Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Proście Mnie, swoją ukochaną Matkę, abym dała wam siłę do podążania naprzód i abym chroniła Misję Zbawienia

wtorek, 25 marca 2014 roku, godz. 15.30

Moje drogie dzieci, kiedy Bóg wybrał Mnie na Matkę Swojego Syna Jednorodzonego, to było tak, że mogłam oddać Chwałę Bogu, służąc Mu i wydając na świat długo oczekiwanego Mesjasza. Byłam wtedy po prostu pokorną służebnicą, tak jak jestem nią teraz.

Zawsze pamiętajcie, że gdy służycie Bogu w Jego planie przyniesienia światu Zbawienia Wiecznego, jesteście po prostu Jego sługami. Służenie Bogu wymaga głębokiego poczucia pokory. Nie może być w jakikolwiek sposób inaczej. Ta Misja, ostatnia zatwierdzona przez Mojego Ojca w Jego planie przyniesienia ostatecznego zbawienia Jego dzieciom, przyciągnie miliony dusz, aby Mu służyły. Będą one pochodziły z każdego zakątka ziemi. Wielu nie będzie świadomych swojego powołania, dopóki nie zaczną odmawiać Modlitw Krucjaty. Poprzez odmawianie Modlitw Krucjaty Duch Święty napełni te dusze i wtedy będą one gotowe do niesienia Krzyża Mojego Syna.

Jeśli naprawdę służycie Mojemu Synowi i przychodzicie Mu z pomocą, by mógł On przynieść zbawienie każdemu grzesznikowi, będziecie musieli przyjąć ciężar Krzyża. Kiedy służycie Mojemu Synowi, ale potem macie Mu za złe cierpienie, jakie to przynosi, spowoduje to wyłom w barierze, która chroni was od złego ducha.

Szatan nigdy nie przeszkadza tym, którzy idą za fałszywymi wizjonerami ani ich zwolennikami, bo wie, że oni nie przynoszą owoców. Jednak w przypadku prawdziwych misji będzie on dokonywał ataku z bezwzględnym okrucieństwem. Wykorzysta słabe dusze, dotknięte grzechem pychy, by napadały na prawdziwych uczniów Mojego Syna. Jego nienawiść będzie najbardziej widoczna wobec tych, którzy odpowiadają Mnie, Matce Zbawienia, gdy Mój Medalik Zbawienia będzie dostępny na całym świecie.

Medalik Zbawienia nawróci miliardy dusz, i dlatego zły duch podejmie wszelkie starania, aby to wstrzymać. Przez takie ataki zobaczycie jad, jaki wyleje zły duch i każdy jego wysłannik, ponieważ on nie chce, aby ten Medalik był dany dzieciom Boga. Dzieci, nigdy nie wolno wam ugiąć się pod presją lub niegodziwością, które będą pochodziły od tych, którzy oddalili się od Mojego Syna. Jeśli to uczynicie, ulegniecie szatanowi. Zamiast tego musicie prosić Mnie, swoją ukochaną Matkę, abym dała wam siłę do podążania naprzód i abym chroniła Misję Zbawienia w tym czasie rocznicy Zwiastowania.

Musicie odmawiać tę Modlitwę Krucjaty.

Modlitwa Krucjaty 143
O ochronę Misji Zbawienia

O Matko Zbawienia, chroń tę Misję, Dar od Boga, by wszędzie wszystkim Jego dzieciom przyniosła Życie Wieczne.

Prosimy, zainterweniuj w naszym imieniu, przez Twojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, aby dał nam odwagę
do wypełniania naszych obowiązków w służbie Bogu w każdym czasie, zwłaszcza gdy z tego powodu cierpimy.

Pomóż tej Misji nawrócić miliardy dusz, zgodnie ze Świętą Wolą Boga, i przemienić tych, co mają serca z kamienia, w kochające sługi Twojego Syna.

