Jezus Do Ludzkości

Nie pozwolę, aby ci z was, którzy przyjdą do Mojego Nowego Raju, cierpieli ból śmierci fizycznej

środa, 23 kwietnia 2014 roku, godz. 15.30

Moja szczerze umiłowana córko, wiele osób błędnie uważa, że Moje ostrzeżenia dla ludzkości wywołują uczucie rozpaczy i niepotrzebne obawy. Jest to zrozumiałe, ale to wiedzcie – przyszłość nadchodzącego świata zapiera dech w piersiach, jest chwalebna pod każdym względem. Raj, który został dla was przygotowany, napełniłby was podziwem, zdumieniem i wspaniałym uczuciem uniesienia, gdybym ukazał wam go choćby na mgnienie oka. Ponieważ człowiek ma lęk przed nieznanym i brakuje mu ufności w obietnicę doprowadzenia każdego z was do Życia Wiecznego, jest to trudne dla wielu, którzy próbują się przygotować do Mojego Królestwa.

Moi ukochani wyznawcy, Moje umiłowane maleństwa, proszę, wiedzcie, że nie pozwolę, aby ci z was, którzy przyjdą do Mojego Nowego Raju, cierpieli ból śmierci fizycznej – to jest Mój Dar dla tego błogosławionego pokolenia. To przejście ze świata, w którym dziś żyjecie, do Mojego Nowego Raju, nastąpi w mgnieniu oka tak wielka jest Moja Miłość do was. Przed tym wielkim Dniem muszę was przygotować, abyście wszyscy odziedziczyli Moje Królestwo. Nie muszę poddawać was tym próbom, które znosicie teraz ani tym, które jeszcze mają nadejść – to prawda. Jednak muszę przygotować wielu ludzi, którzy traktują Moje Słowo i Moje Miłosierdzie z oczywistością i obojętnością. Jak mogę was oczyścić, jeśli nie przypomnę wam Prawdy? Tylko Prawda was wyzwoli z kajdan wiążących was ze złym duchem, który będzie odciągał was ode Mnie przy każdej okazji, jaka mu się nadarzy. On wie, że jeśli nie odpowiecie na Moje wołanie, by osiągnąć prawowite Dziedzictwo w Moim Królestwie, wtedy on wygra. Wówczas wy, będąc wprowadzonymi przez niego w błąd, nie będziecie w stanie pojednać swojej duszy z Moim Bożym Miłosierdziem.

Tylko tym, którzy krok w krok idą za Mną do Raju, uda się dostąpić Zbawienia Wiecznego. Proszę, bądźcie cierpliwi. Bądźcie czujni na Moje wołanie. Nie odpychajcie Mnie, gdy próbuję pozyskać was poprzez te Orędzia. Uczcie się ufać Mi przez Moje święte Słowo, które jest już wam znane z Księgi Mojego Ojca.

Kiedy mówię o złu, po prostu odkrywam wam oszustwo, któremu będziecie musieli stawiać czoła. Problem w związku z oszustwem polega na tym, że zaślepia was ono na Prawdę i sprawia, że odchodzicie, ku wyznawaniu takiej wiary, która wciągnie was w fałszywą doktrynę. Jeśli w tej nowej doktrynie to nie Ja, Jezus Chrystus, jestem tym, kto jest czczony, to możecie być pewni, że nie jest ona dyktowana przez Ducha Świętego.

Pozwólcie, aby wasze serca były spokojne, a wasze zaufanie takie jak u dziecka, i po prostu kochajcie Mnie w taki sposób, w jaki Ja was kocham. Nigdy nie stawiajcie oporu Mojemu Miłosierdziu, nigdy się Mnie nie lękajcie, nigdy nie odczuwajcie gniewu wobec Mnie, zwłaszcza wtedy, gdy cierpicie w tym życiu. Bo wkrótce sprowadzę was do domu. Gdy tylko zaświta ten wielki Dzień, świat się narodzi i nowe, wspaniałe życie będzie czekało na was i wszystkich waszych bliskich. Każdy z was będzie związany ze Mną, bez wroga w zasięgu wzroku – bez strachu, zagrożenia i jakiegokolwiek rodzaju cierpienia. Dlaczego więc obawiać się Mojego Królestwa? Ono przyniesie wam szczęście i miłość, których szukacie przez czas całego swojego życia na ziemi – ale które nigdy nie były naprawdę dopełnione, bez względu na to, jak bardzo staraliście się postąpić w tych Darach.

Moim największym Darem dla was jest Życie Wieczne. Oczekujcie Mojego Daru bez strachu. Wyczekujcie natomiast Mojego Nowego Królestwa z miłością i niecierpliwością, bo jest na co czekać.

Wasz Jezus

I will not permit those of you who come into My New Paradise to suffer the pain of physical death

Wednesday, April 23rd, 2014 @ 15:30

My dearly beloved daughter, many people mistakenly believe that My Warnings to humanity create a sense of despair and unnecessary worry. This is understandable, but know this. The future of the world to come is breathtakingly, Glorious in every way. The Paradise, which has been prepared for you, would fill you with awe, wonder and a great sense of excitement, were I to reveal to you but just one glimpse of it. Because man has a fear of the unknown and a lack of confidence in My Promise to bring each of you Eternal Life, it is difficult for many, who try to prepare themselves for My Kingdom.

My beloved followers, My cherished little ones, please know that I will not permit those of you who come into My New Paradise to suffer the pain of physical death – that is My Gift to this blessed generation. This transition from the world you live in today, into My New Paradise, will be in the blink of an eye; such is My Great Love for you. Before that Great Day, I must prepare you, so that all of you will inherit My Kingdom. I do not have to put you through these trials, which you endure now and those still to come – that is true. However, for many people, who take My Word and My Mercy for granted, I must prepare them. How can I purify you, unless I remind you of the Truth? Only the Truth will set you free from the shackles which bind you to the evil one, who will drag you away from Me, every chance he gets. He knows that if you do not respond to My Call to secure your rightful inheritance in My Kingdom, that he will win. Then you, having been misled by him, will fail to reconcile your soul within My Divine Mercy.

Only those who follow Me, every step, to Paradise, will succeed in obtaining Eternal Salvation. Please be patient. Be alert to My Call. Do not push Me away, as I try to reach you, through these Messages. Learn to trust in Me, through My Holy Word, which is already known to you in My Father’s Book.

When I speak of evil, I simply reveal to you the deceit, which you will be faced with. The problem with deceit is that it blinds you to the Truth and causes you to drift away into believing in a creed, which will suck you into a false doctrine. If it is not I, Jesus Christ, Who is revered, in this new doctrine, then you can be sure that it is not being dictated by the Holy Spirit.

Allow your hearts to be calm, your trust to be like that of a child and just love Me, in the way that I love you. Never resist My Mercy, never fear Me, never feel anger towards Me, and especially when you suffer in this life. For soon, I will bring you home. As soon as the Great Day dawns, the world will be born, and a new and wonderful life awaits you and all your loved ones. All of you will be bound to Me, without an enemy in sight – without fear, danger or suffering of any kind. So why fear My Kingdom? It will bring you the happiness and the love which you sought, all through your lifetime on Earth – but, which was never truly fulfilled, no matter how much you strived to advance these gifts.

My Greatest Gift to you is Eternal Life. Await My Gift, without fear. Instead, await with love and anticipation My New Kingdom, for there is much to look forward to.

Your Jesus