Jezus Do Ludzkości

Posługuję się duszami ofiarnymi, aby doprowadzić do Siebie tych, którzy inaczej nigdy nie zostaliby zbawieni

środa, 7 maja 2014 roku, godz. 23.43

Moja szczerze umiłowana córko, gdy wzywam dusze, by Mnie naśladowały, powoduje to mieszane uczucia – od przepełnienia radością do wielkiej udręki. Bo kiedy rozbudzę w tych duszach Ogień Ducha Świętego, przyniesie to wielkie błogosławieństwa, lecz będą one zabarwione odczuciem smutku.

Kiedy wybieram dusze, które są godne Moich Darów, doświadczą one poczucia przynależności do Mnie, ale poczują się także nieco poza światem, w którym żyją. Ujrzą swoich współbraci i współsiostry w nowym świetle. Będą dodatkowo wrażliwi na piękno Bożego stworzenia, gdy spojrzą w twarze innych, bo ujrzą Obecność Boga. Żadna dusza, którą spotkają, nie przestanie przejawiać Obecności Boga, bez względu na to, jak bardzo mogła ona upaść w Jego Oczach. Zostaną oni również wypełnieni wszechogarniającym współczuciem, które tylko rodzic może odczuć wobec własnego dziecka. Poczują oni nagłą i intensywną miłość do tej osoby, co nimi wstrząśnie i wprawi w zdumienie. Jednak będą oni również świadomi ciemności, która czai się w duszach, gotowa je pożreć. Dusza wybrana natychmiast sobie uświadomi, w tym momencie, czego się od niej oczekuje, bo właśnie wtedy przybiegnie ona do Mnie, błagając Mnie, abym pomógł uratować te dusze, które są w niebezpieczeństwie pogrążenia się w stan ciemności, tak straszne będzie to dla tej duszy.

Dusza ofiarna, dusza wybrana, rezygnuje ze wszystkiego, co jest zewnętrzne w jej życiu i przez to oddaje Bogu wielką chwałę. Cierpienie, jakie dusza wybrana musi znosić, uwalnia inne dusze od wiecznego potępienia i przez to staje się najbardziej poszukiwanym celem szatana i jego wysłanników. Takie dusze cierpią Moją Mękę, jako Dar dla Boga, bo od momentu, gdy zostały wybrane, większość z nich nie potrafi już odwrócić się od Boga. Są jednak tacy, którzy są wybrani, ale odrzucają Mój Kielich. Musicie modlić się za te biedne dusze, ponieważ ich brak odwagi w przyjęciu Mojego Krzyża, zaprowadzi je w jednym z dwóch kierunków. Będą one znosiły wewnętrzne cierpienie, ponieważ trudno im będzie przybliżyć się do Mnie. A także zanurzą się w świeckim świecie, aby uciec od swojego powołania, a to nie przyniesie im niczego – jedynie poczucie fałszywej nadziei.

Kiedy kochająca dusza modli się i uniża przede Mną, łagodzi Gniew Mojego Ojca. To następnie osłabia uderzenie kary Mojego Ojca na świat. Jeśliby dusza wybrana, która będzie prześladowana z powodu swojej miłości do Mnie i będzie to ponad jej wytrzymałość, powiedziała Mi tylko:

Jezu, weź moje cierpienie i zrób z nim, co zechcesz,

wówczas wylałbym na nią nadzwyczajne Łaski. Dusza stałaby się odporna na zło, a wtedy byłaby nieustraszona. Dzięki całkowitemu zaufaniu Mi dusza wzniesie się do doskonałości i będzie zdolna do pokojowego i spokojnego postępowania. Wymaga to wiele poświęcenia, ale gdy takie dusze oddają Mi wszystko w całkowitym posłuszeństwie i odmawiają zajmowania się wrogiem Mojego Słowa, doprowadzi to do zbawienia wielu dusz.

Posługuję się duszami ofiarnymi, aby doprowadzić do Siebie tych, którzy inaczej nigdy nie zostaliby zbawieni. Tylko dzięki tej metodzie takie dusze ofiarne będą mogły odpokutować i odpokutują za dusze milionów ludzi, którzy odcinają pępowinę ode Mnie. Nigdy nie obawiajcie się nazbyt, w tym czasie, o dusze w ciemnościach, bo właśnie teraz na świecie jest ogromna liczba Moich dusz ofiarnych. Ich pokój ducha doprowadza z powrotem utracone dusze do Mojego Schronienia.

Wasz Jezus

I use sacrificial souls to bring others to Me, who would never be saved otherwise

Wednesday, May 7th, 2014 @ 23:43

My dearly beloved daughter, when I call on souls to follow Me, this results in a mix of feelings, from being exultant to great distress. For, when I awaken within souls, the Fire of the Holy Spirit, this will bring great Blessings, but they will come tinged with a sense of sorrow.

When I choose which souls are deserving of My Gifts, they will experience a sense of belonging to Me, but they will also feel somewhat external to the world in which they live. They will see their fellow brothers and sisters in a new light. They will be extra sensitive to the beauty of God’s Creation, when they look into the faces of others, because they will see the Presence of God. Not one soul they encounter will not exude the Presence of God, no matter how far they may have fallen in His Eyes. They will also be filled with an overwhelming compassion, which only a parent can feel for his own child. They will feel a sudden and intense love for that person, which will astonish and shock them. However, they will also be aware of the darkness, which lurks within souls, ready to devour them. The chosen soul will realize instantly, at that point, what it is that is expected of him, because that is when he will run to Me, begging Me to help salvage those souls, who are in danger of plunging into a state of darkness, so fearful will he be for that soul.

A victim soul, a chosen soul, gives up all that is external in their lives and by doing this, gives great glory to God. The suffering that the chosen soul has to endure releases other souls from eternal damnation and, as a result, becomes the most sought out target of Satan and his agents. Such souls endure My Passion, as a Gift to God, for once chosen, most of them cannot turn their backs on God after that. There are those, however, who are chosen, but who refuse My Cup. You must pray for these poor souls because their lack of courage, in taking up My Cross, will lead them in one of two directions. They will endure internal suffering, because they will find it difficult to become close to Me. Then they will become engrossed in a secular world, in order to escape from their calling and this will bring them nothing – only a sense of false hope.

When a loving soul prays and humbles himself, before Me, he appeases the Anger of My Father. This then dilutes the impact of My Father’s Chastisements upon the world. If a chosen soul, who is persecuted because of his love for Me, and who is beyond endurance, were only to say to Me:

“Jesus take my suffering and do with it as You please.”

then I would lavish upon him extraordinary Graces. The soul would become immune to evil and then be fearless. Because of his complete trust in Me, he would then rise to a perfection of soul and attain a peaceful and calm demeanor. So much sacrifice is involved, but when such souls surrender all to Me, in complete obedience, and refuses to engage with the enemy of My Word, this will result in the salvation of many souls.

I use sacrificial souls to bring others to Me, who would never be saved otherwise. It is by this method, alone, that such victim souls will and can atone for the souls of millions of people, who have cut the umbilical cord from Me. Never fear too much for souls in darkness, at this time, for My chosen victim souls in the world are in great numbers right now. Their serenity brings the souls who are lost back into My Refuge.

Your Jesus