Jezus Do Ludzkości

Antychryst wprowadzi dotacje, aby zachęcić firmy, organizacje, w tym organizacje charytatywne, by pracowały dla jego nowego centrum handlu dla jednego świata

sobota, 19 października 2013 roku, godz. 20.00

Moja szczerze umiłowana córko, wzywam wszystkich Moich uczniów, którzy Mnie usłyszeli i którzy Mnie rozpoznają w tych Orędziach, posłuchajcie Mnie teraz.

To Dzieło, którym zostaliście obdarowani, jest święte. Gdy będziecie znosili jakiekolwiek utrapienie, zniewagę, cierpienie i ośmieszanie z powodu tej Misji, pamiętajcie, że to jest Moje Dzieło. Moja ostatnia Misja dana światu przez Bożego proroka jest wielkim Darem dla ludzkości. Wznieście się ponad kpiny, których będziecie doświadczać, i wiedzcie, że są one tworzone przez złego ducha jako próba powstrzymania Prawdy. Prawda, Moje święte Słowo, będzie deptana i każdy demon uwolniony z głębin piekła zrobi wszystko, co tylko możliwe, aby uciszyć Mój Głos.

Działając przez dusze, które pozostają otwarte na skażenie, nikczemne dzieła szatana wkrótce zostaną zamaskowane i przedstawione światu jako Pismo Święte. Powiedzą, że nowa doktryna została w boski sposób natchniona przeze Mnie, Jezusa Chrystusa. Cały świat zwróci na nią uwagę, gdy będzie odsłaniana warstwa po warstwie i zostanie przyjęta z aplauzem, zwłaszcza przez świecki świat. Ci, po których byście się nigdy nie spodziewali, że oddadzą Chwałę Bogu, będą pierwsi w kolejce, aby przyjąć serie herezji – kłamstw przeciwko Mnie – gdy zostaną ukazane.

Nigdy wcześniej Kościół katolicki nie otrzymał tak wielkiej publicznej czci od światowych mediów i elit politycznych. Jak nigdy wcześniej ateiści i wszystkie religie, a także ci, którzy nie oddają Mi czci, otworzą ramiona i padną na kolana, by uwielbić tych, którzy powiedzą, że pochodzą od Boga.

Kiedy Mój obraz zniknie i nie będzie go można już oglądać i kiedy nie będzie można już znaleźć Moich krzyży, świętej Biblii, mszalików do Mszy Świętej, różańców, medalików, szkaplerzy i krzyży benedyktyńskich, wtedy będziecie wiedzieli, że panowanie bestii się rozpoczęło.

Świat będzie wyśpiewywał uwielbienie dla antychrysta. Gdy tylko wprowadzi on pokój – fałszywy pokój – pośród wojen, które sam pomógł rozpętać – wtedy wyda zdumiewające oświadczenie. Antychryst oświadczy, że otrzymał przekazy od Boga Ojca i będą się one wydawały prawdziwe. Następnie, wykorzystując moc okultyzmu, będzie postrzegany jako ten, który leczy wielu, i będzie się wydawało, że ma wielkie dary duchowe. Wielu będzie zadziwionych tak zwanymi cudami, które jak będzie się wydawało, czyni, a świat będzie go uwielbiał i padnie na twarz u jego stóp. Potem antychryst ogłosi, że jest Jezusem Chrystusem, Synem Człowieczym, i powie, że już czas, aby odzyskał świat i ocalił całą ludzkość. Każdy, kto ośmieli się zakwestionować plugastwo i nieprzyzwoitość, wylewające się z paszczy bestii, zostanie surowo ukarany.

W tym czasie z powodu szatańskiego skażenia świata grzech będzie tak powszechny, że godność ludzka osiągnie swój najniższy poziom, a nieczystość, pożądanie, chciwość i każdy inny podły grzech w Oczach Boga będzie widziany w każdym miejscu publicznym. A ponieważ grzech zostanie uznany za naturalny ludzki błąd i będą wam mówili, że Bóg nie będzie was sądził za słabą ludzką cechę, wielu przyjmie grzech i nie będzie się go wstydziło w swoich duszach.

Światowi celebryci, artyści, media, gwiazdy filmowe wszyscy będą się hałaśliwie ubiegać o to, aby być widzianymi z antychrystem, a jego obraz będzie bardziej eksponowany niż kogokolwiek innego, kto był przed nim. Będzie się biegle posługiwał wieloma językami, będzie przystojny, będzie miał świetne poczucie humoru i niezwykłe umiejętności porozumiewania się. Będzie bardzo uważał na to, co mówi o Bogu i nigdy nie będzie nawiązywał do Matki Boga, bo będzie się wydawało, że Ona nie ma już żadnej dalszej roli do spełnienia.

Wywiady z antychrystem w telewizji będą powszechne, a ludzie będą przywiązywali wielką wagę do każdego słowa, które będzie pochodziło z jego ust. Będzie miał wpływ na polityków w każdym narodzie, a ci, z którymi będzie widziany, będą traktowani jak rodzina królewska. Ale na tym się to nie skończy. Będzie cytowany z ambon wszystkich kościołów. Będzie odbierał wielką cześć i posiadał wysoką pozycję we wszystkich kościołach, aż w końcu zasiądzie na nowym tronie w nowej świątyni Babilonu. Jego wpływ rozciągnie się na wszystkie banki, prawa handlowe i światową gospodarkę.

