Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Wszystkie wzmianki o piekle zostały usunięte, a człowiek popadł w fałszywe poczucie bezpieczeństwa

niedziela, 23 lutego 2014 roku, godz. 16.28

Moje dziecko, dopóki trwa panowanie szatana na ziemi, prawda zawsze będzie tłumiona.

Od Śmierci Mojego Syna na Krzyżu każda próba rozpowszechniania Jego Słowa była udaremniana. Odkąd zaś chrześcijaństwo się rozprzestrzenia, pojawiło się wiele rozłamów, a Nauka podyktowana przez Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, i przekazana przez Jego uczniów, została zmodyfikowana. W prawdę zawsze ingerowano, ale mimo to Słowo Boże nadal pozostaje żywe na świecie, a Obecność Mojego Syna została utrzymana dzięki Najświętszej Eucharystii.

Prawda co do istnienia szatana i rzeczywistości piekła była tłumiona przez wiele dziesięcioleci i miało to zgubny wpływ na zbawienie ludzkości. Wszystkie wzmianki o piekle zostały usunięte, a człowiek popadł w fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Dlatego teraz, dzisiaj, niewiele osób wierzy w istnienie diabła i otchłań piekła. To kłamstwo było plagą ludzkości i w rezultacie wiele dusz zostało utraconych, bo zaprzeczono istnieniu piekła. Grzech śmiertelny nie jest już uważany za coś realnego, więc nie podejmuje się prób, aby go unikać. Ci, którzy służą Mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, w Jego kościołach, mają obowiązek tak przygotować dusze, aby były godne wejścia do Królestwa Niebieskiego.

Piekła można uniknąć poprzez zrozumienie konsekwencji grzechu śmiertelnego, jednak słowem się o tym nie wspomina. Dusze giną, dlatego że nigdy nie były odpowiednio pouczane, jak unikać grzechu i szukać skruchy. Aby stać się godnymi wejścia do Królestwa Mojego Syna, musicie wykorzystać czas, przeżywając swoje życie według Słowa Bożego. Proszę, nie ignorujcie prawdy, bo jeśli tak zrobicie, będziecie zgubieni.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby ludzkość uznała, że szatan istnieje, bo dopóki tego nie zrobi, nigdy prawdziwie nie przyjmie obietnicy odkupienia u Mojego Syna.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: All references to Hell have been abolished and man has been misled into a false sense of security

Sunday, February 23rd, 2014 @ 16:28

My child, as long as Satan’s reign exists, on Earth, the Truth will always be suppressed.

Since my Son’s death on the Cross, every attempt to spread His Word has been thwarted. And, since Christianity spread, many cracks appeared and the Doctrine dictated by my Son, Jesus Christ, through His disciples, was adapted. The Truth has always been tampered with, but despite this, the Word of God still remains alive in the world and the Presence of my Son, through the Holy Eucharist, has been maintained.

The Truth, regarding the existence of Satan and the reality of Hell, has been suppressed for many decades and this has had a detrimental effect on the salvation of humanity. All references to Hell have been abolished and man has been misled into a false sense of security. So now, today, few people believe in the existence of the devil or the abyss of Hell. This lie has been the scourge of humanity and, as a result, many souls have been lost, because Hell is denied. Mortal sin is no longer deemed to be a reality and so no attempt is made to avoid it. Those who serve my Son, Jesus Christ, in His Churches have a duty to prepare souls, so that they are fit to enter the Kingdom of Heaven.

Hell can be avoided, through an understanding of the consequences of mortal sin, yet not one word is mentioned of it. Souls are lost because they are never instructed properly how to avoid sin and seek repentance. To become worthy to enter my Son’s Kingdom, you must spend time living your lives, according to the Word of God. Please do not ignore the Truth, for if you do, you will be lost.

Pray, pray, pray that humanity will accept the existence of Satan, because until they do, they will never truly accept my Son’s Promise of Redemption.

Your beloved Mother

Mother of Salvation