Daj nam wszystkim, którzy służymy Jezusowi w tej Misji,
siłę do przezwyciężenia nienawiści i prześladowania Krzyża,
i do przyjęcia cierpienia, które jej towarzyszy, z hojnością serca i pełną zgodą na to, co może nas czekać.

Amen.

Moje drogie dzieci, nigdy nie pozwólcie, aby strach przed służeniem Bogu stanął na drodze waszego głoszenia Jego świętego Słowa. Strach pochodzi od szatana – nie od Boga. Odwaga i siła w połączeniu z pokorą i chęcią stosowania się do Woli Boga może pochodzić tylko od Boga.

Dziękuję dzisiaj, w tę rocznicę Zwiastowania, Mojemu ukochanemu Ojcu, Bogu Najwyższemu, za Dar, który dał światu, kiedy poprosił Mnie o urodzenie Jego najukochańszego Syna, w celu odkupienia ludzkości i przyprowadzenia świata do Jego wiecznego Królestwa.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: Ask me, your beloved Mother, to give you the strength to carry on and to protect the Mission of Salvation

Tuesday, March 25th, 2014 @ 15:30

My dear children, when God chose me as the Mother of His Only-Begotten Son, it was so that I could give glory to God by serving Him to deliver into the world the long-awaited Messiah. I was simply a humble servant then, just as I am now.

Always remember that when you serve God, in His Plan to bring Eternal Salvation to the world, you are simply His servant. To serve God requires a deep sense of humility. It cannot be in any other way. This Mission, the final one sanctioned by my Father in His Plan, to bring final salvation to His children, will draw millions of souls to serve Him. They will come from every corner of the Earth. Many will not be conscious of their calling, until they pray the Crusade Prayers. It will be through the recital of the Crusade Prayers that the Holy Spirit will enrapture these souls and then they will be ready to carry my Son’s Cross.

If you truly serve my Son and come to His aid, so He can bring salvation to every sinner, then you will have to accept the weight of the Cross. When you serve my Son, but then later resent the suffering it will bring you, this will cause the barrier which protects you from the evil one to break.

Satan will never bother those who follow false visionaries or their followers, because he knows that they bear no fruit. He will, however, in the case of authentic missions, attack with severe cruelty. He will use weak souls, stricken with the sin of pride, to assault true disciples of my Son. For those who respond to me, the Mother of Salvation, his hatred will be most evident when my Medal of Salvation is made available all over the world.

The Medal of Salvation will convert billions of souls and, therefore, every effort will be made by the evil one to stop it. You will see through such attacks the sheer venom which will pour from the evil one and every agent of his, for he does not want this Medal to be given to God’s children. Children, you must never bow to the pressures or the wickedness, which will emanate from those who have fallen away from my Son. To do that is to give in to Satan. Instead, you must ask me, your beloved Mother, to give you the strength to carry on and to protect the Mission of Salvation at this time of the anniversary of the Annunciation.

You must recite this Crusade Prayer (143)

To protect the Mission of Salvation:

O Mother of Salvation, protect this Mission, a Gift from God, to bring Eternal Life to all of His children everywhere.

Please intervene, on our behalf, through your beloved Son, Jesus Christ, to give us the courage to carry out our duties to serve God at all times and especially when we suffer because of this.

Help this Mission to convert billions of souls, in accordance with the Divine Will of God and to turn those hearts of stone into loving servants of your Son.

Give all of us who serve Jesus in this Mission the strength to overcome the hatred and the persecution of the Cross and to welcome the suffering that comes with it, with a generosity of heart and with full acceptance of what may come ahead.

Amen.

My dear children, never allow fear of serving God to stand in the way of your proclaiming His Holy Word. Fear comes from Satan – not God. Courage and strength, combined with humility and a desire to adhere to the Will of God, can only come from God.

I give thanks today, on this the anniversary of the Annunciation, to my beloved Father, God the Most High, for the Gift He gave the world when He asked me to bear forth His dearly beloved Son in order to redeem humanity and to bring the world into His Eternal Kingdom.

Your beloved Mother

Mother of Salvation