Jezus Do Ludzkości

Kiedy przyjdę jako Król Miłosierdzia, żadna dusza nie będzie miała jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, Kim jestem i Czym jestem

środa, 20 listopada 2013 roku, godz. 14.15

Moja szczerze umiłowana córko, powiedz wszystkim Moim wyznawcom – wszystkim, którzy wierzą we Mnie, Jezusa Chrystusa – że każdego dnia muszą dla Mnie przeznaczyć czas na modlitwę, aby ratować dusze tych, którzy są dla Mnie straceni. Poprzez Łaski, które wam daję, pragnę, abyście w zamian pomogli Mi przyprowadzić dusze tych, którzy ranią Moje Serce.

Muszę was poprosić, abyście znosili ból, jaki będziecie odczuwali z powodu oddzielenia ludzkości ode Mnie, Jezusa Chrystusa. Będzie to spowodowane schizmą w Moim Kościele na ziemi. Poprzez wasze przyjęcie tego cierpienia z całkowitym poddaniem będę mógł pokonać uścisk złego ducha, w którym trzyma tych, którzy są zbyt słabi, by głosić prawdziwe Słowo Boga. Nigdy nie wolno wam się obawiać tej Misji, bo jest ona dana światu z hojności Mojego umiłowanego Ojca. On chce po prostu odzyskać Swoje stworzenie nienaruszone, aby nie stracić ani jednego ze Swoich dzieci.

Bez względu na to, kto was chłoszcze, drwi z was lub was prześladuje, pamiętajcie tylko o karze czekającej tych, którzy plują Mi w Twarz. Ignorując szyderstwa, musicie się żarliwie modlić za każdą z tych biednych dusz. Bądźcie hojni w sercu, a zostaniecie napełnieni Duchem Świętym, abyście potem walczyli przy boku Mojej Niebiańskiej Armii, aby ratować świat przed złem. Dlatego musicie czekać z miłością i zaufaniem, a Ja przyniosę wam wielkie błogosławieństwa.

Nadzieja nigdy nie może zostać odrzucona z powodu strachu. Strach nigdy nie może uczynić was ślepymi na zadanie, którego spełnienia się od was oczekuje, po to, by kiedy przyjdę jako Król Miłosierdzia, żadna dusza nie miała jakiejkolwiek wątpliwości co do tego, Kim jestem i Czym jestem. Gromadźcie się. Jednoczcie. Przyprowadźcie wszystkie dusze do Moich miłosiernych Ramion. Aby Mi pomóc, musicie odmawiać tę szczególną Modlitwę Krucjaty o pomaganie Mi w gromadzeniu i jednoczeniu wszystkich dusz.

Modlitwa Krucjaty 128
O zgromadzenie i zjednoczenie wszystkich dusz

Najdroższy Jezu, pomóż nam, Twoim umiłowanym uczniom, zgromadzić świat w Twoich Ramionach i przedstawić Ci te dusze, które najbardziej potrzebują Twojego Wielkiego Miłosierdzia.

Umocnij nas Darem Ducha Świętego, by zapewnić, że Płomień Prawdy ogarnie tych wszystkich, którzy zostali oddzieleni
od Ciebie.

Zjednocz wszystkich grzeszników, aby każdy otrzymał wszelką szansę na pojednanie.

Daj nam wszystkim siłę, abyśmy trwali niewzruszenie przy Twoim świętym Słowie, gdy jesteśmy zmuszani do odrzucenia Prawdy, która została ogłoszona światu przez najświętsze Ewangelie.

Pozostajemy w Tobie, z Tobą i dla Ciebie, na każdym kroku tego naszego wędrowania ku zbawieniu.

Amen.

Trwajcie w pokoju. Ufajcie Mi. Złóżcie wszystkie swoje modlitwy u Moich Stóp, a Ja odpowiem na każdą prośbę skierowaną do Mnie, aby uratować każdą duszę, której imię zostanie Mi przedstawione.

Wasz Jezus

When I come as the King of Mercy, not one soul will be left in any doubt as to Who I Am and What I Am

Wednesday, November 20th, 2013 @ 14:15

My dearly beloved daughter, tell all of My followers – all those who believe in Me, Jesus Christ – that they must allocate time each day to Me in prayer, in order to save the souls of those who are lost to Me. By the Graces, which I give to you, I desire that in return, you will help to bring Me the souls of those who break My Heart.

I must ask that you endure the pain you will feel, because of the separation of humanity from Me, Jesus Christ. This will be caused by the schism in My Church on Earth. By accepting this suffering with complete submission, I can conquer the grip, which the evil one exerts over those who are too weak to proclaim the True Word of God. You must never fear this Mission, for it is given to the world because of the Generosity of My beloved Father. He simply wants to reclaim His Creation, intact, so as not to lose one single child of His.

No matter who scourges you, mocks you or persecutes you, just remember the punishment, which befalls all those who spit in My Face. Then, ignoring the taunts, you must pray fervently for each of these poor souls. Be generous in heart and you will be filled with the Holy Spirit, so that then you will fight, alongside My Heavenly Army, to salvage the world from evil. You must await therefore, with love and trust, and I will bring you great Blessings.

Hope must never be discarded because of fear. Fear must never blind you to the task which is required of you, so when I come as the King of Mercy, not one soul will be left in any doubt as to Who I Am and What I Am. Gather together. Unite. Bring all souls into My Merciful Arms. To help Me do this, you must recite this special Crusade Prayer to help Me gather and unite all souls.

Crusade Prayer (128)

To gather and unite all souls:

Dearest Jesus, help us, Your beloved disciples, to gather the world in Your Arms and present to You the souls who are in most need of Your Great Mercy.

Empower us with the Gift of the Holy Spirit to ensure that the Flame of Truth engulfs all those who have become separated from You.

Unite all sinners so that each is given every chance of reconciliation.

Give all of us the strength to remain firm to Your Holy Word when we are forced to reject the Truth, which has been proclaimed to the world through the Most Holy Gospels.

We remain in You, with You and for You, every single step of this, our journey to salvation.

Amen.

Be at peace. Trust in Me. Leave all your prayers at My Feet and I will respond to every single request made of Me to save any soul whose name is presented to Me.

Your Jesus