Jezus Do Ludzkości

Gdy macie Mnie, macie wszystko

niedziela, 2 marca 2014 roku, godz. 20.14

Moja szczerze umiłowana córko, są chwile walki, gdy ludzie mogą się czuć bezradni. Są chwile tragiczne, kiedy są przerażeni. I są chwile, kiedy człowiek rozpacza i cała nadzieja ulatuje z jego życia. Są też czasy niedoli, kiedy człowiek się odcina od tych, których kocha – gdy czuje, że życie jest dla niego po prostu zbyt trudne do wytrzymania. Mówię do was, którzy znosicie taki ból, abyście Mnie zawołali i poprosili Mnie, waszego Jezusa, abym zabrał wszystkie wasze cierpienia. Ofiarujcie Mi wszystkie swoje próby, gdy jest to dla was zbyt wiele do zniesienia. Właśnie w tym momencie, gdy poddajecie Mi swoje straszne udręczenie, uniosę chmurę, która zaciemnia wasze dusze i która mąci wasz umysł.

Nigdy się nie poddawajcie, gdy cierpicie. Nigdy nie uważajcie, że wszystko jest beznadziejne, ponieważ gdy macie Mnie, macie wszystko. Jestem waszym oparciem w tym życiu i tylko Ja mogę wam pomóc. Człowiek zawsze musi się starać przetrwać, walczyć z niesprawiedliwością, pielęgnować cnoty i nie bać się głosić Prawdy. Ale gdy to, czego jesteście świadkami, sprawia wam wielki ból i cierpienie z powodu niesprawiedliwości, tylko Ja mogę was podtrzymać podczas takich udręk.

Świat nie ma do zaoferowania niczego, co może przynieść wam prawdziwą pociechę w trudnych chwilach. Tylko Ja, Jezus Chrystus, mogę udzielić wam pokoju ducha, siły i odwagi, aby znieść nienawiść, niesprawiedliwość, prześladowania i izolację. Ja muszę być waszym pierwszym wyborem w czasie, gdy jesteście w potrzebie. Tylko Ja przyniosę wam spokój, pokój i wolność od lęku, bo Ja jestem Miłością, a kiedy miłość przebywa w waszych duszach, potraficie dokonać wszystkiego.

Wasz Jezus

Once you have Me, you have everything

Sunday, March 2nd, 2014 @ 20:14

My dearly beloved daughter, there are times of struggle when people can feel helpless. There are times of tragedy when they feel frightened. And there are times when man despairs and all hope evaporates from his life. Then there are times of wretchedness when man cuts himself off from those he loves – when he feels that life is just too difficult for him to endure. I say to those who endure such pain to call Me and ask Me, your Jesus, to take away all your suffering. Offer Me all your trials, when they become too much for you to bear. It is at that moment, when you surrender your terrible anguish, that I will lift the cloud which darkens your soul and which confuses your mind.

Never give in to suffering. Never feel that everything is hopeless, because once you have Me, you have everything. I Am your crutch in this life and only I can help you. Man must always strive to survive, fight injustice, uphold virtue and never be afraid to proclaim the Truth. But when that which you witness brings you great pain and suffering, because of injustices, only I can sustain you during such tribulations.

Nothing the world has to offer can bring you true comfort in your times of need. Only I, Jesus Christ, can grant you the peace of mind and the strength and courage to withstand hatred, injustice, persecution and isolation. I must be your first choice in your time of need, when you must call out to Me. Only I will bring you calm, peace and freedom from anxiety, for I Am Love and when love resides in your soul you can do anything.

Your Jesus