Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Kiedy misja, która utrzymuje, że głosi Słowo Boga, jest fałszywa, wówczas nie będzie jej okazywana nienawiść

piątek, 8 listopada 2013 roku, godz. 12.09

Moje drogie dzieci, jako umiłowanym Bożym maleństwom nigdy nie wolno wam dopuścić, aby niezgoda przekształciła się we wzajemną nienawiść. Zły duch doprowadza pomiędzy wami do strasznych cierpień, rozszerzając swoją nikczemną inwazję, zwłaszcza wobec wybranych Bożych wizjonerów i proroków.

Kiedy Bóg jest obecny w misji, która jest zatwierdzona przez Niego na ziemi, aby ratować dusze, szatan zawsze będzie ją atakował. Prawdziwych proroków Bożych poznacie poprzez prześladowania i okazywaną im nienawiść. Poznacie ich po publicznym odrzuceniu ich misji i niegodziwych działaniach zadawanych im przez innych.

Kiedy misja, która utrzymuje, że głosi Słowo Boga, jest fałszywa, wówczas nie będzie jej okazywana nienawiść, ponieważ szatan nigdy nie będzie publicznie atakować tych, których zwodzi. Kiedy Mój Syn daje się poznać, zawsze będzie bezczeszczony, bo grzech oddziela człowieka od Boga. Kiedy Mój Syn chodził po ziemi, wszędzie, dokąd poszedł, wykrzykiwali na Niego. Przeklinali Go i rzucali kamieniami w Niego i we wszystkich, którzy za Nim szli. A gdy twierdzili, że jest oszustem, schlebiali wielu fałszywym prorokom, którzy próbowali z Nim rywalizować. Tak samo będzie, gdy podejmuje Swoją ostateczną wędrówkę, aby zebrać wszystkich, którzy pozostają w Nim i z Nim. Zjednoczy wszystkich, którzy żyją według Jego Nauczania i którzy pozostają prawdziwymi i pokornymi sługami. Następnie z pomocą Swojej Reszty Kościoła będzie walczył do samego końca, aby ocalić jak najwięcej dusz, w tym dusz wszystkich Jego wrogów i tych wszystkich, którzy nie chcą Go przyjąć.

Jeśli kochacie Mojego Syna, nigdy nie wolno wam ranić Go poprzez wzajemną nienawiść. Mój Syn powiedział wam, że nie możecie być z Nim w jedności, gdy w waszych sercach jest nienawiść.

Módlcie się, módlcie się, módlcie się, abyście wszyscy, którzy oświadczacie, że jesteście chrześcijanami, poszli za przykładem Mojego Syna.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: When a mission, which professes to speak the Word of God, is false there will be no hatred shown towards it

Friday, November 8th, 2013 @ 12:09

My dear children, as God’s cherished little ones, you must never allow disagreements to turn into hatred for one another. The evil one creates terrible suffering amongst you by spreading his evil infestation and especially against God’s chosen visionaries and prophets.

When God is present in a Mission, which is sanctioned by Him on Earth, in order to save souls, Satan will always attack it. You will know God’s true prophets by the persecution and hatred, which is shown to them. You will know them by the public rejection of their missions and the wicked actions inflicted by others against them.

When a mission, which professes to speak the Word of God, is false there will be no hatred shown towards it, because Satan will never publicly attack those he deceives. When my Son makes Himself known, He will always be violated, as the sin of man separates him from God. When my Son walked the Earth, everywhere He went they screamed at Him. They cursed Him and threw stones at Him and all those who followed Him. And while they declared Him to be a fraud, they fawned over the many false prophets, who tried to compete with Him. The same will be true as He makes His final journey to gather up all those who remain in Him and with Him. He will unite all those who live by His Teachings and who remain true and humble servants. Then, with the help of His Remnant Church, He will fight to the bitter end to salvage as many souls as possible, including the souls of all His enemies and all those who refuse to accept Him.

If you love my Son, you must never hurt Him by hating one another. My Son has told you that you cannot remain in union with Him when there is hatred in your heart.

Pray, pray, pray that all of you who declare yourselves to be Christians will follow the example set by my Son.

Your beloved Mother

Mother of Salvation