Jezus Do Ludzkości

To nad tymi biednymi duszami płakałem krwawymi Łzami w ogrodzie Getsemani

wtorek, 1 kwietnia 2014 roku, godz. 21.00

Moja szczerze umiłowana córko, czasami tempo i rozwój tej świętej Misji mogą być przytłaczające. Jest ważne, by Moje Słowo było słyszane we wszystkich krajach i aby grupy Krucjaty Modlitwy zostały założone w każdym kraju, a zwłaszcza w krajach, w których Ja nie jestem czczony.

Nigdy nie dopuśćcie, aby nasilenie tego Słowa przyćmiło przyczynę, dla której muszę dotrzeć do świata. Chcę, aby nawet najbardziej zatwardziałe dusze, które nie mają pragnienia pozwolenia Duchowi Świętemu na dotknięcie ich serc, słuchały i wysłuchały tego, co mówię, i zrozumiały Moją obietnicę.

Mój Plan Zbawienia nie jest chronieniem najwierniejszych – jest on dla każdego, również tych, których sczerniałe dusze mogą budzić w was obrzydzenie. To nad tymi biednymi duszami płakałem krwawymi Łzami w ogrodzie Getsemani. To te dusze, gorzkie i zagubione, wielbiciele bestii, zostały Mi pokazane przez szatana. On Mi pokazał, jak wielu wciąż jeszcze będzie Mnie odrzucać, pomimo ofiarowania przeze Mnie Bogu Mojej gotowości i pragnienia odkupienia świata przez Moją Śmierć na Krzyżu. Mój ból z powodu tych dusz jest nie do zniesienia, a tobie, Moja córko, nigdy nie wolno ignorować Mojego pragnienia dotarcia do niewierzących. Bez względu na to, jak bardzo wami pogardzają, jak na was plują i was przeklinają, musicie wznieść się ponad nienawiść, która zawsze będzie wymierzona w tę Misję, i doprowadzić do Mnie te dusze bez względu na cenę. Przyprowadźcie Mi Moich umiłowanych wyznawców oraz tych, którzy Mnie nie znają lub mogą Mnie nie znać. Przyprowadźcie Mi też dusze tych, którzy Mnie nienawidzą. To musi być celem każdego z was. Kiedy przyprowadzicie do Mnie te biedne, rozpaczające dusze, udzielę im wielkich Łask, tak że będę mógł przyciągnąć ich do Mojego Miłosierdzia.

Jeśli rozejrzycie się wokół siebie i zobaczycie, że dusze tych, z którymi się stykacie, są nieświadome Mojego Planu Powtórnego Przyjścia, musicie do nich dotrzeć i poświęcić je Mnie. Kiedy to zrobicie, przyniesiecie Mi wielkie pocieszenie i radość, bo wtedy będę mógł uczynić wszystko, aby zjednoczyć wszystkie dusze, gdziekolwiek są.

Idźcie i rozrastajcie się, bo droga została przygotowana. Minął krótki czas, od kiedy pierwszy raz zawołałem do świata przez tę Misję. Dotychczas była to żmudna wędrówka, a teraz wszystkie drogi będą się dzielić i rozgałęziać tak, że żaden naród nie będzie wyłączony – takie jest Moje Miłosierdzie.

Wasz Jezus

It was for these poor souls that I cried Tears of Blood in the Garden of Gethsemane

Tuesday, April 1st, 2014 @ 21:00

My dearly beloved daughter, sometimes the speed and growth of this Holy Mission can be overwhelming. It is important that My Word is heard in all countries and that the Crusade of Prayer Groups are set up in every nation and especially in countries where I Am not revered.

Never allow the intensity of this Word to overshadow the reason why I must reach out to the world. I want even the most hardened of souls, who have no desire to allow the Holy Spirit to touch their hearts, to listen and to hear what I say and to understand, My Promise.

My Plan of Salvation is not the preserve of the most faithful – it is for everyone, including those whose blackened souls may disgust you. It was for these poor souls that I cried Tears of Blood in the Garden of Gethsemane. They were the souls of the bitter, the lost – the lovers of the beast, which were displayed before Me, by Satan. He showed Me how many would still reject Me, despite My offering up to God of My willingness and My Desire to redeem the world by My death on the Cross. My Pain for these souls is excruciating and you, My daughter, must never ignore My Desire to reach out to non-believers. No matter how you are despised; spat at and cursed, you must rise above the hatred, which will always be leveled at this Mission and bring Me these souls, no matter what the cost. Bring Me My beloved followers and then those who do not know Me or those who may not know Me. Then bring Me the souls of those who hate Me. This must be the goal of each of you. When you bring Me these poor sorrowful souls I will bequeath to them great Graces, so that I can draw them into My Mercy.

When you look around you and see the souls of those with whom you come into contact, who are oblivious to My Plan to come again, you must reach out to them and consecrate them to Me. You will bring Me great comfort and joy when you do this, for then I can do anything to unite all souls anywhere.

Go and multiply for the way has been prepared. It has been a short time since I first called out to the world, through this Mission. Yet, it has been an arduous journey and now all paths will subdivide and branch out so that not one nation will be excluded, such is My Mercy.

Your Jesus