Jezus Do Ludzkości

Początek i koniec świata staną się jako jedno

poniedziałek, 21 kwietnia 2014 roku, godz. 15.56

Moja szczerze umiłowana córko, bardzo trudno jest duszom, nawet tym z wielką wiarą, pogodzić świat, w którym żyją, ze światem Mojego Królestwa.

Świat, taki jaki jest w chwili obecnej, stoi w sprzeczności z Moim Królestwem, a to oznacza, że dla tych z was, którzy Mnie znają i naprawdę Mnie kochają, przeżywanie swojego codziennego życia czasem jest bolesne. Kochać Mnie oznacza przestrzeganie Mojego Nauczania i wzywanie Mnie, abym przebaczył wam wasze grzechy. To jest jedyny sposób, w jaki możecie się stać częścią Tego, Kim Ja Jestem. Nie można stać się częścią Mojego Królestwa dopóki nie uzna się Prawdy oraz tego, że gdy grzech istnieje, świat nigdy nie będzie mógł być idealny. Tak długo, jak człowiek robi wszystko zgodnie z własną wolną wolą, gdy jest stale kuszony, aby ulegać swoim własnym egoistycznym potrzebom, pozostanie on niewolnikiem.

Kiedy będziecie żyli według Słowa Bożego, będziecie w stanie zobaczyć świat takim, jaki jest. Będziecie świadkami cudu, jakim jest cud Ziemi, która została stworzona przez Mojego Ojca. Ale możecie również zobaczyć, jak słabość człowieka oddzieliła go od Boga. Dopóki tak będzie, świat, taki, jakim go znacie, nie może być ponownie podniesiony do swojej dawnej chwały. Dlatego prawdziwy pokój znajdziecie dopiero wtedy, gdy przyjdę ponownie zabrać was do Raju Mojego Ojca, stworzonego dla was na początku.

Początek i koniec świata staną się jako jedno. Nie będzie Nieba, czyśćca i ziemi – będą istniały jedynie dwa rodzaje bytowania. Moje Królestwo, gdzie życie nigdy się nie skończy – dla tych, którzy pozwalają Mi zebrać ich do Mojego Serca, i piekło – dla tych, którzy się do Mnie nie zwrócą.

Wszystkie rzeczy będą zgodne z Moim Miłosierdziem i Świętą Wolą Mojego Ojca, Który kocha wszystkie Swoje dzieci. Chce On uratować wszystkich przeze Mnie. Nie mogę zmusić tych, którzy nie chcą być częścią Mojego Królestwa lub którzy odrzucają wszystkie Moje wysiłki, by przynieść im wspaniałą chwalebną wieczność, aby poszli za Mną. Nie ignorujcie Moich apeli, by pomóc tym biednym duszom.

Wasz Jezus

The beginning and the end of the world will become as one

Monday, April 21st, 2014 @ 15:56

My dearly beloved daughter, it is very difficult for souls, even those with great faith, to reconcile the world they live in with that of My Kingdom.

The world, as it stands, is incompatible with My Kingdom and this means that those of you who know Me and who truly love Me find it painful, at times, to live your daily lives. To love Me means following My Teachings and calling on Me to forgive you your sins. This is the only way you can become part of Who I Am. You cannot become part of My Kingdom until you acknowledge the Truth and accept that, while sin exists, the world can never be perfect. As long as man does everything according to his own free will, when he is being constantly tempted to indulge in his own selfish needs, he will remain a slave.

When you live life according to the Word of God, you will be able to see the world for what it is. You will witness the wonder that is the Miracle of the Earth, which was created by My Father. But, you will also see how the weakness of man has separated him from God. As long as this is the case, the world, as you know it, cannot be raised again, to its former Glory. This is why you will only find true peace when I come again to bring you into the Paradise My Father, created for you in the beginning.

The beginning and the end of the world will become as one. There will be no Heaven, no Purgatory and no Earth – there will only exist two entities. My Kingdom – where life will never end, for those who allow Me to gather them into My Heart and Hell for those who won’t turn to Me.

All things will be according to My Mercy and the Holy Will of My Father, Who loves all of His children. He wants to save everyone and through Me. I cannot force those who do not want to be part of My Kingdom, or who reject all of My efforts to bring them a wonderful glorious eternity, to follow Me. Do not ignore My Pleas to help these poor souls.

Your Jesus