Jezus Do Ludzkości

Dopóki kwitnie miłość, rodzaj ludzki może przetrwać

czwartek, 3 kwietnia 2014 roku, godz. 17.11

Moja szczerze umiłowana córko, miłość jest jednym z najpotężniejszych Darów od Boga. Dopóki kwitnie miłość, rodzaj ludzki może przetrwać. Miłość przewyższa wszelkie zło, podziały i nienawiść, ponieważ jest z Boga, Który jest Wszechmogący i żadna siła zła nie może jej całkowicie zniszczyć.

Gdy dusza będzie naprawdę blisko Mojego Serca, napełnię ją miłością. Ogarnę tę osobę tym Darem i dlatego nie będzie ona w stanie nienawidzić innych osób, w tym tych, które ją dręczą. Kiedy miłość jest obecna w duszy, Bóg korzysta z niej, aby przyciągnąć do Siebie inne dusze. Korzysta, by nieść radość i pocieszenie potrzebującym i cierpiącym. Niemniej jest to Łaska i jest przyznawana wybranym duszom, tak żeby dzieliły ją z innymi dla Chwały Boga. Och, co za radość przynoszą Mi te dusze, kiedy bezwarunkowo przyjmują ode Mnie Miłość. Gdy radośnie witają Moją Obecność z otwartym sercem i pozwalają Mi wypełnić swoje dusze, wtedy te właśnie dusze stają się Moimi naczyniami i jak dobre wino będą wypełniać i zaspokajać dusze tych, którzy są spragnieni Mojej Obecności.

Miłość to sposób Mojego porozumiewania się ze światem, aż do wielkiego Dnia, kiedy przyjdę, aby odzyskać Moje Królestwo. Kiedy prawdziwa miłość jest obecna, Ja tam jestem. Kiedy nie ma miłości, Moja Obecność się wycofuje. Wiele osób Mnie nie dopuszcza do siebie i dlatego nie są w stanie odczuwać pełni tego Daru Miłości tak, jak powinno się go odczuwać.

Obiecuję wszystkim, że dzięki tej Misji będę rozprzestrzeniał Dar Mojej Miłości. Moja Miłość będzie cechą wyróżniającą i wszyscy, którzy odpowiedzą na Moje wezwanie, zostaną ogarnięci Moją Miłością, gdy będą odmawiali tę Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 145
Napełnij mnie Darem Twojej Miłości

Najdroższy Jezu, napełnij mnie, to puste naczynie, Darem Twojej Miłości.

Zalej moją duszę Twoją Obecnością.

Pomóż mi kochać innych, jak Ty mnie kochasz.

Pomóż mi być naczyniem Twojego Pokoju, Twojego spokoju i Twojego Miłosierdzia.

Zawsze otwieraj moje serce na niedolę innych i daj mi Łaskę przebaczenia tym, którzy Cię odrzucają, i tym, którzy przeciwko mnie zawinili.

Pomóż mi głosić Twoją Miłość przez dawanie przykładu,
tak jak Ty byś czynił, gdybyś był na moim miejscu.

Amen.

Dotknę dusz wszystkich, którzy pozwolą Mi wejść. Miłość przyniesie wam szczęście wieczne. Przyjmując Moją Miłość bez wątpliwości i z otwartym sercem, przyniesiecie Mi wielką radość. Mój Dar jest teraz waszym i pragnę, abyście od dzisiaj na przyszłość stawiali przed sobą ten Dar Miłości we wszystkim, co robicie. W ten sposób przyczynicie się do pokonania nienawiści, która atakuje ludzkość, a która pochodzi od szatana. Z tym Darem Miłości wylewam na was szczególne błogosławieństwo – błogosławieństwo, które jest niepowtarzalne i potężne, a które odczujecie, gdy będziecie odmawiali tę Modlitwę, zwłaszcza w grupach Krucjaty Modlitwy, co jest szczególnie ważne w tej Mojej Misji Zbawienia.

Wasz Jezus

As long as love thrives, the human race can survive

Thursday, April 3rd, 2014 @ 17:11

My dearly beloved daughter, love is one of the most powerful Gifts from God. As long as love thrives, the human race can survive. Love transcends all evil, division and hatred, for it is of God, Who is Almighty, and no force of evil can destroy it completely.

When a soul is truly close to My Heart, I will fill it with love. I will engulf that person with this Gift and because of this, they will find it impossible to hate another person, including those who torment them. Love, when present in a soul, is used by God to draw other souls to Him. It is used to bring joy and comfort to those in need and who suffer. It is a Grace, however, and is accorded to those souls, chosen so that they will share it with others, for the Glory of God. Oh what joy these souls bring Me when they accept Love, without condition, from Me. When they welcome My Presence, with open hearts and allow Me to flood their souls, these souls become My vessels and like a good wine, they will fill and satisfy the souls of those who are thirsty for My Presence.

Love is the way in which I communicate to the world, until the Great Day when I will come to reclaim My Kingdom. When there is true love present, I Am there. When there is no love, My Presence is withdrawn. Many people shut Me out and therefore are incapable of feeling the fullness of the Gift of Love, as it should be.

I promise all of you that I will spread the Gift of My Love through this Mission. My Love will be a distinguishing feature and all those who respond to My Call will be enveloped with My Love, when they recite this Crusade Prayer:

Crusade Prayer (145)

Fill me with Your Gift of Love

Dearest Jesus, fill me, an empty vessel, with the Gift of Your Love.

Flood my soul with Your Presence.

Help me to love others as You love me.

Help me to be a vessel of Your Peace, Your Calm and Your Mercy.

Open my heart always to the plight of others and give me the Grace to forgive those who reject You and who trespass against me.

Help me to proclaim Your Love through example, as You would do were You in my place.

Amen.

I will touch the souls of everyone, who allows Me entry. Love will bring you eternal happiness. By accepting My Love, without question and with an open heart, you will bring Me great joy. My Gift is now yours and I desire that you place the Gift of Love before you in everything you do, as and from this day forth. In this way you will help to defeat the hatred, which infests humanity and which comes from Satan. With this Gift of Love, I pour out, all over you, a special Blessing; a Blessing which is unique and powerful, which you will feel when you recite this Prayer and especially in a Crusade Prayer Group, which is especially important in this, My Mission of Salvation.

Your Jesus