Jezus Do Ludzkości

Nikt z was nie jest w stanie zrozumieć Bożych Praw

czwartek, 26 czerwca 2014 roku, godz. 14.00

Moja szczerze umiłowana córko, nigdy nie wolno wam sądzić, że Moje Słowo dane światu poprzez te Orędzia zostanie łatwo przyjęte. Ci, którzy je uznają, od czasu do czasu będą mieli trudności, by żyć tymi Orędziami i wszystkim, o co ich proszę. Jednak zamiast żyć tymi Orędziami i odpowiednio dostosować do nich swoje życie, będą oni nieustannie podważali każde Słowo, które pochodzi z Moich najświętszych Ust. Gdyby zamiast tego zastosowali się do Mojego Nauczania, które się nigdy nie zmienia, wówczas lepiej by Mi służyli.

Nikt z was nie jest w stanie zrozumieć Bożych Praw, które pochodzą od Mojego ukochanego Ojca. Kiedy będziecie próbowali analizować tajemnice Boskości Trójcy Świętej, nie uda się wam to, ponieważ nie wszystko możecie wiedzieć. Każdy z was, kto jest przekonany, że rozumie wydarzenia prowadzące do Mojego Powtórnego Przyjścia, a także mające nastąpić po nim, musi wiedzieć o tym. Ujawniam pewne zdarzenia tylko po to, by pomóc przygotować wasze dusze. Moje objawienia nie są wam dane po to, by wzbudzać sensację, kontrowersje lub nienawiść wśród was, bo Ja nigdy nie wywoływałbym takiego zamętu. Zamęt wynika z braku zaufania do Mnie i palącej ludzkiej ciekawości, co jest zrozumiałe. Musicie po prostu pozostać wierni Mojemu świętemu Słowu – to wszystko, o co proszę.

Gdy chodziłem po ziemi, prowadziłem proste życie. Uczyłem Mojego Słowa w prosty sposób, tak by wszyscy rozumieli Moje Nauczanie. Pokazałem Mój wstręt względem tych, którzy utrzymywali, że reprezentują Boga, i których obowiązkiem było zapewnić, aby dziesięć przykazań było szanowanych. Jednak ci uczeni mężowie, przepełnieni pychą, nosili szaty obwieszone klejnotami i szczycili się swoimi stanowiskami w świątyni Boga. W swoich działaniach byli tak mocno nastawieni na pozerstwo, nakazywanie, upominanie ubogich, pokornych i niewykształconych, że zapominali o jednym ważnym fakcie. Ich zadaniem było służyć Bogu. Aby służyć Bogu, musieli służyć Jego dzieciom. Zamiast tego żądali szacunku, poszukiwali uznania i zazdrościli sobie wzajemnie pozycji w hierarchii władzy, istniejącej w świątyniach. Na żadnym etapie nie zachęcałem do pogoni za sensacją, a chociaż Moje Słowo było przekazywane masom nawet w bardzo prosty sposób, to jednak wywoływało ono kontrowersje. Bo tylko Słowo Boga, które jest proste i jednoznaczne, może gorszyć w ten sposób. Prawda doprowadza wielu ludzi do podziałów, ponieważ nie potrafią jej sprostać. Jednak musicie się troszczyć tylko o Prawdę – Słowo Boga. Analizowanie Mojego Słowa lub spieranie się o sens Prawdy i traktowanie Słowa Boga jako sensacji jest stratą czasu. Znacznie lepiej jest służyć Mi, służąc innym w Moje Imię.

Nie bójcie się Prawdy, nie odrzucajcie jej. Odsuwając ją, stworzycie nową jej interpretację. Prawda pozostaje ta sama co zawsze. Moje Słowo jest Moim Słowem. To co mówię, stanie się. W Wolę Bożą nie można ingerować. Przyjęcie Prawdy przyniesie jasność umysłu, pokój w waszych duszach i pragnienie bycia posłusznym Mojemu Słowu – tak jak jest ono przekazywane – w każdym czasie. Niczego nie możecie do niego dodać, bo ono pozostanie nietknięte na wieczność.

Wasz Jezus

Not one of you is capable of understanding Divine Laws

Thursday, June 26th, 2014 @ 14:00

My dearly beloved daughter, you must never believe that My Word, given to the world, through these Messages will be accepted easily. Those who do accept them will struggle from time to time to live these Messages and all that I ask of them. Instead of living the Messages and adapting their lives accordingly, they will question and question every Word that comes from My Sacred Mouth. If they were, instead, to adhere to My Teachings, which have never changed, then they would serve Me better.

Not one of you is capable of understanding the Divine Laws, which come from My beloved Father. When you try to analyse the Mysteries of the Divinity of the Holy Trinity, you will fail, for not all is for your knowing. Any one of you who believes that they understand the events leading up to and beyond My Second Coming must know this. I reveal certain events only to help you prepare your souls. My Revelations are not given to you to cause sensation, controversy or hatred amongst you, for I would never inflict such confusion. Confusion stems from a lack of trust in Me and a burning human curiosity, which is understandable. You must simply remain true to My Holy Word – that is all that I ask.

I lived a simple life when I walked the Earth. I taught My Word in a simply way, so that My Teachings would be understood by all. I showed My abhorrence at those who professed to represent God and whose duty it was to ensure that the Ten Commandments were honoured. Yet, these learned men, bursting with pride, wore bejeweled garments and boasted of their positions within the Temple of God. So intent were they in their acts of posturing; dictating; admonishing the poor, the humble and the ignorant; that they forgot one important fact. Their role was to serve God. And to serve God, they had to serve His children. Instead, they demanded respect; sought adulation and coveted each other’s positions of power within the hierarchy that existed within the Temples. At no stage did I encourage sensationalism, although My Word delivered to the masses, albeit in a very simple way, created controversy. For only the Word of God, which is simple and straightforward, can offend in this way. The Truth creates division for many people because they cannot face it. Yet, it is only the Truth – the Word of God – that you need concern yourselves with. To analyse My Word or to argue over the meaning of the Truth and sensationalize the Word of God is a waste of your time. Far better you serve Me by serving others in My Name.

Do not be fearful of the Truth; do not reject it; dismiss it or create new interpretations of it. The Truth remains the same as it always has. My Word is My Word. What I say will Be. God’s Will cannot be tampered with. By accepting the Truth, it will bring clarity of mind; peace within your souls and a desire to be obedient to My Word – as it is given – at all times. There is nothing that you can add to it, for it will remain intact for eternity.

Your Jesus