Jezus Do Ludzkości

Na koniec żydom zostanie ukazany dowód Przymierza Mojego Ojca

wtorek, 11 lutego 2014 roku, godz. 23.41

Moja szczerze umiłowana córko, jakże ta Misja wzrasta i będzie się teraz bardzo szybko rozwijała, gdy przygotowuję się na Mój Czas, który ma nadejść.

Zacząłem kolejny plan uświadamiania wszystkich dzieci Bożych o wspaniałym nowym świecie, który was czeka, a przygotowanie do niego będzie następowało etapami. Pierwszym etapem jest oczyszczenie. Będzie ono oznaczało zamęt, zmiany klimatu, zamieszanie i straszne odstępstwo, które ogarną ziemię. Wszystko to nastąpi w tym samym czasie. Następnie Mój Kościół upadnie i tylko Reszta będzie się trzymać Prawdy i dawać świadectwo Mojego świętego Słowa.

Zbiorę ludzi z każdego zakątka świata – w pierwszej kolejności ze wszystkich wyznań chrześcijańskich. Wtedy przyciągnę innych do Siebie. Na koniec żydom zostanie ukazany dowód Przymierza Mojego Ojca i zostaną oni wprowadzeni do Królestwa Bożego, tak jak to zostało przepowiedziane.

Teraz wiele głosów zagłusza Mój własny Głos, jednak zwrócą uwagę jedynie na Mój Głos, bo Mój Język jest jak miecz, a Moja Obecność – jak wielka błyskawica. Kiedy dam odczuć Moją Obecność, nastąpi to w najbardziej pokornych domach i będę ją dzielić z życzliwymi duszami – łagodnymi, ale także roztropnymi. Dam poznać Moją Obecność wśród pogan i po raz pierwszy będą pytać o swoją przyszłą wieczność i zaczną dla Mnie otwierać swoje serca. Zobaczycie, nie będzie duszy, która nie zostanie dotknięta. Niektórzy nie przyjmą Mnie, ale będą wiedzieli, że Ja tu jestem.

Mój Czas, aby dać odczuć Moją Obecność przez Moc Ducha Świętego, jest bardzo bliski. Pragnę, abyście pojednali się ze Mną w swoich duszach i byli gotowi, aby Mnie przyjąć, bo nie będziecie znali dnia ani godziny. Powiem wam tylko jedno, że to nastąpi nagle.

Wasz umiłowany Jezus

Finally, the Jews will be shown the proof of My Father’s Covenant

Tuesday, February 11th, 2014 @ 23:41

My dearly beloved daughter, how this Mission has grown and how it will evolve very quickly now, as I prepare for My Time to come.

I have begun the next plan to bring awareness to all of God’s children of the great new world, which awaits you and this preparation will be in stages. The first stage is purification. This will mean disruptions, climate changes, upheavals and a terrible apostasy, which will sweep the Earth. These will all take place at the same time. Then, My Church will fall and only the Remnant will hold on to the Truth and bear witness to My Holy Word.

I will gather people from every corner of the world – every Christian faith, first. Then I will draw others to Me. Finally, the Jews will be shown the proof of My Father’s Covenant and they will be brought into the Kingdom of God, as foretold.

Many voices now drown out My Own Voice, but yet it will only be My Voice which they will notice, for My Tongue is like a sword and My Presence like a fork of lightning. When I make My Presence felt, it will be in the most humble of abodes and shared with kind souls – the gentle, as well as the astute. I will make My Presence known amongst the heathen and, for the first time, they will question their future eternity and begin to open their hearts to Me. You see, not one soul will be left untouched. Some will not welcome Me, but they will know that I Am there.

My Time to make My Presence felt, by the Power of the Holy Spirit, is very near. I desire that you reconcile your souls before Me and be ready to receive Me, for you will not know the time or the hour. One thing I will tell you is that it will be sudden.

Your beloved Jesus