Jezus Do Ludzkości

Co jest w tym dobrego dla Mnie, jeśli przyprowadzony przede Mnie człowiek opiera się i wyrywa? To jest bezcelowe

niedziela, 23 marca 2014 roku, godz. 11.30

Moja szczerze umiłowana córko, jest ważne, aby miłość, jaką każdy z was darzy swoją rodzinę, rozszerzyć także poza swój dom. Wzywam was wszystkich, abyście patrzyli na tych, których znacie oraz których nie znacie, na waszych wrogów, a także na tych, którzy są blisko was, tak jakbyście na nich patrzyli, gdyby byli waszym naturalnym rodzeństwem. Tak wielu ludzi zapomniało, jak kochać innych, tak jak Ja was umiłowałem. Niełatwo jest miłować obcych, ale mówię wam – bądźcie mili dla innych i okazujcie im szacunek, nawet jeśli was odrzucają. Przede wszystkim musicie okazywać im miłość. Musicie dbać o potrzeby innych tak, jak gdybym wysłał was, żebyście się zatroszczyli o nich bezpośrednio.

Kiedy dałem wam Moje Słowo, Moim pragnieniem było, aby wszystkie dusze zostały uratowane. Aby się zbawić, nie możecie być egoistami i zajmować się tylko własnymi duszami. Wy, Moi umiłowani wyznawcy, macie obowiązek dzielić się z innymi Darami, które wam teraz przynoszę przez te Orędzia. Dzielcie się Moją Miłością z innymi, szczególnie z waszymi wrogami. Módlcie się za tych wszystkich, którzy potrzebują Mojej Interwencji. Traktujcie ich z cierpliwością. Kiedy dacie im Moje Dary, Moje Modlitwy i Pieczęć Ochrony Boga Żywego, wtedy musicie się wycofać i dać im czas, aby się do Mnie zwrócili.

Nie pouczam was, abyście zmuszali ludzi do uznania Księgi Prawdy. Dzięki ich wolnej woli będzie to ich własny wybór, czy zechcą Mnie słuchać, czy nie. Zapewniajcie tych ludzi, że Ja, Jezus Chrystus, podejmę każdą Interwencję, aby pozyskać ich dusze. Najsłabsi spośród nich w jakiś sposób odpowiedzą na Moje wezwanie. Ci, którzy mają w swoich duszach nienawiść względem Mnie, na pewnym etapie zobaczą, że ich serca miękną, a oni nie będą rozumieli, dlaczego tak się dzieje. Dlatego zawsze musicie przyprowadzać Mi dusze przez miłość i cierpliwość.

Co jest w tym dobrego dla Mnie, jeśli przyprowadzony przede Mnie człowiek opiera się i wyrywa? To jest bezcelowe. Modlitwy Krucjaty, które dałem światu, są tak silne, że dzięki Miłości Boga wszystkim tym duszom, za które się modlicie, okażę wielką Miłość, współczucie i Miłosierdzie. Jedyne, co musicie zrobić, to dać im Modlitwy i prosić Mnie, abym przyciągnął te dusze do Siebie. Ponieważ Ja nigdy nie odrzucam grzesznika, który najbardziej potrzebuje Mojego Miłosierdzia.

Wasz Jezus

What good is it to Me if a man is brought before Me dragging and kicking his heels? It is useless

Sunday, March 23rd, 2014 @ 11:30

My dearly beloved daughter, it is important to extend the love any of you has for your family, outside of your home. I urge all of you to view those you know, those you don’t, your enemies, as well as those close to you, just as you would if they were your natural siblings. So many people have forgotten how to love others, just as I have loved you. It is not easy to love strangers, but I say to you – be kind to others and show them respect, even if they reject you. Above all you must show them charity. You must care for the needs of others, as if I have sent you to care for them directly.

When I gave you My Word, it was My Desire that all souls be saved. In order to be saved, you must not be selfish and attend only to your own souls. You, My beloved followers, have a duty to share the Gifts I bring you now, through these Messages, to others. Share My Love with others and especially your enemies. Pray for all those who need My Intervention. Treat them with patience. When you give them My Gifts, My Prayers and the Seal of the Living God Protection, then you must withdraw and allow them time to turn to Me.

I do not instruct you to force people to accept the Book of Truth. By their free will it will be their own choice as to whether or not they wish to listen to Me. Assure those people that every Intervention will be made by Me, Jesus Christ, to win over their souls. The weakest amongst them will respond, in some way, to My Call. Those who have hatred in their souls for Me will find, at some stage, a softening of their hearts and they will not understand why this is. So you must always bring Me souls, through love and patience.

What good is it to Me if a man is brought before Me dragging and kicking his heels? It is useless. The Crusade Prayers, which I have given the world, are so powerful, that through God’s Love the souls of all those for whom you pray will be shown great Love, Compassion and Mercy by Me. All you have to do is to give them the Prayers and then ask Me to draw these souls to Myself. For I never reject the sinner who is in most need of My Mercy.

Your Jesus