Jezus Do Ludzkości

Kto z was mógłby być na tyle silny, aby przyjąć Mój Kielich Cierpienia ze wszystkim, co on ze sobą niesie?

niedziela, 19 stycznia 2014 roku, godz. 14.35

Moja szczerze umiłowana córko, jaki człowiek spośród was, który uważa się za Mojego świętego wyznawcę, i który szczyci się tym faktem, podejmie Mój Kielich?

Kto z was mógłby być na tyle silny, aby przyjąć Mój Kielich Cierpienia ze wszystkim, co on ze sobą niesie? Odpowiedź jest taka – zupełnie nieliczni spośród was. A jednak czujecie się usprawiedliwieni, gdy Mnie biczujecie poprzez Moje wybrane dusze, które dobrowolnie przyjęły Mój Kielich.

Wybrane dusze, wizjonerzy, prorocy i widzący przyjęli Mój Kielich, ponieważ dają Mi swoją wolną wolę na Moich warunkach – nie na ich własnych. Kiedy oświadczacie, że jesteście wszystkowiedzący i dobrze obeznani w Moim świętym Słowie, a nie uznajecie cierpienia, które znoszą Moi biedni prześladowani prorocy, to Mnie nie znacie. Jeśli Mnie nie znacie, to nie możecie prawdziwie Mnie kochać. Jeśli Mnie nie kochacie, to nie rozpowszechniacie Prawdy. Wybieracie natomiast ze świętych Ewangelii te części, które wam pasują, a następnie używacie ich jako kryterium do bicia Moich proroków i wszystkich wybranych dusz, które niosą Mój bolesny Krzyż.

Kiedy depczecie inne dusze, traktując je okrutnie w Moje Imię, to opanowała was nienawiść. Nienawiść pochodzi od szatana. Ona nie pochodzi ode Mnie. Kiedy staniecie przede Mną podczas Ostrzeżenia – Oświecenia Sumień – pokażę wam, jak Mnie obraziliście. Mimo to wielu z was, winnych przeinaczania Moich Słów Miłości na słowa nienawiści wobec Moich proroków, będzie stało zbuntowanych przede Mną. Ponieważ tak bardzo jesteście przepełnieni miłością własną i pychą, że nawet Mnie, Jezusowi Chrystusowi, trudno będzie przyciągnąć was do siebie.

Wasza nienawiść do innych oddziela was ode Mnie.

Wasz Jezus

Who amongst you would be strong enough to accept My Cup of Suffering, in all that it brings with it

Sunday, January 19th, 2014 @ 14:35

My dearly beloved daughter, what man amongst you, who declares himself to be a holy follower of Mine, and who boasts of this fact, will take My Cup?

Who amongst you would be strong enough to accept My Cup of Suffering, in all that it brings with it? The answer is very few of you. And yet, you feel justified when you scourge Me, through My chosen souls, who have willingly accepted My Cup.

Chosen souls, visionaries, prophets and seers, accept My Cup, because they give Me their free will, on My terms – not on their own. When you declare yourselves to be all-knowing and well-versed in My Holy Word and do not accept the suffering, which is carried by My poor persecuted prophets, then you do not know Me. If you do not know Me, then you cannot truly love Me. If you do not love Me, then you do not spread the Truth. Instead, you pick what parts suit you in the Most Holy Gospels and then use these as a yardstick to beat My prophets with and all those chosen souls who carry My sorrowful Cross.

When you trample on other souls, treat them cruelly in My Name, you have been infested by hatred. Hatred comes from Satan. It does not come from Me. When you come before Me, during The Warning – the Illumination of Conscience – I will show you how you have offended Me. Still, many of you, guilty of twisting My Words of Love into words of hatred against My prophets, will stand defiantly before Me. For you are so stuffed with self-love and pride that even I, Jesus Christ, will find it difficult to draw you to Me.

Your hatred for others separates you from Me.

Your Jesus