunderstood term, when it comes to My relationship with you. To trust is not an easy thing to do, for man is a sinner and can, at any time, betray a trust even amongst those he loves.

To trust in Me takes great effort on the part of souls. When you trust in Me, it must be free of any condition or on your own terms. When you say you love Me there are many stages involved. The first stage is one of belief and love for all that I taught and because of Who I Am. The second is inspired by love for My Teachings and a deep compassion for Me. The third stage occurs when you are in full union with Me, when you feel My Love, My Pain, My Sorrow and understand – without knowing why – what it means to be a true child of God. It means acknowledging that I Am the Beginning and the End and that all comes from Me.

When you love Me with an open heart, like that of a child, you will love Me without condition. You will know that I will come to your aid when all feels hopeless, you will know that My Love for man is ceaseless, free of malice, free of discrimination and that not one sinner will I reject – no matter what they have done. By then, you will have no doubts left about My Divinity and you will surrender to Me completely. You will leave all to Me, although you will, without question, suffer at the hands of man when you love Me in this way.

Because My Light will shine within your soul, those who reject Me will do all that they can to belittle you; to mock you; to scourge you and to make life difficult, for make no mistake, Christians have always been despised and will continue to be persecuted, just as I was, until the Final Day.

Trust in Me and I will ease your burden and while you may suffer verbal attacks, by those who hate you because of Me, you will be at peace. Please recite this Prayer whenever you feel separated from Me and I will come to your aid. I will fill you with a Peace that cannot, nor ever will, be found anywhere in this world.

Crusade Prayer (161)

For confidence and peace:

Jesus, I trust in You.

Help me to love You more.

Fill me with the confidence to surrender in full and final union with You.

Help me to grow my trust in You during difficult times.

Fill me with Your Peace.

I come to You, dear Jesus, as a child, free of all worldly ties; free of all conditions and I hand You over my will to do with it as You see fit for the sake of my own and that of other souls.

Amen.

Your Jesus