Jezus Do Ludzkości

Miliardy ludzi będą się cieszyły życiem wiecznej Chwały w Obecności Boga

niedziela, 24 listopada 2013 roku, godz. 16.45

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy przychodzę, aby przynieść ludzkości ulgę od bólu, jaki cierpi z powodu oddzielenia od Boga, wszyscy muszą być wdzięczni za to wielkie Miłosierdzie. Dzięki niemu miliardy ludzi będą się cieszyły życiem wiecznej Chwały w Obecności Boga.

Przez ten wielki Akt Miłosierdzia przynoszę wspaniałą nowinę o chwalebnej obietnicy, kiedy Moje Powtórne Przyjście – które nastąpi wkrótce po Ostrzeżeniu – zakończy plan Boga dla Jego dzieci. Wszystkie dusze otrzymają Dar Mojego Miłosierdzia, ale nie wszystkie go przyjmą. Ci, którzy go nie przyjmą, będą mieli mało czasu, aby podjąć decyzję, jakim życiem chcą żyć. Mogą wybrać to, gdzie będą żyli pełnym i doskonałym życiem w ciele i duszy w Moim Nowym Raju, albo to bez Boga. Tym, którzy rozumieją, co im ofiaruję, nigdy nie wolno odrzucić takiego Daru. Jednak ci, którzy Mnie odrzucą, będą zadowoleni z powodu pogrążania się w ciemności, w przekonaniu, że to nie ma znaczenia. Ale oni nie wiedzą, że będą odczuwali straszny ból, kiedy w końcu zostaną ode Mnie oddzieleni. Znajdą się w czarnej jak smoła otchłani, gdzie niczego nie zobaczą. Niczego nie będą posiadali. Będą odczuwali jedynie wielki ogień, który będzie przeszywał ich jak miecz i który będą musieli znosić przez wieczność.

Oddzielenie od Boga nastąpiło wtedy, gdy Lucyfer skusił Adama i Ewę grzechem pychy. Grzech pychy leży u korzeni wszelkiego grzechu i jest on tym, co wiąże człowieka z szatanem. Kiedy przyjdę, aby odzyskać Mój Tron, nie będzie już więcej tego oddzielenia. Ci, którzy są dla Mnie, ze Mną i we Mnie, połączą się w jedno. Ale w tym dniu, kiedy w końcu przyjdę i kiedy będę sądził świat, ci, którzy odłączyli się ode Mnie i którzy nadal będą Mnie odrzucali, doświadczą ostatecznego końca, gdzie Ja już nie będę obecny. Gdzie nie będę w stanie zapewnić im pocieszenia. Ani ich stamtąd wyciągnąć. Wtedy doświadczą bólu i wiecznego cierpienia z bestią i wszystkimi jego demonami w ogniu piekielnym.

Nie chcę was straszyć, szokować ani sprawić wam cierpienia, lecz muszę powiedzieć wam Prawdę, abyście zrozumieli konsekwencje. Tak wielu z was nie wierzy w piekło. Nie wierzycie w nie, ponieważ przez tak długi czas byliście wprowadzani w błąd. Niebo, piekło i czyściec istnieją. W ostatnim dniu będą istniały jedynie dwie rzeczywistości – Nowy Raj, gdy Niebo i ziemia staną się jedno, i otchłań, którą jest piekło.

Prawda jest trudna do przyjęcia, ale nie znając Prawdy, nie możecie dokonać wyboru swojego przeznaczenia.

Wasz Jezus

Billions of people will enjoy a life of eternal glory in the Presence of God

Sunday, November 24th, 2013 @ 16:45

My dearly beloved daughter, when I come to bring relief to humanity from the pain they have endured, because of their separation from God, they must all be thankful for this Great Mercy. Because of this, billions of people will enjoy a life of eternal glory in the Presence of God.

By this great Act of Mercy, I bring great news of the glorious Promise, when My Second Coming – to follow soon after The Warning – will complete God’s Plan for His children. All souls will be given the Gift of My Mercy, but not all will accept it. Those who do not accept it will be given only a short time in which to decide what kind of life they want. They can choose one where they will live a full and perfect life in body and soul in My New Paradise or one without God. Those who understand what it is I Am offering must never reject such a Gift. Yet, those who will refuse Me, will be content to wallow in darkness, in the belief that it does not matter. What they do not know is that they will feel a terrible pain when they are finally separated from Me. They will find themselves in a pitch-black abyss, where they will see nothing. They will have nothing. All they will feel will be a raging fire that will tear through them like a sword, which they will have to endure for eternity.

Separation from God occurred when Lucifer tempted Adam and Eve through the sin of pride. The sin of pride is the root cause of all sin and one, which binds man to Satan. When I come to reclaim My Throne, this separation will be no more. Those who are for Me, with Me and in Me will join as one. But on the day when I finally come and when I will judge the world, those who have separated themselves from Me and who will continue to reject Me will experience the final ending where I will no longer be Present. Where I will not be able to offer them comfort. To draw them back. Then they will experience eternal pain and suffering with the beast and all his demons in the fires of Hell.

I do not want to frighten you, shock or cause you suffering, but so that you understand the consequences, I must tell you the Truth. So many of you do not believe in Hell. You do not believe in it, because you have been misled for so long. Heaven, Hell and Purgatory exist. On the final day, there will only exist two entities – the New Paradise when Heaven and Earth become one and the abyss that is Hell.

The Truth is hard to accept, but without knowing the Truth you cannot choose your destiny.

Your Jesus