Jezus Do Ludzkości

Mówią o tym, co oznacza Moje Powtórne Przyjście, ale nie odnoszą tego do swojego życia

środa, 12 lutego 2014 roku, godz. 23.00

Moja szczerze umiłowana córko, co człowiek myślał, że jak długo będę czekał na ponowne nawiązanie z nim kontaktu przed Moim Powtórnym Przyjściem? Czy sądził, że zrobię to rok wcześniej? Miesiąc wcześniej? Tydzień wcześniej? A może uważał, że w ogóle go nie ostrzegę?

Przed Moim Narodzeniem światu obiecano Mesjasza. Mój Ojciec mówił przez proroków, aby dać ludzkości nadzieję, mądrość i Łaskę do przyjęcia Słowa Bożego, tak by była gotowa na Moje przybycie. Czy oni słuchali? Wielu słuchało i przygotowywało się na Mój Czas. Niestety, gdy się narodziłem, nie byli gotowi. Następnie Jan Chrzciciel dał im Słowo i ostrzegał, aby się przygotowali. Byli gotowi? Nie, bo mu nie wierzyli. A jednak wielu zostało uratowanych, bo przez Moją Śmierć na Krzyżu, spowodowaną przez odrzucenie Mnie przez nich, odkupiłem ich w Oczach Mojego Ojca.

Wielu walczyło wówczas przeciwko Mojej Misji, a jednak tak wielu poszło za Mną. Teraz świat jest przygotowywany ponownie ze względu na Miłość Mojego Ojca do wszystkich Jego dzieci. Tym razem to będzie trudniejsze. Mimo całej ich wiedzy o Mnie nadal nie będą przyjmowali faktu, że Bóg interweniuje i przygotowuje ich przez Swojego proroka. Im dalej odsuwają się od Boga, tym mniej wiedzą o Mojej obietnicy. Mówią o tym, co oznacza Moje Powtórne Przyjście, ale nie odnoszą tego do swojego życia, ponieważ wielu z nich w rzeczywistości w ogóle nic o nim nie wie.

Tym razem pozostanie im niewielka możliwość wyboru, sprowadzająca się tylko do ujrzenia znaków, których będą musieli być świadkami, ponieważ objawię wszystkie. Kiedy powiem, że coś się wydarzy, i tak się stanie, oni nadal będą zaprzeczali, że proroctwo pochodzi ze Słów wypowiedzianych przez Moje Usta. Gdy zobaczą, że ziemia się przekręca i wstrząsa, oraz inne kary wylewane na nich, nadal będą twierdzili, że istnieje tego naukowe wyjaśnienie.

Kiedy wielkie odstępstwo ogarnie świat i skruszy chrześcijaństwo na rzecz pogaństwa, to czy będą mówili, że to jest dobra rzecz? Odpowiedź brzmi – tak. Skoro Moja Obecność jest coraz mniej czczona przez tak wielu, to jakie szanse ma świat, aby powstać przeciwko szatanowi? Dlatego właśnie Mój Ojciec przygotowuje was teraz, bo On nigdy nie zaprzestanie przygotowywać Swoich dzieci na Jego Wielkie Miłosierdzie.

Przygotowanie ludzkości nadal będzie trwało, a światu zostanie dana Prawda, aby uratować człowieka od ostatecznej zagłady. Mój Czas jest bliski, dlatego cała ludzkość musi przeznaczyć niezbędny czas na przygotowanie swoich dusz. Nie wolno wam marnować czasu, kiedy się przygotowujecie, aby Mnie powitać. Nigdy nie wolno wam odrzucać Słowa danego prorokowi Boga. Jeśli tak uczynicie, to spoliczkujecie Mnie, waszego Jezusa.

Wasz umiłowany Zbawiciel
Jezus Chrystus

They pay lip service to what My Second Coming means

Wednesday, February 12th, 2014 @ 23:00

My dearly beloved daughter, how long did man think that I would wait before communicating with him again before My Second Coming? Did he think that I would do this the year before? The month before? The week before? Or did he believe that I would not warn him at all?

Before My birth, the world was promised a Messiah. My Father spoke through the prophets, so that humanity would be given hope, wisdom and the Grace to accept the Word of God, so that they would be ready for My arrival. Did they listen? Many did and prepared for My Time. Sadly, when I was born they were not ready. Then John the Baptist gave them the Word and warned them to prepare. Were they ready? No, for they did not believe him. And yet many were saved, because through My death on the Cross, caused by their rejection of Me, I redeemed them in the Eyes of My Father.

So many fought against My Mission then and yet so many followed Me. Now the world is being prepared again because of the Love of My Father for all His children. This time, it will be more difficult. For all their knowledge of Me, they will still refuse to accept that God is intervening and preparing them through His prophet. The further away they remove themselves from God, the less they know of My Promise. They pay lip service to what My Second Coming means, because many of them really do not know anything about it at all.

This time they will be left with little option but to see the signs, which they will have to bear witness to, for I will reveal all. When I say something will happen and when it does, they will still deny that the prophecy came from the Words uttered by My Lips. When they see the Earth twist, shake and other punishments poured down upon them, they will still argue that there is a scientific reason for it.

When the great apostasy engulfs the world and crushes Christianity, in favour of paganism, will they say that this is a good thing? The answer is yes. So, as My Presence becomes less revered by so many, what chance does the world stand against Satan? This is why My Father prepares you now, for He never gives up when preparing His children for His Great Mercy.

The preparation of humanity will continue and the world will be given the Truth, in order to save man from the final destruction. My Time is close and the whole of humanity must allocate the time needed to prepare their souls. Time must never be squandered when you are preparing to welcome Me. You must never dismiss the Word given to a prophet of God. If you do, you slap Me, your Jesus, in the Face.

Your beloved Saviour

Jesus Christ