Jezus Do Ludzkości

Bóg Ojciec: Nigdy nie wolno się sprzeciwiać Mojej Boskiej Woli

piątek, 9 maja 2014 roku, godz. 17.00

Moja najdroższa córko, świat został stworzony przeze Mnie, ponieważ taka była Moja Wola. Moja Wola istniała zawsze i zawsze będzie istnieć. Moja Wola wypełni się z wolą lub bez woli ludzkości. Wolna wola, dana człowiekowi z Mojej Ręki, była nadużywana i to doprowadziło do oddzielenia człowieka ode Mnie, Ojca Przedwiecznego. Dopóki człowiek ma Dar wolnej woli, oznacza to, że tylko ci, którzy zdecydują się przyjść do Mnie, przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, mogą stać się częścią Mnie – ponownie osiągając pełnię.

Kiedy wola człowieka przeciwstawia się Mojej Woli, wywołuje to zaciekłą walkę, bo tylko Moja Wola może przeważyć wszystko to, co jest. Moja Boska Wola ma pod swoją władzą wszystko, na co Ja pozwalam, i wszystko, co dopuszczam, bo zawsze będę uznawał wolną wolę, którą dałem człowiekowi, gdyż nie zabieram tego, co daję. Czasami człowiek przez swój wolny wybór sprawia straszny ból w świecie i poprzez swoją chciwość i egoizm ogromnie Mnie obraża. Jednak Ja nie ingeruję w wolę człowieka, bo tylko on może zdecydować, czy pragnie wypełniać to, czego pragnie Moja Wola, czy nie. A choć nie będę próbował odebrać wolnej woli, to wolny wybór nie oznacza, że człowiek może narzucać Mi swoją wolę ponad tę, która jest Moja.

Nigdy nie wolno się sprzeciwiać Mojej Boskiej Woli, bo człowiek nigdy nie może pokonać Mojej Woli. Kiedy tak czyni, przekona się, że niemożliwe jest sprzeciwienie się Mnie bez ponoszenia konsekwencji. Tylko Ja decyduję o skutkach życia i śmierci, ponieważ tylko do Mnie należy ta decyzja. Kiedy podejmuję decyzję, aby przeprowadzić Moje Plany chronienia Moich dzieci, żaden człowiek nie ma władzy odmienienia tego. Jeśli człowiek będzie się starał ingerować w Moje Dary dla świata, które obejmują życie we wszystkich jego formach, to nie tylko mu się to nie uda, ale w konsekwencji będzie cierpiał.

Niech żaden człowiek nie stara się powstrzymać Mnie w Moim Planie ukończenia Mojego Świętego Przymierza.

Niech żaden człowiek nie bluźni przeciwko Mnie ani nie staje na drodze Mojej Woli, aby nie został gwałtownie odcięty.

Niech żaden człowiek nie stara się Mnie powstrzymać od przekazania Życia Wiecznego duszom, bo jego własne życie się zakończy. Gdy próbujecie sprzeciwić się Mnie, nigdy wam się to nie uda. Kiedy człowiek niezmiennie odrzuca Moje Słowo i walczy z Moją Boskością, to w rezultacie przyniesie to tylko zamieszanie, katastrofę, utratę życia i straszne kary. Dlatego gdy proszę, by dusza słuchała Mnie lub Moich poleceń, i ona dzięki swojej wolnej woli przyjmie te prośby, to będzie dla niej niemożliwe sprzeciwić się Mojej Woli.

Ty, Moja córko, próbowałaś walczyć z Moją Wolą – jednak już Mi się poddałaś. Od teraz będziesz wiedziała, że jest to mało skuteczne, bo tylko to, co jest dyktowane przeze Mnie, na Mój własny sposób, może się dokonać.

Dzieci – Ja Jestem waszym Ojcem. Ja Jestem waszym Stwórcą. Tylko Ja wiem, co przyniesie wam przyszłość, ale doznacie pocieszenia, gdy się dowiecie, że wszystkie Moje Plany zostały zakończone. Tylko wtedy, gdy wasza wola połączy się z Moją, Moje Królestwo będzie mogło zostać w pełni urzeczywistnione i ostatecznie ukończone. Dopiero wtedy zakończą się wszystkie konflikty między człowiekiem a Mną, waszym Ojcem Przedwiecznym. Pokój zapanuje w Nowym Świecie, który ma nadejść – świecie tak doskonałym, że nigdy się nie skończy.

Wasz Ojciec
Bóg Najwyższy

God the Father: My Divine Will must never be opposed

Friday, May 9th, 2014 @ 17:00

My dearest daughter, the world was created by Me, because it was My Will. My Will has always existed and always will. My Will, will be done, with or without the will of humanity. Free will, given to man through My Hand, was abused and this has resulted in a separation between man and Me, the Eternal Father. As long as man has the gift of free will, it means that only those who choose to come to Me, through My Son, Jesus Christ, can become part of Me – whole again.

When man’s will opposes My Will, there results a bitter struggle, for only My Will can override all that is. My Divine Will controls all that I allow, all that I permit, because I will always accept the free will which I gave man, for I do not take back what I give. Sometimes, man, by his own free choice, causes terrible pain in the world and through his greed and selfishness offends Me greatly. Yet, I do not interfere with the will of man, because only he can decide whether or not he desires to do what My Will desires. And, while I will not attempt to take away free will, free choice does not mean that man can dictate to Me his will, over that which is Mine.

My Divine Will must never be opposed, because man can never surmount My Will. When he does, he will find it impossible to oppose Me, without suffering the consequences. Only I decide the outcome of life and death, for this is only for Me to decide. When I make a decision to carry out My Plans to protect My children, no man has the power to override that. Should man try to interfere with My Gifts to the world, which include life in all its forms, then he will, not only fail, but he will suffer as a result.

Let no man try to stop Me in My Plan to complete My Holy Covenant.

Let no man blaspheme against Me or stand in the way of My Will, lest they be cut off abruptly.

Let no man try to stop Me from giving Eternal Life to souls or his own life will cease. When you try to oppose Me, you will never succeed. When man continues to deny My Word and fight My Divinity, there will result only turmoil, catastrophe, loss of life and terrible chastisements. This is why, when a soul is asked to obey Me or My Instructions, who through his free will accepts these requests, they will find it impossible to oppose My Will.

You, My daughter have tried to fight My Will – although you had already surrendered to Me. By now you will know that it is of little use, for only that which is dictated by Me, in My Own way, can be done.

Children – I Am your Father. I Am your Creator. Only I know what the future holds for you, but you will be comforted to know that all My Plans are completed. Only when your will is combined with Mine, can My Kingdom be fully realized and finally completed. Only then, will all conflict between man and Me, your Eternal Father, be over. Peace will then reign in the new world to come – a world so perfect that it will never end.

Your Father

God the Most High