Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Te cuda będą się działy przez okres trzech lat

czwartek, 19 czerwca 2014 roku, godz. 13.48

Moje dziecko, cuda zarządzone przez Mojego Ojca Przedwiecznego wkrótce ujawnią się we wszystkich częściach ziemi. Te cuda będą stały w sprzeczności z całym ludzkim rozumowaniem, wiedzą naukową i doświadczeniem. Ziemia, słońce i księżyc będą dostarczać w odpowiedzi bardzo niezwykłe spektakle i wielu będzie wiedziało, że one mogły się dokonać jedynie z Ręki Boga. Te cuda będą się działy przez okres trzech lat i będą miały swoją przyczynę. Mają one pomóc rozniecić wiarę ludzkości, aby uświadomiła sobie, że wszystko jest rządzone Ręką Boga.

Gdy człowiek dokonuje nikczemnych działań i czynów, Bóg może je przerwać. Ludziom trudno zrozumieć walkę między złym duchem a Bogiem. Kiedy mają miejsce niesprawiedliwości, są one dozwolone z różnych powodów, ale główna ich przyczyna wynika z potrzeby oczyszczenia. To może się wydawać niesprawiedliwe i nie jest możliwe, by człowiek to pojął, dopóki nie otrzyma Daru wiedzy, który pochodzi od Ducha Świętego. Kiedy dusze są oczyszczane, zaczynają zdawać sobie sprawę z tego, w jaki sposób działa Bóg, aby doprowadzić Swoje dzieci do stanu, w którym będą mogły Go rozpoznać.

Do cudów, o których mówię, wliczać się będą wielkie Czyny Boga, a dotyczyć będą tragedii, które zostaną oddalone, chociaż z naukowego punktu widzenia będzie się to wydawało niemożliwe. Odnosić się będą również do wielkich znaków na niebie, ruchu ziemi i kolorów związanych z naturą.

Moje osobiste zaangażowanie w te cuda będzie widoczne poprzez znaki, które zostawię w miejscach Moich objawień na całym świecie. Nie lękajcie się tych cudów, ponieważ są one Darem od Boga. Bądźcie wdzięczni za Jego Miłosierdzie, gdyż nie ma dla Niego tak wielkiego zadania, którego by się nie podjął dla zapewnienia rodzajowi ludzkiemu możliwości obudzenia się, by mógł Go przyjąć. Taka jest Wola Boga, ponieważ On kocha bez wyjątku każdego z was.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: These Miracles will happen over a period of three years

Thursday, June 19th, 2014 @ 13:48

My child, the Miracles commanded by my Eternal Father will be made known soon in all parts of the Earth. These Miracles will defy all human reasoning, scientific knowledge and experience. The Earth, the sun and the moon will react to produce very unusual spectacles and many will know that they could only have been made possible by the Hand of God. These Miracles will happen over a period of three years and they will take place for a reason. They are to help to ignite the faith of humanity so that they will realize that everything is controlled by the Hand of God.

When wicked acts and deeds are perpetrated by man, they can be intercepted by God. The battle between the evil one and God is difficult for people to understand. When injustices take place, they are permitted for different reasons, but the main one stems from the need for purification. This may seem unfair, but this is not for man to understand, until they are given the Gift of Knowledge, which comes from the Holy Spirit. It is when souls are purified that they will begin to realize the way in which God works in order to bring His children into a state where they can recognize Him.

The Miracles I speak of will include great Acts of God, which will involve tragedies which will be averted and seem to have been impossible from a scientific point of view. They will also involve great signs in the sky; the movement of the Earth and the colours associated with nature.

My own involvement with these Miracles will be seen through the signs I will place at my apparition sites around the world. Do not fear these Miracles, as they are a Gift from God. Be thankful for His Mercy; for there is no task too great that He will not take on to ensure that the human race can be awakened so as to accept Him. This is the Will of God, for He loves every one of you.

Your beloved Mother

Mother of Salvation