Jezus Do Ludzkości

Moja Miłość połączona z waszą wiarą stanie się Mieczem Zbawienia

sobota, 12 kwietnia 2014 roku, godz. 15.42

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy Bóg interweniuje w świecie poprzez swoich wybranych proroków, Słowo jest jak miecz. Tnie prosto w serce i wywołuje w duszy dwojaką reakcję. Z jednej strony daje dużą wiedzę i zrozumienie, ale z drugiej strony może być trudne do przyjęcia. Dzieje się tak, ponieważ Prawda nigdy nie jest łatwa, kiedy się Ją otrzymuje, bo może być ona bolesna.

W świecie, w którym szatan panuje jak król, Prawda zawsze ujawni tę wstrętną część. Wywoła to cierpienie w sercach wielu. Niegodziwość prawie zawsze przychodzi zakamuflowana kolorowymi osłonami, ale gdy zostanie pozbawiona wszystkich swoich atrakcyjnych warstw, pozostanie jedynie wstrętny rdzeń.

Wielu ludziom trudno jest przyjąć fakt, że pewne akty lub czyny są nikczemne z powodu oszustwa diabła. Każda forma nieprawości, wytworzona ręką szatana, jest starannie zamaskowana, aby było ją łatwo uzasadnić w umysłach niewinnych, którzy bez skrupułów przyjmą to podłe oszustwo. Niczego nie pojmą. Możecie więc zapytać, jaką nadzieję ma człowiek, kiedy jest zwiedziony przez antychrysta, który będzie kochany i ubóstwiany za swoje wielkie czyny miłości? Odpowiedzią jest modlitwa. Wasza nadzieja jest w waszych modlitwach, bo kiedy się modlicie o uwolnienie od zła, będę odpowiadał na wasze wołanie.

Moja Miłość połączona z waszą wiarą stanie się Mieczem Zbawienia, dzięki któremu te niewinne dusze, które łatwo zostaną oszukane przez bestię, będą mogły być uratowane, a wtedy Królestwo będzie Moje. Przyjdę szybko, by odzyskać Mój prawowity Tron, zatem nigdy nie wolno wam tracić nadziei.

Wasz Jezus

My Love and your faith, combined, will become the Sword of Salvation

Saturday, April 12th, 2014 @ 15:42

My dearly beloved daughter, when God intervenes in the world, through His chosen prophets, the Word is like a Sword. It cuts straight to the heart and causes a dual reaction within the soul. On the one hand, it provides great insight and understanding, but on the other, it can be difficult to accept. This is because the Truth is never easy when it is received, as it can be painful.

In a world in which Satan reigns as king, the Truth will always show the ugly side. It will cause anguish in the hearts of many. Wickedness nearly always comes dressed in a veneer of colour, but when it is stripped of all its attractive layers, what is left is a very ugly core.

Many people find it difficult to accept that certain acts or deeds are wicked, because of the deception of the devil. Every form of wickedness, created by the hand of Satan, is carefully camouflaged, so that it is easily justified in the minds of the innocent, who will accept such vile deceit without compunction. They will be none the wiser. What hope, you may ask then, does man have when he is seduced by the antichrist, who will be loved and idolized for his great acts of charity? The answer is prayer. Your hope lies in your prayers for when you pray for deliverance from evil, I will respond to your call.

My Love and your faith, combined, will become the Sword of Salvation, by which those innocent souls, who will be easily deceived by the beast, can be saved and then the Kingdom will be Mine. I Am coming soon to reclaim My Rightful Throne and so you must never lose hope.

Your Jesus