Jezus Do Ludzkości

Matka Zbawienia: Kościół Mojego Syna stanie się siedzibą antychrysta

wtorek, 29 października 2013 roku, godz. 19.30

Moje słodkie dziecko, całe Niebiosa łączą się w jedności z Moim Synem, aby przyjść z pomocą tym świętym kapłanom, którzy znajdą się w środku wielkiej bitwy. Tak wiele z tych szlachetnych dusz będzie musiało znosić okropny ból i cierpienie, gdy będą musieli być świadkami herezji, które wypłyną z wnętrza Kościoła. Będą odczuwać zamęt, przerażenie i wielu poczuje, że nie ma się gdzie zwrócić. Wtedy właśnie muszą się zwrócić do Mnie, prosząc o poświęcenie ich Mojemu Synowi, aby mógł On wylać na nich każdą kroplę Swojej Najdroższej Krwi. Gdy osłoni ich tym Darem, wtedy będą wiedzieli, co robić. Muszą wiedzieć, że już od wielu wieków ostrzegam Moje dzieci przed tym nikczemnym odstępstwem, które jest planowane przez złego ducha.

Kościół Mojego Syna stanie się siedzibą antychrysta, a teraz z powodu ujawnienia Prawdy wielu będzie wystraszonych i będzie cierpiało ból biczowania Mojego Syna. Kościół Mojego Syna będzie prześladowany, zostanie zniszczony i zbezczeszczony – aż w końcu zostanie w nim umieszczony tron, na którym zasiądzie antychryst. To z tego miejsca antychryst stwierdzi, że jest Chrystusem i że świat będzie przez niego zbawiony.

Przyjmując te kłamstwa, zaprzeczacie Prawdzie. Ignorując Prawdę, uwierzycie w zmyśloną sieć oszustwa, utkaną przez złego ducha i wpadniecie w przygotowaną pułapkę. Gdy już znajdziecie się w tej pułapce, będziecie kuszeni do podążania za tłumami, które w każdym narodzie będą okazywały wielki szacunek antychrystowi. Proszę, dzieci, odmawiajcie tę Modlitwę Krucjaty, by walczyć z herezją, która okryje Kościół Mojego Syna na ziemi.

Modlitwa Krucjaty 125
O obronę najświętszego Słowa Bożego

O Matko Zbawienia, pomóż mi, pokornemu słudze Boga, bronić Jego najświętszego Słowa w czasach udręki.

Poświęć mnie, droga Matko, Twojemu Synowi, aby On mógł mnie okryć Swoją Najdroższą Krwią.

Udziel mi, przez Pośrednictwo Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Łaski, siły i woli pozostania wiernym Nauczaniu Chrystusa w czasach ucisku, który będzie pochłaniał Jego najświętszy Kościół na ziemi.

Amen.

Idźcie do Mojego Syna, drodzy słudzy Chrystusa. Należycie do Niego. On pomoże wam podczas prześladowań. On nigdy nie opuści was w potrzebie.

Wasza umiłowana Matka
Matka Zbawienia

Mother of Salvation: My Son’s Church will become the seat of the antichrist

Tuesday, October 29th, 2013 @ 19:30

My sweet child, the Heavens all join, in union with my Son, to come to the aid of those holy priests, who will find themselves in the middle of a great battle. So many of these precious souls will have to endure terrible pain and suffering when they will have to witness the heresies, which will spring from within the Church. They will be confused, frightened and many will feel that they have nowhere to turn. This is when they must turn to me, ask me to Consecrate them to my Son, so that He can pour over them every drop of His Precious Blood. When covered with this Gift, they will know what to do. They must know that I have warned my children, all down through the centuries, of this wicked apostasy, which is being planned by the evil one.

My Son’s Church will become the seat of the antichrist and now that the Truth has been revealed, many will feel frightened and will suffer the pain of my Son’s Scourging. My Son’s Church will be persecuted, destroyed, desecrated – until eventually, it will house the throne upon which will sit the antichrist. It will be from here that he, the antichrist, will declare that he is the Christ and that the world will be saved through him.

By accepting lies, you deny the Truth. By ignoring the Truth, you will believe in a fabricated web of deceit, spun by the evil one and this will entrap you. Once entrapped, you will be tempted to follow the crowds, in every nation, who will pay great respect to the antichrist. Please, children, recite this Crusade Prayer to fight the heresy, which will cover my Son’s Church on Earth.

Crusade Prayer (125)

To defend the Most Holy Word of God

O Mother of Salvation, help me, a humble servant of God, to defend His Most Holy Word in times of torment.

Consecrate me, dear Mother, to your Son, so that He can cover me with His Precious Blood.

Grant me, through the Intercession of your Son, Jesus Christ, the grace, the strength and the will to remain true to the Teachings of Christ in the times of Tribulation, which will devour His Most Holy Church on Earth.

Amen.

Go to my Son, dear servants of Christ. You belong to Him. He will help you during the persecution. He will never desert you in your time of need.

Your beloved Mother

Mother of Salvation