Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Wszyscy, z różnych wyznań, także muszą rozpocząć odmawianie Mojego Różańca świętego, ponieważ przyniesie to każdemu z was wielką ochronę

niedziela, 2 lutego 2014 roku, godz. 17.09

Moje najdroższe dzieci, proszę, abyście od teraz codziennie odmawiali Mój najświętszy Różaniec, aby chronić tę Misję przed szatańskimi atakami. Odmawiając każdego dnia Mój najświętszy Różaniec, możecie osłabić niegodziwości szatana i tych, na których ma on wpływ, kiedy próbuje odciągnąć dusze od pójścia za tym szczególnym wezwaniem z Nieba.

Wszyscy, z różnych wyznań, także muszą rozpocząć odmawianie Mojego Różańca świętego, ponieważ przyniesie to każdemu z was wielką ochronę. Najświętszy Różaniec jest dla każdego, dla tych wszystkich, którzy chcą skorzystać z Mojej ochrony – Daru, jaki otrzymałam od Boga, by bronić dusze od złego ducha.

Tak wielu z was, drogie dzieci, będzie dręczonych, aż ulegniecie. Co więcej, wycofacie się z tej Misji. Wrogowie Boga wykorzystają każdą możliwość, by móc was powstrzymać. Będą was szarpać, wykrzykiwać na was obelgi i oskarżać was o złe rzeczy. Ignorujcie to i pozwólcie mi, waszej ukochanej Matce Zbawienia, pocieszać was i zapewnić wam wszystkim ochronę, jakiej wam potrzeba.

Mój Syn podczas Swojej Misji na ziemi był zdradzany na bardzo wiele sposobów. W wioskach czekali na Niego z kamieniami w rękach. Gdy chodził z setkami Swoich zwolenników, rzucali w Niego tymi kamieniami z ukrycia, tak żeby nie było wiadomo, kim są. Nienawidzili Go, donosili na Niego do władz kościelnych, rozpowszechniali nikczemne kłamstwa o Nim i mówili, że posługiwał się diabelską mową i bluźnił przeciwko Bogu. Jednak żaden z nich nie mógł dokładnie wyjaśnić, na czym polegała Jego wina dotycząca tych spraw. Następnie poświęcili wiele czasu, aby nakłaniać Jego uczniów do zaparcia się Go. Wielu z nich tak zrobiło. Wtedy faryzeusze ostrzegali wszystkich, którzy uczęszczali do świątyń, że jeśli nadal będą podążali za Moim Synem, to nigdy nie będzie im wolno wejść ponownie do domu Boga. I wielu z nich przestało chodzić za Moim Synem. Te same dusze płakały gorzkimi i smutnymi łzami po tym, gdy Mój Syn został ukrzyżowany, bo dopiero wtedy uświadomili sobie, jak Go skrzywdzili.

To samo będzie rzeczywistością w odniesieniu do tej Misji, która przygotowuje Drogę Pańską i wielki Dzień Powtórnego Przyjścia Mojego Syna. Uczynią wszystko, by osłabić Resztę Kościoła. Będą podejmować wszelkie próby osłabienia waszej determinacji. Przygotują wszelkie plany, by was nakłonić do odwrócenia się od zbawienia swojego i innych.

Nigdy nie możecie pozwolić, aby duch zła tłumił waszego ducha, osłabiał waszą wiarę czy zachęcał was do zaparcia się Mojego Syna. Nigdy nie traćcie ufności w Mojego Syna i Jego obietnicę Powtórnego Przyjścia, aby przynieść człowiekowi Nowy Początek. On nigdy was nie zawiedzie. On rozumie, jak trudny jest dla was wszystkich ten ból, który znosicie, a także ofiary, jakie dla Niego ponosicie.

Pamiętajcie, że jesteście Jego, a gdy naprawdę stanowicie Jego część i Jemu się oddajecie, stajecie się częścią Jego Światła. Światło Boga obecne w duszach przyciąga ciemność, która jest obecna w innych duszach. Gdy szatan będzie wykorzystywał dusze w ten sposób, da odczuć i poznać swoją wściekłość. Gdy będą się podnosić sprzeciwy wobec tej Misji, która jest pobłogosławiona przez Boga, nigdy nie będą one rozsądne ani spokojne. Okazywanie szału będzie wyraźnym znakiem, jak bardzo ta Misja jest znienawidzona przez szatana. Dlatego codziennie wszyscy musicie odmawiać Mój Różaniec święty, aby chronić tę Misję.

Zawsze ufajcie Moim wskazaniom, ponieważ Mój Syn polecił Mi, abym pomagała wam wszystkim radzić sobie z presją, jaką będziecie musieli znosić w Jego Imię.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: All those of different faiths must begin also to recite my Holy Rosary, for it will bring each of you great protection

Sunday, February 2nd, 2014 @ 17:09

My dearest children, I ask that you recite my Most Holy Rosary every day from now on to protect this Mission from satanic attacks. By reciting my Most Holy Rosary, each day, you will dilute the wickedness of Satan and those he influences, when he tries to take souls away from following this special Call from Heaven.

All those of different faiths must begin also to recite my Holy Rosary, for it will bring each of you great protection. The Most Holy Rosary is for everyone and those who want to benefit from my protection – the Gift I received from God to defend souls from the evil one.

So many of you, dear children, will be tormented unless you relent. Otherwise, you will pull away from this Mission. The enemies of God will use every power they can to stop you. They will pull at you, scream abuse at you and accuse you of evil things. Ignore this and allow me, your beloved Mother of Salvation, to give you comfort and provide you with all the protection you need.

During my Son’s Mission on Earth, He was betrayed in so many ways. They waited in villages for Him, with stones in their hands. When He walked by, with hundreds following Him, they hurled these stones at Him from behind shelters, so that no one would know who they were. They hated Him; reported Him to the Church authorities; spread wicked lies about Him and said He spoke with an evil tongue and blasphemed against God. Yet, not one of them could explain exactly how He was guilty of such things. They then spent much time urging His disciples to deny Him. Many of them did. Then, the Pharisees warned all those who worshipped in the temples that, should they continue to follow my Son, they would never be allowed inside the House of God again. And many of them stopped following my Son. These same souls cried bitter and sorrowful tears after my Son was crucified, for it was only then that they realized how they had wronged Him.

The same will be true of this Mission, which paves the way of the Lord and the Great Day for my Son’s Second Coming. Every effort will be made to weaken the Remnant Church. Every attempt will be made to weaken your resolve. Every plan will be created to encourage you to turn your backs on your own salvation and that of others.

You must never allow the spirit of evil to dampen your spirit, weaken your faith or encourage you to deny my Son. Never lose trust in my Son or His Promise to come again to bring man the New Beginning. He will never let you down. He understands how difficult it is for all of you, the pain which you endure, as well as the sacrifices you make for Him.

Remember, you are His and when you are truly part of Him and surrender to Him, you become part of His Light. The Light of God, present in souls, draws out the darkness, which is present in other souls. When Satan uses souls in this way, he will make his rage known and felt. When objections are raised against this Mission, which is blessed by God, they will never be rational or calm. The frenzy shown will be a clear sign as to how much this Mission is hated by Satan. That is why my Holy Rosary must be said, every day, by all of you, in order to protect this Mission.

Always trust in my instructions, because I have been told by my Son to help all of you to deal with the pressures you will have to endure on His behalf.

Your beloved Mother

Mother of Salvation