Antychryst wprowadzi dotacje, aby zachęcić firmy, organizacje, w tym organizacje charytatywne, by pracowały dla jego nowego centrum handlu dla jednego świata. Wielkie bogactwo zostanie wytworzone przez tych, którzy będą chcieli być częścią imperium antychrysta. Każdy, kto złoży mu przysięgę wierności, czy to poprzez uroczystości religijne, czy też przez umowy biznesowe lub handlowe, będzie musiał przyjąć znamię. Ci, którzy przyjmą to znamię, które będzie miało formę karty bankowej i specjalnego chipu, który zostanie umieszczony w ręce, utracą swoje dusze dla niego. Wszyscy, którzy noszą Pieczęć Boga Żywego, uciekną ze szponów antychrysta i staną się odporni na tę grozę. Nie ignorujcie tego ostrzeżenia. Nie bójcie się go, bo jeśli zastosujecie się do Moich wskazań, zostaniecie ochronieni.

Wylałem wiele Łez, przekazując wam to Orędzie, dlatego Mój ból w tobie, Moja córko, jest w tej chwili tak wielki. Pocieszcie Mnie, wzywając Mojego Miłosierdzia i Mojej Ochrony.

Wasz Jezus

The antichrist will create grants to entice companies, organisations, as well as charities, to work for his new one world trade centre

Saturday, October 19th, 2013 @ 20:00

My dearly beloved daughter, I call on all of My disciples who have heard Me and who recognise Me, in these Messages, to listen to Me now.

This Work, which has been bestowed upon you, is Sacred. Whatever torment, abuse, suffering and ridicule you may endure, because of this Mission, remember that this Work is Mine. My final Mission, given to the world, through God’s prophet, is a great Gift to humanity. Rise above the mockery, which you will witness and know that it is created by the evil one in an effort to stop the Truth. The Truth, My Holy Word, will be trampled on and every demon, released from the depths of Hell, will do everything possible to silence My Voice.

Working through those souls, who leave themselves open to infestation, the evil works of Satan will soon be camouflaged and presented to the world as Holy Scripture. The new doctrine, they will say, was divinely inspired by Me, Jesus Christ. The whole world will be brought to attention, as it is unveiled layer by layer and applauded, especially, by a secular world. Those who you would never expect to give honour to God will be the first in the queue to embrace the series of heresies – lies against Me – as they are revealed.

Never before will the Catholic Church receive such public honour with the world’s media and political elite. Never before will atheists and all religions, including those who do not honour Me, open their arms and drop to their knees in honour of those who say that they are of God.

When My Image disappears and is no longer seen and when My Crosses, Holy Bibles, misselettes for the Holy Mass, rosary beads, medals, scapulars and Benedictine Crosses are no longer to be found, you will know then that the reign of the beast has commenced.

The world will sing the praises of the antichrist. No sooner will he have created peace – a false peace – created because of wars he helped to start – than he will make startling statements. He, the antichrist, will declare that he has received messages from God the Father and they will seem to be authentic. Then, using the power of the occult, he will be seen to heal many and appear to have great spiritual gifts. Many will be astonished by the ‘so-called’ miracles he will seem to perform and the world will adore him and lay prostrate at his feet. Then he, the antichrist, will declare himself to be Jesus Christ, the Son of man, and say that the time has come for him to reclaim the world and salvage the whole of humanity. Anyone who dares to challenge the filth and obscenities, which will pour from the mouth of the beast, will be punished severely.

At this time, because of the infestation of Satan in the world, sin will be so widespread that human dignity will reach its lowest levels, where impurity, lust, greed and every other vile sin, in the Eyes of God, will be witnessed in every public place. Because sin will be declared to be a natural human fault, and because you will be told that God will not judge you on a weak human trait, many will embrace sin and have no shame in their souls.

The world’s celebrities, entertainers, media, movie stars will all clamour to be seen with the antichrist and his image will be more visible than anyone who came before him. He will be fluent in many languages; he will be handsome; have a great sense of humour and extraordinary communications skills. He will be very careful as to what he says about God and he will never refer to the Mother of God, for she will be seen to have no further role to play.

The antichrist’s interviews on television will be common and people will hang onto every word, which comes out of his mouth. He will influence politicians in every nation and those with whom he is seen will be treated like royalty. It will not end there. His quotes will be preached upon the pulpits of all churches. He will be given great honour and position in all churches, until eventually he will sit on the new throne in the new temple of Babylon. His influence will extend to all the banks, trading laws and the world’s economy. The antichrist will create grants to entice companies, organisations, as well as charities, to work for his new one world trade centre. Great wealth will be created by those who want to be part of the antichrist’s empire. Everyone who swears allegiance to him, either through religious ceremonies, business or trade agreements, will have to take a mark. Those who accept the mark, which will be in the form of a bank card and special chip, which will be embedded into their hand, will lose their souls to him. All those who wear the Seal of the Living God will escape the clutches of the antichrist and become immune to the horror. Do not ignore this warning. Do not fear it, for if you follow My instructions, you will be protected.

I spilt many Tears giving you this Message and this is why My Pain in you, My daughter, at this time is so great. Comfort Me by calling on My Mercy and for My Protection.

Your Jesus