Jezus Do Ludzkości

Już od trzech lat jesteście przygotowywani. Wstańcie, weźcie swój krzyż i idźcie za Mną

sobota, 14 grudnia 2013 roku, godz. 15.17

Moja szczerze umiłowana córko, dziś rozpoczęły się przygotowania do Mojej Interwencji Wielkiego Miłosierdzia, aby przemienić serce człowieka z kamiennego na złote. Ci, których oczy potrafią widzieć i którzy są wyczuleni na Moją obietnicę dania wszystkim równych szans na zbawienie, dostrzegą znaki w pogodzie.

Ci, których wiara osłabła, zostaną odnowieni Ogniem Ducha Świętego. Duch Święty będzie tak potężny, gdy będą oni świadkami Światła, Promieni Mojego Miłosierdzia, że wielu upadnie na ziemię z powodu jego siły.

Ci, którzy Mnie nienawidzą, a których grzechy nic dla nich nie znaczą, jeszcze bardziej umrą w duchu i z przerażeniem będą się ode Mnie odczołgiwali. Niektórzy nie przetrwają Mojej Interwencji, ponieważ wstrząśnie ona nimi ponad ich wytrzymałość.

W tym czasie przygotowuję wszystkie wybrane dusze poprzez pouczanie ich, by się starali o spowiedź i modlili za grzechy innych. Mój Czas jest bliski. Moja Interwencja będzie szybka i silna, a od tego dnia świat się rozdzieli na dwie części. W tym dniu świat zostanie wywrócony do góry nogami i tylko ci, którzy będą pozostawali w Mojej Łasce, przetrwają próby, które będą wszędzie widoczne.

Już od trzech lat jesteście przygotowywani. Wstańcie, weźcie swój krzyż i idźcie za Mną. Bądźcie silni. Dam wam odwagę, bo będziecie jej potrzebowali, gdy ciemność tych dusz, które odrzucą Moje Miłosierdzie, spadnie na ziemię, a następnie się rozprzestrzeni. Tylko ci, którzy są pobłogosławieni Duchem Świętym, zapewnią światło, które będzie prowadziło wszystkich tych, którzy chcą wejść do Mojego Królestwa, aby mogli odnajdywać drogę do Życia Wiecznego.

Wasz Jezus

You have been prepared now for three years. Rise and take up your cross and follow Me

Saturday, December 14th, 2013 @ 15:17

My dearly beloved daughter, the preparations have commenced today for My Intervention of Great Mercy to turn the hearts of the man from stone to gold. The signs in the weather will be witnessed for those with eyes who can see and those who are alert to My Promise to give everyone an equal chance of salvation.

Those whose faith has weakened will be renewed with the Fire of the Holy Spirit. So powerful will the Holy Spirit be, when they witness the Light, the Rays of My Mercy, that many will be struck to the ground by the force of it.

Those who detest Me, and whose sins mean nothing to them, will die further in spirit and crawl away from Me in terror. Some will not survive My Intervention, because it will shock them beyond their endurance.

I Am preparing all chosen souls, at this time, by instructing them to seek Confession and to pray for the sins of others. My Time is soon. My Intervention will be swift and powerful and from that day forth, the world will divide into two. On that day, the world will be turned inside out and only those who remain in My favour will endure the trials which will be seen everywhere.

You have been prepared now for three years. Rise and take up your cross and follow Me. Be strong. I will give you courage, for you will need it as the darkness of those souls, who will reject My Mercy, will fall over the Earth and then spread. Only those who are blessed with the Holy Spirit will provide the light, which will lead all those who want to enter My Kingdom, so that they can navigate their way towards Eternal Life.

Your Jesus